foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Strategische visie op het Sociaal Domein in Meierijstad

Strategischevisiesociaaldomein20182022kleinMeierijstad - De Strategische visie op het Sociaal Domein in Meierijstad staat op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadvergadering. Deze visie kan als volgt worden samengevat. De droom, ambitie van het college is een samenleving die open staat voor iedereen en waar niemand buiten de boot valt, de inclusieve samenleving. Inwoners van Meierijstad doen zo lang mogelijk zelfstandig mee in de samenleving en bepalen zelf hoe ze hun leven inrichten. Daar horen de rechten en plichten bij die we in onze dagelijkse omgang met elkaar normaal vinden.

De vraag van onze inwoners is leidend op het moment dat het meedoen en erbij horen niet (meer) lukt. De gemeente Meierijstad biedt dan passende ondersteuning die bij voorkeur lokaal is georganiseerd. Mantelzorgers worden ondersteund en de gemeente heeft een duurzame relatie met de vrijwilligers en professionele organisaties die de uitvoerende kracht zijn in onze wijken en dorpen. Lokale initiatieven worden ondersteund die aansluiten bij de behoeften van inwoners.

Vaststellen Strategische visie Sociaal Domein
De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de Strategische visie Sociaal Domein 2018-2022. In de gemeente Meierijstad is nog geen strategisch beleid ontwikkeld voor het sociaal domein. Om koers te bepalen bij ontwikkelingen in het sociaal domein is het belangrijk een visie te hebben voor de komende jaren. De visie is geschreven vanuit de leefwereld van onze inwoners. De visie vertrekt vanuit en gaat over de samenleving. De missie voor Meierijstad is dat iedereen kan en mag meedoen. Inwoners die ondersteuning nodig hebben vinden die makkelijk en dichtbij. De visie heeft een belangrijke rol als inspiratiekader voor de uitvoeringsnota die zal worden opgesteld ten behoeve van de uitvoering van beleid. In de visie zijn twaalf doelen benoemd die in de uitvoeringsnota nader zullen worden uitgewerkt. De uitvoeringsnota zal worden opgenomen in de bestuurlijke planning.

3 lijnen
De visie Sociaal Domein is ontwikkeld langs drie lijnen;
1. De transformatie Sociaal Domein gericht op eenvoud, integraliteit, preventie en innovatie.
2. De inwoner met zijn vraag staat centraal: de leefwereld van de inwoner (inhoud) is leidend en de systeemwereld (vorm) van de gemeente is volgend en ondersteunend.
3. Naar een inclusieve samenleving waar iedereen kan en mag meedoen.

Mijlpalen van Meierijstad
In de Mijlpalen van Meierijstad is de ambitie voor het sociaal domein als volgt beschreven: De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en hun omgeving. Samen met de inwoners wordt de leefbaarheid versterkt in wijken en dorpen. Sociale uitsluiting en eenzaamheid worden voorkomen.
Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. Er wordt gezorgd voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt. De strategische visie sluit hier bij aan.

Streven naar een inclusieve samenleving
Meierijstad wil, nog meer dan nu al het geval is, een inclusieve samenleving zijn. Een samenleving die openstaat voor iedereen en waar iedereen mag en kan meedoen. Dat iedereen mee kan doen, betekent dat we mensen kansen willen bieden in de samenleving. De beweging naar inclusie is breed en vraagt iets van onze samenleving.

Vaststelling twaalf doelen
Om de visie meer concreet te maken en meer focus te geven worden twaalf doelen vastgesteld. In een nog op te stellen uitvoeringsnota zal het College deze doelen concreter uitwerken.

De Strategische Visie Sociaal Domein kunt u via deze link in zijn geheel lezen (download)

Strategischevisiesociaaldomein20182022

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal