foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Maatwerkaanpak woningbouwinitiatieven in de omgeving van geitenhouderijen

geitenbronprovnrdbrMeierijstad - In maart 2018 is in de gemeenteraad van Meierijstad het onderwerp woningbouwplannen in relatie tot geitenhouderijen aan de orde gekomen. In aansluiting daarop is, met het oog op het regionale standpunt en met name voor het aspect maatwerk en zorgvuldigheid, een maatwerkaanpak opgesteld. In de raadsvergadering van 11 oktober 2018 is toegezegd dat deze werkwijze/maatwerkaanpak in de vorm van een memo omgekeerde werking aan de gemeenteraad wordt toegestuurd. De uitgangspunten van de maatwerkaanpak zijn via de media gecommuniceerd waarin aan een 5-tal kleinschalige woningbouwinitiatieven onder voorwaarden medewerking wordt verleend. Initiatiefnemers worden via een verklaring gewezen op de problematiek.

Geitenmoratorium
Wanneer er nieuwe omstandigheden zich voordoen die aanpassing van de maatwerkaanpak noodzakelijk maken, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld, aldus het college van Meierijstad. 
Hieronder kunt u lezen dat de provincie gisteren heeft besloten de tijdelijke bouwstop te handhaven op basis van een nieuw onderzoek. En vindt u verdere passages uit de bijlagen bij de raadsinformatiebrief (RIB) die het college van Meierijstad de raadsleden heeft toegestuurd.

Huisartsenonderzoek 'Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen'
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het rapport 'Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen'. Dit rapport is het eerste rapport uit het lopende Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III onderzoek (VGO III). Het rapport laat zien dat ook in de jaren 2014- 2016 het verhoogde risico op longaansteking in de nabijheid van geitenhouderijen nog steeds wordt gevonden. Gedeputeerde Staten vinden de bevestiging van het verhoogd risico op longontsteking een zorgelijk. GS hebben gisteren 6 november 2018 besloten dat zij dan ook géén redenen zien om PS te adviseren het geitenmoratorium (tijdelijke stopzetting) te herzien. De tijdelijke bouwstop op geitenstallen in Brabant blijft gehandhaafd.

Bijlagen RIB

1. memo maatwerkaanpak geitenhouderijen (omgekeerde werking).
2. Verklaring bouwen binnen 2 km-zone geitenhouderij (principeverzoeken/bestemmingsplanprocedures).
3. Factsheet Veehouderij en volksgezondheid omwonenden.

Nadere invulling maatwerkaanpak woningbouwinitiatieven in de omgeving van geitenhouderijen (vastgesteld door Meierijstad)

• Schijndel en Olland: woningbouw binnen 2000 meter
Op 13 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de tijdelijke werkwijze met betrekking tot de beoordeling van de toelaatbaarheid van woningbouw in de omgeving van geitenhouderijen. De insteek hierbij is een zorgvuldige afweging van belangen aan de hand van een maatwerkaanpak. Locatie, omgeving, het soort bedrijf en het soort ontwikkeling zijn immers telkens anders. Het gezondheidsbelang staat in de afweging voorop. Dit belang dient te worden afgezet tegen belangen van volkshuisvestelijke, sociale, financiële en economische aard.
De gevoelige relatie tussen woningbouw en geitenhouderijen is wat de gemeente Meierijstad betreft vooral actueel in de kernen Schijndel en Olland. Met name daar wordt gesproken over (eventuele) woningbouwinitiatieven binnen een straal van 2000 meter rondom een geitenhouderij.

• Maatwerktraject via formulering algemene uitgangspunten
Die algemene uitgangspunten kunnen fungeren als handvatten bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van concrete woningbouwplannen. Een complicatie hierbij vormt de omstandigheid dat er volgens wetenschappelijk onderzoek weliswaar sprake is van een verhoogde kans op longontsteking bij personen die wonen binnen een straal van 2000 meter van een geitenhouderij, maar dat over de oorzaken daarvan geen duidelijkheid bestaat. Die duidelijkheid valt ook niet te verwachten op korte termijn. In dit licht kan er redelijkerwijs geen sprake zijn van het opstellen van een hard afwegingskader. Een bepaalde onzekerheidsmarge moet voor lief worden genomen.

• Omgevingsdienst - RIVM - GGD
Voor het formuleren van algemene criteria is aansluiting gezocht bij een notitie van de Omgevingsdienst ZuidOost Brabant, die is opgesteld met het RIVM en de GGD Brabant. De gemeente Meierijstad valt onder het werkgebied van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Van de zijde van de ODBN zijn geen aanbevelingen geformuleerd over de toelaatbaarheid van woningbouw in de omgeving van geitenhouderijen. De ODBN benadrukt dat de individuele gemeenten hun eigen afwegingen moeten maken op dit vlak.

• Positieve houding t.a.v. bouwplannen
In het collegeprogramma wordt grote waarde gehecht aan het bevorderen van woningbouw in alle kernen van de gemeente. Dit brengt mee dat in principe een positieve houding wordt aangenomen ten opzichte van bouwplannen.
Tegelijkertijd geldt dat een gedegen motivering is vereist bij het voorbereiden van bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor afwijken bestemmingsplan die woningbouw faciliteren binnen een straal van 2000 meter rondom een geitenhouderij. Die motivering zal inzichtelijk moeten maken dat de woningbouw kan plaatsvinden met behoud van een goed woon- en leefklimaat.

• Toetsing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal in haar uitspraken vooral toetsen op dit aspect.
Factoren die de aandacht verdienen, zijn het aantal woningen, de afstand tussen de woningbouwlocatie, de cumulatie van geitenhouderijen of bedrijven die naast een geitenhouderij anderszins overlast veroorzaken alsmede de aanwezigheid van kwetsbare groepen.

De gemeente zal ter facilitering van kleinschalige woningbouwprojecten meewerken aan het voorkomen van een toename van het aantal geiten bij de nabijgelegen geitenhouderij(en). Meewerken aan het bevorderen van bedrijfsgerichte maatregelen om de uitstoot van de stoffen te verminderen, die de verhoogde kans op longontsteking veroorzaken, zodra althans uit het vervolgonderzoek VGO blijkt welke stof(fen) het betreft. Eventuele hieruit vloeiende kosten dienen in alle redelijkheid ten laste te komen van de initiatiefnemer.

• Risico voor initiatiefnemer
De initiatiefnemer dient het risico op zich te nemen dat de gemeente een lopende procedure stopzet indien uit aanvullend wetenschappelijk onderzoek blijkt van verhoogde risico’s van het wonen in de omgeving van een geitenhouderij en de oorzaken te herleiden zijn tot de aanwezigheid van een geitenhouderij.

• Afstand woningbouwlocatie-geitenhouderij
Bij zowel kleine als grootschalige ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de afstand van de woningbouwlocatie tot de geitenhouderij. Uitgangspunt is dat in principe geen medewerking wordt verleend aan bouwplannen die de bestaande afstand van woningen tot een geitenhouderij verkleinen. Uitzondering hierop moet mogelijk blijven indien er sprake is van een verwaarloosbare verkleining van de bestaande afstand. Het gezondheidsrisico dat nieuwe bewoners lopen, mag niet groter zijn dan de risico’s bij personen die nu al nabij een geitenhouderij wonen. De huidige gezondheidsrisico’s voor bestaande woningen worden vooralsnog aanvaard.
Terughoudendheid is geboden ten opzichte van bouwplannen die zijn voorzien in een zone van 2000 meter van meer geitenhouderijen of van één geitenhouderij en een ander overlast veroorzakend bedrijf. Deze problematiek doet zich daadwerkelijk voor in Schijndel en Olland. De GGD heeft aandacht gevraagd hiervoor.

• Kwetsbare groepen – 2 km-zone
Er zal binnen een straal van 2000 meter rondom een geitenhouderij in principe niet worden meegewerkt aan ontwikkelingen gericht op voorzieningen waar grote groepen meer kwetsbare mensen gebruik van maken. Te denken valt hierbij aan een verzorgingstehuis, een school of kinderopvang. Eerder is al uitgesproken hiermee terughoudend om te gaan.

Standpunt regionale GGD

Vanuit de GGD in deze regio wordt opgemerkt dat woningbouw bij wijze van inbreiding niet zonder meer wordt afgewezen onder de voorwaarde dat er geen geschikte locatie buiten een straal van twee kilometer van een geitenhouderij beschikbaar is.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft overwogen dat bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning die een uitbreiding van een geitenhouderij (ruimtelijk-juridisch) mogelijk moet maken, de vergunning mag worden geweigerd in het belang van de wettelijke eis van een ‘goede ruimtelijke ordening’.

• Actieve informatieplicht van de gemeente
Sluitstuk van deze maatwerkaanpak is een verplichting vanuit de gemeente om initiatiefnemers actief te informeren over de risico’s die kunnen voorvloeien uit het bouwen van woningen binnen een straal van 2000 meter rondom een geitenhouderij. Op basis daarvan kunnen de initiatiefnemers hun eigen afweging maken over het al dan niet doorzetten van hun plannen en een verklaring invullen.

Vervolgonderzoek
Eén van de bevindingen uit het vervolgonderzoek van 2017 is dat er binnen een afstand van 2 km van geitenhouderijen en 1 km van pluimveehouderijen iets vaker longontstekingen voorkomen. (zie ook hierboven de besluitvorming van de provincie 6 nov.2018 over het huisartsenonderzoek red.) Het is voor geitenhouderijen op dit moment nog niet bekend hoe dat komt. Hierdoor kunnen geitenhouders nog geen maatregelen nemen om dit risico te beperken. Uit het onderzoek blijkt wel dat er geen relatie is met Q-koorts. Voor pluimveehouderijen geldt dat de waarschijnlijke oorzaak bekend is. Hierdoor kunnen zij maatregelen nemen om het risico voor de omgeving te verkleinen.

Gevolgen GGD advies en provinciaal besluit?
In juli 2017 adviseerde de GGD de gemeentes om het verhoogd voorkomen van longontsteking mee te wegen bij vergunningverlening aan geitenhouderijen. Naar aanleiding van het RIVM onderzoek is door de provincie Noord Brabant een bouwstop voor geitenhouderijen afgekondigd. Deze Provinciale maatregel is tijdelijk en omvat een verbod op uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen. Vervolgonderzoeken moeten uitwijzen wat de oorzaak is van het verhoogde risico. Uit deze vervolgonderzoeken moet dan ook blijken of en welke maatregelen mogelijk zijn bij geitenhouderijen. De onderzoekers verwachten dat dit nog wel 2 jaar kan duren. Op basis van die resultaten kan de Provincie de bouwstop heroverwegen.

Medewerking aan kleinschalige private initiatieven
De gemeente Meierijstad wil meewerken aan kleinschalige private initiatieven indien de initiatiefnemers expliciet verklaren het (gezondheids)risico van ontwikkelen en bouwen binnen een straal van 2 kilometer en het procesrisico te aanvaarden.

Informatiefolder Veehouderij en gezondheid omwonenden aan (factsheet)
factsheet01
factsheet02
geitenbronprovnrdbr

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal