foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Voortgang overdracht stortplaats Vlagheide

Afdichting Vlagheide bron dorpsraad EerdeMeierijstad - Het stadsgewest 's-Hertogenbosch heeft onlangs de gemeenteraad van Meierijstad geïnformeerd over het takenpakket van het Stadsgewest en de daarmee gepaarde gaande kosten van alle betrokken gemeenten. Het takenpakket van het Stadsgewest is nog maar beperkt. Hoofdtaak van het stadsgewest is namelijk het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide te Schijndel. De stortplaats wordt thans afgedicht om vervolgens overgedragen te kunnen worden aan de provincie Noord-Brabant voor eeuwigdurende nazorg. Beoogd eigenaar in 2018 is de gemeente Meierijstad. Zoals bekend is al gedurende een groot aantal jaren geen sprake meer geweest van een afdracht per hoofd van de bevolking van de deelnemende gemeenten. Bij de begroting 2017 heeft het Stadsgewest gemeld en uitgebreid toegelicht dat na overdracht van de stortplaats aan de provincie een tekort dreigt van € 2,6 mln. In de begroting 2018 wordt dit tekort geraamd op ruim € 2,7 mln. Dit tekort dient te worden gedragen door de gemeenten van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch en de zogeheten (voormalige) contractgemeenten (zie onder lees meer). Foto: bron dorpsraad Eerde

Geschil met Attero BV
Het tekort is bij de huidige planning aan de orde half 2019. Omdat nog steeds sprake is van onzekerheden in de definitieve uitkomst is er in 2016 voor gekozen om de afrekening bij de betrokken gemeenten op te schuiven tot het moment van definitieve liquidatie. Rondom het proces van de afdichting blijft sprake van onzekerheden die de uiteindelijke -verwachte- uitkomst nog negatief kunnen beïnvloeden. Er is echter geen enkele uitspraak te doen dat die onzekerheden zich ook daadwerkelijk voordoen. Zoals tot heden gebruikelijk worden de deelnemende gemeenten en contractgemeenten twee tot drie keer per jaar schriftelijke geïnformeerd over de voortgang en de stand van zaken.
Tot februari 2017 had het gewest ook nog de verantwoordelijkheid voor de contracten afvalverwijdering. De uitvoering van de contracten en de financiële afwikkeling daarvan is gedelegeerd naar de stadsgewestgemeenten. Ter zake loopt nog steeds een geschil met Attero BV inzake de hoeveelheid geleverd afval in de afgelopen jaren. Dit geschil wordt op gemeentelijk niveau afgehandeld.

Voortgang proces van afdichting en sluitingsverklaring
Nog dit jaar wordt de afdichting en inrichting van het terrein afgerond. De aannemer had het werk Vlagheide op 31 december 2016 moeten opleveren. Op 23 december 2016 heeft het Stadsgewest geconcludeerd dat het werk niet af is en dat derhalve geen sprake kan zijn van oplevering op 31 december 2016. Dat betekent dat vanaf dat moment het boetebeding in werking is getreden. De aannemer kan zich niet verenigen met de conclusie dat nog niet is opgeleverd. Hij heeft een spoedarbitrage tegen het Stadsgewest aangespannen. Ten tijde van het schrijven van deze brief was de uitkomst daarvan nog niet bekend. Indien de aannemer in het gelijk wordt gesteld heeft dat geen financiële consequenties anders dat de boete niet kan worden geheven. De aannemer heeft ook gemeld dat hij een arbitrage voorbereidt ten aanzien van nog openstaande geschilpunten. Dat gaat dan onder andere om de bij brief van 5 oktober 2016 (betrof begrotingswijziging) gemelde claim van € 1,7 mln. De rechtmatigheid van die claim is door ons bestreden. Een arbitragezaak is op dit moment nog niet aanhangig gemaakt.

Gemeente Meierijstad beoogd nieuwe eigenaar eind 2018
Het overleg met de provincie over de sluitingsverklaring loopt. Aan dit overleg neemt ook de gemeente Meierijstad deel, de beoogde eigenaar van de voormalige stortplaats. Verwachting is dat de overdracht eind 2018 kan plaatsvinden. Dat betekent dat, zoals eerder gemeld, ook in 2018 sprake is van exploitatie. De kosten van de exploitatie in 2017, 2018 en afwikkeling in 2019, inclusief alle werkzaamheden in het kader van de sluitingsverklaring, worden geraamd op in totaliteit € 1,4 mln.

Terreinonderhoud en overname gasexploitatie
In de berekening van het meest negatieve scenario is het Stadsgewest er van uitgegaan dat de provinciale heffing voor de nazorg, die pas aan het eind van het proces van de sluitingsverklaring wordt vastgesteld, maximaal € 14 mln. bedraagt. De hoogte van het opgebouwde doelvermogen in het nazorgfonds is € 16,5 mln. Het verschil wordt ingezet voor de dekking van investeringen en exploitatie. Of de heffing uitkomt op € 14 mln. of lager dan wel hoger is, is een onzekerheid waar nog enige tijd geleefd moet worden. De uitkomst bepaalt echter mede in belangrijke mate het negatief saldo aan het einde van de rit. In overleg met provincie en gemeente Meierijstad worden constructies uitgewerkt die leiden tot verlaging van het noodzakelijke doelvermogen. Zo wordt met de gemeente gesproken over het terreinonderhoud onder de zorg van de gemeente en met Stortgas BV over de overname van de gehele gasexploitatie.

Rekenrente
Een onzekerheid blijft de hoogte van de rekenrente. Een verlaging heeft grote gevolgen voor de hoogte van het doelvermogen. Deze onzekerheid is tot heden niet betrokken bij de berekening van het tekort na overdracht in het meest negatieve scenario omdat er nog geen zicht is op een verlaging. Er loopt thans een voor de ALM-studie waarin de balans tussen verplichtingen op langere termijn en de opbrengsten in het nazorgfonds van de provincie Noord-Brabant wordt bekeken. Het Stadsgewest is vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep. De provincie is eenzijdig bevoegd om de rekenrente te verlagen. Dat onderzoek is nog niet afgerond. Na enige verschillen van mening over de aanpak tussen provincie en de in de begeleidingsgroep vertegenwoordigde exploitanten is inmiddels overeenstemming over de verdere aanpak. Als dit onderzoek leidt tot een advies om de rekenrente aan te passen is een tweede onzekerheid de mate van zo’n verlaging. De rekenrente bedraagt op dit moment 5,0%. Zo zich een verlaging voordoet c.q. dreigt voor te doen, gaat het Stadsgewest samen met andere stortplaatsbeheerders die in het proces van de sluitingsverklaring verkeren een gesprek aan met Gedeputeerde Staten. Probleem is nl. dat die verhoging van het doelvermogen niet meer terugverdiend kan worden in een exploitatie.

Gemeentelijke bijdrage
Zoals hiervoor aangegeven heeft het Stadsgewest bij de begroting 2017 voorgesteld om pas na overdracht de balans opmaken. Het Stadsgewest heeft daarvoor het laatste omdat, zo is aangegeven, nog veel onzeker is. De betrokken gemeenten hebben hiermee ingestemd. Meer informatie over de ontwerpbegroting (maart 2017) kunt u downloaden via de website van de gemeente Meierijstad.

Deelnemende gemeenten
De volgende gemeenten maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling: Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden (Vlijmen), Maasdriel (sinds 1-1-1997 alleen voor de Afvalvenwijdering), Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel), Sint-Michielsgestel, Vught. Daarnaast zijn er de zogenaamde contractgemeenten: Bernheze (Heeswijk-Dinther). Deze gemeenten zijn mede risico dragend in de exploitatie Vlagheide. De rechten/plichten van de voormalige gemeente Maasdonk (Nuland) zijn, t.g.v. de fusie per 1-1-2015, overgenomen door de gemeente 's-Hertogenbosch.

Afdichting Vlagheide bron dorpsraad Eerde

Easypos

Klik > website

Klik > Website

In-Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Showplaza

Klik > website

Klik > Website

Hart v Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Café De Sok

Klik > website

Klik > Website

Meubiflex

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraalkeuren

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Arend Auto

Klik > website

Klik > Website

Cafe Het Zuid

Klik > website

Klik > Website

Wijkraad De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

Cyclestar

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2017  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal