foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

'Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan' Sophiastraat ongenummerd ter inzage

LogoTVSchijndelnieuwSchijndel - Het college van B&W van de gemeente Schijndel maakt [op grond van artikel 3.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)] bekend dat de 'omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan' Sophiastraat ongenummerd ter inzage ligt. De omgevingsvergunning omvat het realiseren van één woning op de hoek van de Sophiastraat en de Hertog Jan II Laan. Op het perceel Sophiastraat 1 in Schijndel staat momenteel een vrijstaande woning met er omheen een tuin. Ook het gedeelte van het perceel dat op de hoek van de Sophiastraat en de Hertog Jan II Laan ligt is in gebruik als tuin bij de woning. De eigenaar van het perceel is van plan op dit gedeelte een nieuwe woning te realiseren.

De gemeente heeft het initiatief reeds beoordeeld en geconcludeerd dat een nieuwe woning vanuit stedenbouwkundig oogpunt passend kan zijn. De realisatie van de woning is echter niet mogelijk op grond van het geldend bestemmingsplan. De gemeente is bereid mee te werken aan het initiatief en wil daarvoor een omgevingsvergunning verlenen.

Sophiastraat - kaartLigging en begrenzing plangebied
Het plangebied ligt centraal in de wijk Hoevenbraak in het zuidoosten van de kern Schijndel. De Hertog Jan II Laan doorsnijdt de wijk in oost-west richting. Het plangebied ligt op de hoek van de kruising tussen de Sophiastraat en de Hertog Jan II Laan en maakt onderdeel uit van het perceel Sophiastraat 1. Dit perceel is kadastraal bekend als ‘Gemeente Schijndel, sectie G, nummer 886’ en heeft een oppervlakte van 419 m2. Het plangebied betreft alleen het onbebouwde gedeelte van het perceel, zodat de bestaande woning aan de Sophiastraat 1 buiten het plangebied valt. Zodoende wordt de begrenzing van het plangebied gevormd door de bestaande woning aan de Sophiastraat in het zuiden, de perceelsgrens met de woning aan de Hertog Jan II Laan 45 in het westen, de Hertog Jan II Laan in het noorden en de Sophiastraat in het oosten.


Verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Op 14 april 2011 heeft de gemeenteraad categorieën van gevallen vastgesteld waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Onderliggend plan valt hierbinnen.


Exploitatieovereenkomst
In de exploitatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over: kostenverhaal, planschade en inrichtingsvereisten. De zakelijk inhoud van de overeenkomst ligt op het gemeentehuis ter inzage.


Ter inzage
De ‘omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan’ Sophiastraat ongenummerd met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 29 november 2013 zes weken voor een ieder ter inzage. De omgevingsvergunning is te raadplegen via de gemeentelijke website www.schijndel.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl waar het te vinden is onder NL.IMRO.0844.OVSophiastraat-VG02. Ook kan de omgevingsvergunning worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.


Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen deze vergunning beroep worden ingesteld door:
• a. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de vergunning;
• b Belanghebbenden die beroep willen instellen tegen eventuele wijzigingen die bij de vaststelling van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
• c. Belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om zienswijzen in te brengen tegen het ontwerp van de vergunning.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van voornoemde sector. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


Algemene informatie
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073-5440999. Voor het inzien van de omgevingsvergunning in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//