foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Vooraankondiging bestemmingsplan Duin-Vlagheide deelgebied 1

vg structuurvisie Duin-VlagheideSchijndel – Het college van B&W van Schijndel maakt [overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)] bekend dat voor het gebied Duin-Vlagheide deelgebied 1 (percelen P. 72, P. 69, P. 70 en P. 71) te Schijndel een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het voornemen is om een juridisch-planologische titel te creëren voor de vestiging van bedrijven. Dit bestemmingsplan is daarmee een vervolgstap op het beeldkwaliteitsplan Duin-Vlagheide dat de gemeenteraad op 24 januari 2013 heeft vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan is een vervolg op structuurvisie Duin-Vlagheide. [afbeelding: Verbeelding behorende bij vastgestelde structuurvisie Duin-Vlagheide]

T.z.t. mogelijkheid tot indienen van zienswijzen
Over het voornemen om een bestemmingsplan op te stellen worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.
Het te vervaardigen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd gepubliceerd. Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen dan desgewenst zienswijzen worden ingediend.


Algemene informatie
Als u nog vragen heeft naar aanleiding over dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073 544 09 99. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

planschets bij structuurvisie D-V
 Afbeelding: planschets bij vastgestelde structuurvisie Duin-Vlagheide]


Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//