foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Herziening structuurvisie

Provincie Noord-BrabantBrabant - De Ontwerpstructuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 – partiële herziening 2014 ligt ter inspraak. Op 2 juli 2013 stelden Gedeputeerde Staten de Ontwerpstructuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014 vast. De commissie Transitie stad en platteland heeft dit ontwerp 30 augustus vrijgegeven voor inspraak. Sinds de vaststelling van de Structuurvisie RO in 2010 hebben PS diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de provinciale rol en sturing, of van provinciaal beleid. Deze besluiten zijn nu vertaald in de 'Ontwerpstructuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014'. Er is bewust niet gekozen om een geheel nieuwe visie op te stellen. Dit omdat de bestaande structuurvisie recentelijk is vastgesteld en de visie en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog actueel zijn. Op onderdelen vindt er bijsturing plaats. Hieronder vindt u de inhoud van de ontwerpstructuurvisie.

Inhoud ontwerpstructuurvisie
De wijzigingen die in de ontwerpherziening zijn verwerkt zijn het gevolg van de volgende besluiten:
• transitie van stad en platteland, een nieuwe koers (PS december 2011)
• structuurvisie deel D Brainport-Oost (PS juni 2011) en deel E Grenscorridor (PS juni 2012)
• intrekken van de reconstructie- en gebiedsplannen (PS maart 2012)
• Brabant: Uitnodigend Groen 2012-2022 (PS september 2012)
• startnotitie Samenhangend beleid voor de Ondergrond (december 2012)
• transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020 (PS maart 2013)
• investeringsagenda Agenda van Brabant (PS december 2010 en PS juni 2013)
De voorgestelde wijzigingen zijn zichtbaar aangegeven in de bestaande tekst van de Structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling 2010.


PlanMER
Ten behoeve van de besluitvorming over de herziening is de procedure voor een milieueffectrapportage (plan-m.e.r.-procedure) doorlopen. Deze procedure waarborgt dat alle milieuaspecten worden meegewogen in de besluitvorming. Het planMER maakt als bijlage deel uit van de ontwerp ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’. U kunt ook reageren op dit planMER.


Informatiebijeenkomsten 24 en 26 september
Op 24 september en 26 september heeft de provincie informatiebijeenkomsten gehouden voor bestuurders en professionals over de ontwerp wijzigingen van de ontwerp Structuurvisie RO en de ontwerp Vr 2014. De presentaties en impressies van deze bijeenkomsten kunt u via deze link inzien en downloaden.

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//