foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Advies Hoge Raad van Adel over nieuw gemeentewapen Meierijstad

Nieuw gemeentewapen Meierijstad 2017Den Haag / Meierijstad - Iedere Nederlandse gemeente is in het bezit van een gemeentewapen. Ook de ambtsketen van de burgemeester (Koninklijk Besluit 19 november 1852) moet voorzien zijn van het gemeentewapen. Voor de gemeente Meierijstad moest er een nieuwe komen, dat was al eerder bekend gemaakt. De Hoge Raad van Adel heeft een advies gegeven waarbij onderdelen van de 3 oude gemeentewapens terugkomen. De gemeente gaat zich daaraan conformeren omdat het niet raadzaam is tegen het advies van de Hoge Raad een voorstel in te dienen bij Zijne Majesteit te Koning via het Kabinet van de Koning. Het door de Hoge Raad van Adel voorgestelde wapen voor de gemeente Meierijstad wordt als volgt beschreven (zie afbeelding) : doorsneden: I gedeeld: 1 in sabel een schuinkruis, geblokt van keel en zilver; 2 in goud drie wassenaars van sabel; II in zilver een burcht met aan weerszijden hangtorentjes, alles van keel. Het schild gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels. (Het schuinkruis komt uit het wapen van Veghel, de drie wassenaars uit die van Schijndel en de burcht uit die van Sint-Oedenrode).

Door de stuurgroep is voor de goedkeuring door Zijne Majesteit de Koning eerder een procedure gestart. Voordat zij het verzoek gaat richten tot Zijne Majesteit de Koning voor de toekenning van een wapen, werd eerst de gemeenteraad ingelicht over de gevolgde procedure en de nog te volgen procedure. Er was een ander wapen aan de Hoge Raad van Adel voorgesteld en ook de gezamenlijke heemkundeverenigingen, het vorig jaar opgerichte PEM (Platform Erfgoed Meierijstad) hadden zo hun wensen (andere kleurstelling en rijkere kroon dan de standaard gemeentekroon) uitgewerkt.

Kleurstelling en rijkere kroon niet overgenomen
Het Platform pleitte voor handhaving van de uitvoering van de burcht zoals zij voor kwam op een oud schepenzegel en wenste handhaving van de oorspronkelijke kleuren goud en azuur, waar de Hoge Raad van Adel 'streekeigen kleuren' keel (rood) en zilver voorstelde. Voorts heeft het Platform gepleit voor het dekken van het wapen door een 'rijkere' kroon dan de standaard 'driebladerige gemeentekroon'. Ter onderbouwing verwees het platform daarbij naar een notitie waarin, met historische argumenten voor zulk een rijkere kroon.

De zienswijze van het Platform is vervolgens andermaal voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel. De Hoge Raad van Adel heeft vervolgens de suggestie rond het Andreaskruis en de oorspronkelijke weergave van de 'burcht' overgenomen. De Hoge Raad neemt echter niet de voorgestelde kleurstelling van burcht en veld over en evenmin de suggestie voor een rijkere kroon. Het standpunt van de Hoge Raad van Adel aangaande het niet toekennen van een rijkere kroon is conform het eerder door de Hoge Raad van Adel ingenomen standpunt (destijds gericht aan de gemeente Sint-Oedenrode, bij brief van 7 april 2014) en de ministeriële regelingen die de Raad daarbij volgt. Deze regels komen er in het kort op neer dat wanneer een gemeente historisch gezien een rijkere kroon voerde, een dergelijke rijkere kroon kan terugkeren op een nieuw gemeentewapen.

De wapens van de voormalige gemeenten Veghel en Schijndel waren gedekt met een 'gewone' driebladerige gemeentekroon, terwijl bij het gemeentewapen van Sint-Oedenrode een kroon in het geheel ontbrak. Gelet hierop is de weigering van de Hoge Raad van Adel, om mee te gaan in het voorstel voor een rijkere kroon, begrijpelijk.
Het Platform Erfgoed Meierijstad heeft laten weten teleurgesteld te zijn dat de Hoge Raad van Adel haar wensen rond de kleurstelling van burcht en veld en een rijkere kroon niet overneemt.

Beschrijving nieuw wapen
Het, door de Hoge Raad van Adel voorgestelde wapen voor de gemeente Meierijstad wordt als volgt beschreven:
Doorsneden: I gedeeld: 1 in sabel een schuinkruis, geblokt van keel en zilver; 2 in goud drie wassenaars van sabel; II in zilver een burcht met aan weerszijden hangtorentjes, alles van keel. Het schild gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels.
Een weergave van het wapen is bijgevoegd.

Verzoek indienen
Het is nu aan het gemeentebestuur van Meierijstad om een verzoek tot verlening van dit wapen te richten aan Zijne Majesteit de Koning, in te dienen via het Kabinet van de Koning.
Alvorens Zijne Majesteit hierover een besluit neemt, laat hij zich andermaal door de Hoge Raad van Adel adviseren.
College: "Ofschoon wij begrip kunnen opbrengen voor de reactie van het Platform Erfgoed Meierijstad, achten wij het niet zinvol om Zijne Majesteit te verzoeken een wapen vast te stellen, in afwijking van hetgeen de Hoge Raad van Adel in zijn brief van 16 december 2016 adviseert. De Hoge Raad heeft zich tweemaal gebogen over een adviesaanvraag van de stuurgroep. Daarbij heeft hij de argumenten die het Platform aangaande de kleurstelling van de benedenhelft van het wapen gewogen en volhardt hij in zijn standpunt om te kiezen voor 'streekeigen' kleuren. Het standpunt aangaande de uitvoering van de kroon is, gelet op de ministeriële richtlijnen van 1977, verklaarbaar. Daarnaast heeft de Hoge Raad van Adel al in een eerder verzoek van de gemeente Sint-Oedenrode negatief beslist over de toekenning van een rijkere kroon, aldus de brief van het college aan de gemeenteraad."

Koninklijk Besluit
Door de burgemeester zal een verzoek aan Zijne Majesteit de Koning worden gericht waarin wordt verzocht om toekenning van een wapen voor de gemeente Meierijstad. De toekenning geschiedt in de vorm van een Koninklijk Besluit dat op de gebruikelijke weg bekend wordt gemaakt. Daarnaast is het voorstelbaar dat vanuit de gemeente Meierijstad naar de inwoners van Meierijstad wordt gecommuniceerd over het gemeentewapen en dat wordt bezien in welke gevallen, buiten de ambtsketen om, het wapen wordt toegepast als symbool voor de gemeente Meierijstad.

Participatie
In de procedure om te komen tot een nieuw gemeentewapen, zijn de gezamenlijke heemkundekringen en erfgoedverenigingen binnen Meierijstad uitgenodigd om mee te denken over een nieuw gemeentewapen. Deze heemkundekringen en erfgoedverenigingen, verenigd onder de naam Platform Erfgoed Meierstad, hebben tevens hun zienswijze kenbaar kunnen maken ten aanzien van het eerste advies van de Hoge Raad van Adel.

Financiën
De Hoge Raad van Adel brengt, voor het opstellen van het zogeheten Wapendiploma kosten in rekening. Deze kosten bedragen maximaal € 1000.

Planning
Het definitieve besluit tot toekenning van het gemeentewapen wordt binnen enkele maanden na het indienen van het verzoek aan Zijne Majesteit, verwacht. Zodra het besluit als zodanig genomen is, zal de Raad daarvan in kennis gesteld worden.

Meer informatie (35 blz.) over het gevolgde en te volgen proces en de besluitvorming over het nieuwe gemeentewapen kunt u vinden via deze link op de gemeentelijke website (download).

Nieuw gemeentewapen Meierijstad 2017

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal