foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Aangeboden Kadernota Meierijstad 2019

Meierijstad banierenMeierijstad - In het collegewerkprogramma 'Meierijstad zijn we samen' staat beschreven welke ambities het gemeentebestuur de komende jaren willen waarmaken. De gemeente wil woorden in daden omzetten en dat blijkt ook uit deze kadernota 2019. De kadernota 2019 beschrijft wat er gedaan wordt om de gemeentelijke ambities waar te maken. Dat wil de gemeente samen doen met de gemeenteraad, inwoners, wijk- en dorpsraden, ondernemers en de vele vrijwilligers. Elke dag zetten genoemde groepen zich gezamenlijk in voor Meierijstad. En gemeente Meierijstad blijft onverminderd ambitieus! Om ervoor te zorgen dat het goed wonen, werken en leven blijft in Meierijstad wordt daar in 2019 nog een flinke schep bovenop gedaan door kansen te benutten en extra te investeren in zaken waar inwoners en ondernemers profijt van hebben. Deze kadernota is het resultaat van gesprekken met onze inwoners op 22 februari jl. en de discussie in de gezamenlijke raadscommissievergadering van 1 maart jl. Deze kadernota is de uitkomst van wat samen goed gevonden wordt voor Meierijstad. Het gemeentebestuur biedt de gemeenteraad een financieel sluitende kadernota 2019 aan. Hieronder vindt u de inhoud ervan exclusief alle financiële overzichten.

 

SAMEN ZETTEN WE ONS IN VOOR MEIERIJSTAD
Zonder compleet te zijn, hebben we voor u de belangrijkste thema’s eruit gelicht.

WERKEN AAN BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE
Meierijstad is een sterk regionaal economisch centrum langs de A50. We zetten vol in op een optimale bereikbaarheid van de vele kernen, wijken en bedrijventerreinen. We stimuleren duurzame mobiliteit. Als gemeente zetten we ons in voor een verbetering van de verkeersveiligheid voor álle weggebruikers; binnen de bebouwde kom en in het buitengebied. Een aangename, schone, goed onderhouden en veilige openbare ruimte draagt bij aan de vergroting van de leefbaarheid.
Ook in 2019 werken we aan deze doelstellingen met de volgende maatregelen:
• Voor het onderhoud van wegen hebben we een meerjaren-uitvoeringsplan opgesteld. In 2019 gaan we op verschillende plekken met grootschalige reconstructies aan de slag. De herinrichtingsplannen maken we samen met bewoners en ondernemers.
Verkeersmaatregelen, zoals de voorrang op rotondes gaan we meer uniform uitvoeren, volgens de landelijke richtlijnen van het CROW. Hiermee werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Voor het onderhoud van de bruggen en tunnels is een meerjaren-uitvoeringsplan opgesteld. In 2019 wordt aan alle bruggen onderhoud gepleegd. Een aantal bruggen gaan we vervangen.
Vervanging van de openbare verlichting doen we op basis van een duurzaam vervangingsprogramma; dat wil zeggen dat we de investering terug verdienen door een besparing op energiekosten.
We gaan verder met de voorbereiding van de nieuwe verbindingsweg tussen de N279 afslag Keldonk en de bedrijventerreinen in Veghel-zuidwest. We verbeteren hiermee de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Doornhoek, Foodpark 2 en de Dubbelen en vergroten de leefbaarheid op de alternatieve routes.
We zoeken naar een geschikte locatie voor een centrale truckparking. Met deze voorziening willen we de parkeeroverlast van vrachtwagens beperken. Ook biedt het mogelijkheden om chauffeurs beter te faciliteren bij het nemen van hun rustmomenten. Die zijn belangrijk zijn voor hun gezondheid en ons aller veiligheid.
De voorbereiding van de aanleg van de nieuwe snelfietsroute Veghel-Uden komt in 2019 in de ontwerpfase. Dat ontwerp maken we samen met belanghebbenden. Ook gaan we samen met het bedrijfsleven een werkgeversaanpak opzetten waarmee zij hun werknemers kunnen stimuleren meer te fietsen of op een andere manier aan duurzame mobiliteit te doen.
Ook in 2019 treffen we maatregelen in het kader van het uitvoeringsprogramma mobiliteit zoals de aanleg van vrij liggende fietspaden en fietsstraten en herinrichting van een weg of kruispunt. Deze maatregelen zijn vooral gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid.

ONZE INWONERS AAN ZET IN HUN BUURT, WIJK OF DORP
In Meierijstad zetten we ons samen in voor wijken, dorpen en buurten waar het plezierig wonen, leven en werken is. Wat plezierig wonen is, bepalen onze inwoners vooral samen en geven daar ook samen invulling aan. Dat mag van persoon tot persoon of van plek tot plek verschillen: leefbaarheid is een persoonlijk begrip. In Meierijstad is er ruimte om invulling te geven aan die verschillende behoeften. We geven daarom, samen met onze inwoners, verder invulling aan wat zij als leefbaar ervaren en wat hiervoor nodig en mogelijk is. Daarbij kan het gaan om de beleving van de woonomgeving (type bebouwing, de kwaliteit van de openbare ruimte en voorzieningen), maar ook over sociale woonomgeving (het contact tussen buurtbewoners, gevoelens van saamhorigheid en de bevolkingssamenstelling).
Ook de beleving van veiligheid, criminaliteit en overlast maakt onderdeel uit van het begrip leefbaarheid.

De leefbaarheidsmonitor is een instrument om de beleving van leefbaarheid in kaart te brengen. Deze monitor richt zich op hoe inwoners denken over hun woning, hun leefomgeving, de aanwezigheid van voorzieningen en verschillende sociale aspecten. Dit onderzoek helpt om aan de slag te gaan met een woonomgeving die nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners.
Inwoners met ideeën of plannen voor een activiteit die actief bijdragen aan de leefbaarheid in hun eigen buurt, wijk of dorp, faciliteren wij doordat zij een beroep kunnen doen op een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.
Fijn wonen is ook veilig wonen. Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als op bedrijventerreinen. Als gemeente zetten we ons hier collectief voor in, samen met onze veiligheidspartners, inwoners, scholen, instellingen en bedrijven. Samen zorgen we voor een veilige gemeente Meierijstad.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de huisvesting van de Politie. Voor de teams in Meierijstad wordt een geschikte centrale locatie gezocht. De gemeente neemt daarin een actieve rol en is betrokken bij het zoeken naar deze locatie en de uitwerking van verschillende scenario’s.
Om de nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie te vergroten, zoeken we naar mogelijkheden voor het inrichten van werkplekken dichtbij de inwoners in onze buurten en kernen. Daarover gaan we in gesprek met de politie, de wijk- en dorpsraden, maar ook met andere maatschappelijke instellingen.
We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022, met daarin de strategische doelstellingen en prioriteiten op het gebied van (sociale) veiligheid voor deze periode van 4 jaar. Daarbij zetten we vooral in op ondermijning, High Impact Crime (woninginbraken, geweld en overvallen) en het versterken van verbinding tussen zorg en veiligheid en informatieveiligheid. Dat kan alleen door samen te werken, bijvoorbeeld door het opzetten en inzetten van een interventieteam op het niveau van de Meierijgemeenten.

WERKEN VANUIT DE SAMENLEVING
Onze basis is gezond vertrouwen in onze inwoners en partners. Samen maken we Meierijstad! Daarom werkt Meierijstad samen met inwoners, organisaties, ondernemers en verenigingen om innovatieve en creatieve antwoorden te geven op diverse vraagstukken. Participatie is het leidende thema in Meierijstad, ook bij de thema’s in deze kadernota. We beseffen dat verbinden, experimenteren en leren daarbij hoort, want we willen daarin stappen vooruit zetten, samen met anderen. In onze samenwerking gaan we uit van een goed en gelijkwaardig partnerschap, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
We willen de samenleving verleiden om samen met ons de uitdagingen in de maatschappij vorm te geven. Onze interne organisatie vormen we naar een organisatie die van buiten naar binnen denkt.
We bieden inwoners ruimte voor eigen initiatieven en stimuleren dit. Geen enkele initiatief is hetzelfde, maar ze mogen allemaal rekenen op een op maat gerichte ondersteuning.
We benutten de enorme betrokkenheid van bijvoorbeeld onze wijk- en dorpsraden, de sportraad, adviesraad sociaal domein en het Platform Ondernemend Meijerijstad en het platform Erfgoed Meierijstad.
We vragen een strategische denkgroep met ons mee te denken over toekomstig Meierijstad. Deze strategische denkgroep of 'Raad van Verbeelding' vragen we samen met ons na te denken over kansen en ontwikkelmogelijkheden voor de periode 2020 – 2050. De resultaten vormen een 'Inspiratieboek Meierijstad 2050'.

SAMEN STERK VOOR EEN GEZONDE LOKALE EN REGIONALE ECONOMIE
Meierijstad is een jonge gemeente die staat voor bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatie. Samen met andere middelgrote steden behoort Meierijstad tot de trekkers van de Brabantse economie. Meierijstad is het hart van AgriFood Capital en schakel naar Brainport Eindhoven. En centraal gelegen in de grote economische driehoek Randstad– Ruhrgebied – Vlaamse Ruit. Deze uitdagende positie van Meierijstad biedt grote kansen en mogelijkheden om zich te positioneren op regionaal en (inter)nationaal niveau. Met meer dan 7.500 ondernemingen, zo’n 45.000 arbeidsplaatsen in toonaangevende (inter)nationale bedrijven in food, feed en logistiek én in het midden- en kleinbedrijf, is Meierijstad een economische speler van belang.

We willen ruimte blijven bieden aan economische ontwikkelingen van bestaande bedrijven, nieuwe bedrijven aantrekken en innovatie faciliteren. We zijn al een sterke speler en willen onze positie verder verbeteren. Een sterk netwerk tussen ondernemers, onderwijs en overheid hoort daarbij.

Daarom blijft Meierijstad werken aan een sterk netwerk tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Daarvoor maakt zij onder ander deel uit van AgriFood Capital; een economisch samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in Noordoost-Brabant. Samen wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken rondom duurzaamheid, arbeidsmarkt, voeding en gezondheid. Zo bouwt Meierijstad mee aan de economische structuurversterking van de regio en vergroot haar eigen innovatiekracht.
Meierijstad wil haar starters graag ondersteunen. Startende ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de lokale economie. Starters zorgen voor werkgelegenheid en vernieuwing. Op dit moment zijn er diverse startersinitiatieven actief die elk een deel van de starters bedienen. We streven naar een verregaande samenwerking van deze initiatieven zodat er uiteindelijk één herkenbaar adviespunt ontstaat waar alle startende ondernemers terecht kunnen voor ondersteuning. Dit bevordert de levensvatbaarheid van de nieuwe ondernemingen.
Belangrijk voor Meierijstad als aantrekkelijke vestigingsplaats is de aanwezigheid van sterke en vitale (winkel)centra. We gaan daarom in 2019 een centrumvisie opstellen om de aantrekkingskracht van onze hoofdwinkelcentra te vergroten, zodat ze relevant blijven voor onze inwoners en andere bezoekers.
Er blijft aandacht voor de voortzetting van de Verspillingsfabriek-360’. De ambitie reikt tot nationaal en Europees niveau om verspilling van voedsel en talent tegen te gaan. Het is van belang om het onderwerp zo breed mogelijk op de sociaal-economische agenda te krijgen en vast te houden.
• In Meierijstad pakken we ook in eigen huis opgaven en uitdagingen aan door ze steeds op een andere manier te bekijken. Voorop lopen in een ontwikkeling zien wij als innovatie. In 2018 starten we met het opleiden van een groep medewerkers tot innovators Dit draagt bij aan het in beeld brengen van de vernieuwingskracht bij medewerkers waar onder andere in 2019 verdere invulling aan wordt gegeven binnen de organisatie en daarbuiten.
Voor een concurrerend vestigingsklimaat gaan we, samen met ondernemers en onderwijs, aan de slag met een sociaal economische visie. Hiermee willen we in beeld brengen waar de kansen op het gebied van bijv. kennis en innovatie voor Meierijstad liggen op economisch gebied.

SAMEN GEZOND
Meierijstad stimuleert een veerkrachtige leefomgeving met specifieke aandacht voor een gezonde leefstijl voor onze inwoners. In het gezondheidsbeleid is ‘positieve gezondheid’ uitgangspunt. Positieve gezondheid is een concept dat de kracht van mensen benadrukt. Gezondheid wordt daarmee niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met hun fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk zelf regie te voeren.

We investeren in preventieve programma’s, gericht op een gezonde leefstijl, zoals het project ‘eenzaamheid onder ouderen’, Voeding en Gezondheid en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). We willen gezondheidsachterstanden tussen doelgroepen verkleinen waarbij de focus leggen op een aantal speerpunten voor jongeren en ouderen. Deze speerpunten zijn voor jongeren de leefstijlthema’s gezond gewicht, gezonde voeding, voldoende beweging, alcohol, drugs, mediawijsheid en seksualiteit. Voor volwassenen / ouderen gaat het bij leefstijl met name om gezond gewicht, gezonde voeding, voldoende beweging en het tegengaan van problematisch alcoholgebruik.
Meierijstad wil de samenleving en stakeholders verleiden tot gezond gedrag, gezonde keuzes en een gezondere leefstijl. Daarnaast willen we de verbinding leggen of versterken tussen eerstelijnszorg, welzijnsorganisaties en de sociale wijkteams. Met elkaar willen we bouwen aan een netwerk positieve gezondheid. Er is een sterke relatie tussen gezondheid en het sociaal domein, met welvaart en welzijn van onze inwoners in balans.

MEIERIJSTAD SPORTIEF IN BEWEGING
In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. Sporten en bewegen dragen bij aan een beter, actiever en gezonder leven. In onze gemeente voelen inwoners zich prettig en kan iedereen meedoen, jong of oud, met of zonder beperking. Daarom investeren we stevig om Meierijstad nog actiever te maken door bewegen nóg meer te stimuleren. Om sporten voor iedereen toegankelijk te maken, faciliteren we alle sporters met sportvoorzieningen die aansluiten op hun wensen. Dat
doen we met input van sportverenigingen, scholen, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties en samenwerking met de sportraad. Iedereen die wíl sporten, moet ook kúnnen sporten.

We renoveren het 40 jaar oude zwembad de Neul dat wel een facelift kan gebruiken. Om de 90.000 bezoekers een zwembad te bieden dat voldoet aan de eisen van deze tijd, is een renovatie nodig inclusief de vervanging van de technische installaties. Daarbij kiezen we duurzame oplossingen.
We verhogen het evenementenbudget, zodat er meer sportevenementen kunnen worden georganiseerd voor doelgroepen zoals mensen met een beperking of ouderen en in Meierijstad sportevenementen thematisch kunnen worden opgepakt, door dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende organisatoren.
We breiden de regeling combinatiefunctionarissen (die de brug slaan tussen sport, cultuur en onderwijs) uit met buurtsportcoaches, een verenigingsondersteuner en een leefstijlcoach.
We bouwen een kunstgras-korfbalveld op het PWA-sportpark Veghel om in een natuurgras voetbalveld.
We stimuleren de ontwikkeling van een Veilig sportklimaat. De gemeente wil eraan bijdragen dat binnen al deze organisaties grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar is en op de agenda staat. Samen met verenigingen en organisaties gaan we naar een breed scala aan maatregelen kijken, die zij zelf kunnen toepassen binnen hun eigen organisatie.
We voeren een energiescan uit voor sportaccommodaties als onderdeel van verduurzaming van ons vastgoed.
We onderzoeken de mogelijkheden voor instelling van een revolverend investeringsfonds duurzaamheid. Dit betekent dat er geld kan worden voorgeschoten aan de verenigingen om duurzaamheidsmaatregelen zoals led verlichting te stimuleren.
We stellen een masterplan op voor de buitensport en optimaliseren het gebruik van de binnensportaccommodaties en zwembaden om de kwaliteit van sportvoorzieningen te kunnen waarborgen en waar nodig te verbeteren.
We realiseren een nieuwe centrale turnvoorziening waar de turnverenigingen hun sport over de volledige breedte met alle benodigde faciliteiten kunnen uitvoeren.
We doen een haalbaarheidsonderzoek in 2018 naar vervangingsmogelijkheden voor het Zwembad in Veghel. Dit zou op termijn financiële consequenties kunnen hebben.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING - IN DE STARTBLOKKEN VOOR DE OMGEVINGSWET
Meierijstad wil een aantrekkelijke, duurzame en gezonde omgeving zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Dat vraagt ook om de juiste ruimtelijke balans tussen die functies; in de kernen én in het buitengebied. Op dit moment zijn o.a. ons VTH-beleid, welstandsbeleid, monumentenbeleid, en bestemmingsplannen belangrijke instrumenten om de ruimtelijke ontwikkeling te sturen en de ruimtelijke kwaliteiten te bewaken. Maar vanaf 2021 wordt dat instrumentarium sterk geïntegreerd en vereenvoudigd. Dan treedt de Omgevingswet in werking en Meierijstad wil daar klaar voor zijn.
De veranderopgave vanuit de Omgevingswet geeft vier verbeterdoelen:
Vergroten van de afwegingsruimte om lokaal te besluiten
Initiatieven komen beter van de grond door inzichtelijkheid van wat wel en wat niet mag
Snellere besluitvorming met beter resultaat
Samenhangende benadering in beleid, besluitvorming, regelgeving en fysieke leefomgeving
Het is aan de gemeenteraad om richting te geven aan het ambitieniveau dat we daarbij nastreven.
In 2019 stellen we de omgevingsvisie op.
We experimenteren in 2019 en 2020 alvast met het gedachtengoed van de Omgevingswet door het oppakken van pilots in bepaalde gebieden en thema’s.
De uitkomsten die naar voren zijn gekomen bij het project Vitaal Buitengebied worden hierbij onder meer benut. De ervaringen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving vertalen we naar nieuwe werkwijzen en processen.
Voor 2019 gaan we de veranderopgave verbreden en verdiepen. In deze fase gaan we met externe betrokkenen aan de slag en brengen we de consequenties voor onze dienstverlening in beeld. Deze opgave vraagt namelijk om een andere manier van werken. Om straks succesvol te zijn met de uitvoering van de Omgevingswet moeten we nu al investeren in deze andere manier van werken. We gaan sturen op de daarvoor benodigde competenties van onze medewerkers.
We geven uitvoering aan de Agenda Vitaal Buitengebied. In dialoog met onze inwoners zijn 10 vraagstukken geprioriteerd. Bijvoorbeeld kwaliteitskaders voor zonnepanelenparken en voor vrijkomende agrarische bebouwing, voor woningbouw in het buitengebied. Maar ook de ontwikkeling van een visie op natuur, landschap en water. Met de beantwoording van die vraagstukken willen we het grote buitengebied van Meierijstad vitaal houden en de kwaliteiten van het waardevolle buitengebied te behouden en waar mogelijk te versterken.
We stellen een erfgoedvisie op. Dat is onze leidraad voor behoud van de parels die karakteristiek zijn voor de identiteit en van de verschillende kernen.
De behoefte van woningzoekenden is uitgangspunt bij het formuleren van lokaal woningbouwbeleid. Meierijstad heeft de ambitie dat inwoners en bedrijven meedoen en meebepalen. Medio 2018 stellen we de woonvisie vast. De woonvisie zien we als een kans om inwoners actief te betrekken bij de woon- en leefomgeving. In 2018 start het Traject Herijking Woningbouwprogramma als eerste stap uit de Woonvisie. Dit moet leiden tot een toekomstbestendig woningbouwprogramma. Daarmee beogen we meer te gaan bouwen en een betere afstemming te hebben met de veranderende woningbehoefte, naar aantallen, type en plaats. Daarnaast is de Woonvisie de basis voor de prestatieafspraken met de corporaties en huurders. In het voorjaar van 2019 volgt een WoonAgenda, oftewel een uitvoeringsprogramma Wonen.

ER VOOR ELKAAR ZIJN IN MEIERIJSTAD
In Meierijstad doet iedereen mee vanuit eigen talenten. Er voor elkaar zijn hoort bij Meierijstad. De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Aan inwoners die dat nodig hebben bieden we passende ondersteuning. Meierijstad pakt de grote transformatieopgave in het sociaal domein voortvarend op. We gaan meer inzetten op burgerinitiatieven, preventie en innovaties. We doen dit om het sociaal domein effectief, beter of sneller te maken.
Projecten gericht op preventie en innovatie moeten leiden tot het voorkomen van zorg, betere zorg of goedkopere zorg. We experimenteren lokaal met verschillende vrij toegankelijke inloopvoorzieningen voor kwetsbare mensen. Succesvolle initiatieven krijgen de aandacht die ze verdienen. Goede voorbeelden zijn het Pieter Brueghelhuis, Join-us en Social Brokers.
Het is belangrijk dat organisaties meer en beter met elkaar samenwerken. Dit kan leiden tot verdere professionalisering en kostenbesparing. We overleggen met onze belangrijke maatschappelijke partners over het sociaal domein om zo elkaar te informeren, te inspireren en gezamenlijk innovatie binnen het sociaal domein vorm te kunnen geven.
Meedoen is het motto binnen het sociaal domein. Met projecten stimuleren we gelijkwaardig en volwaardig burgerschap. Meierijstad heeft zich daarom aangemeld en is uitgekozen tot één van de 25 koplopers van het VN-Verdrag-koplopersprogramma. Het motto van dit verdrag is ‘niets over ons, zonder ons’. Dit motto past uitstekend bij de gemeente Meierijstad. De belangen van inwoners met een beperking staan hoog op de agenda.
Met het programma Participeren in Meierijstad (PIM) investeren we in de kracht van de samenleving. Samen met het SW-bedrijf WSD werken we aan dit project, waarbij we inzetten op de inwoners van Sint-Oedenrode en Schijndel met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel na deze pilot de aanpak binnen heel Meierijstad te versterken. We willen iedereen die geen werk heeft en langs de kant staat mogelijkheden bieden op werk of het verbeteren van de mogelijkheden op werk. En indien dit niet mogelijk is het recht op een zinvolle en plezierige dagbesteding. We zetten hiervoor de mogelijkheden in van de Participatiewet, Jeugd wet en Wmo.

TOERISTISCHE EN RECREATIEVE KANSEN
De vrijetijdseconomie is belangrijk voor de gemeente.
Het is goed recreëren in Meierijstad. In 2016 kwamen er 824.400 dag bezoekers naar onze gemeente. In totaal gaven toeristen en recreanten 22,3 miljoen euro uit. En met deze toeristische bestedingen zijn 350-400 banen gemoeid in Meierijstad. We versterken de mogelijkheden voor recreatie, zodat nog meer eigen inwoners en bezoekers daarvan kunnen genieten. De combinatie van stad en platteland én het omvangrijke grondgebied bieden grote kansen voor verdere groei. Meer eenheid in het toeristisch-recreatief aanbod en de informatievoorziening over dit aanbod kan zorgen voor nog meer werkgelegenheid, bestedingen én recreatief beleven.
Samen met de ondernemers willen we de verbinding tussen Groene Woud en Maashorst versterken, zoals bijvoorbeeld de verbinding van streekpark Kienehoef, Vlagheide en Noordkade als toeristisch-recreatieve as. Ook evenementen, ons uitgebreide recreatieve fietspadennetwerk en waterbeleving van Aa en Dommel en de passantenhaven dragen bij aan recreatieve ontwikkeling.
We maken een start met de realisering van een fietsverbinding langs en rondom het Duits Lijntje. Hiermee wordt een aantrekkelijke verbinding tussen de Maashorst en Het Groene Woud gemaakt.
Verder stimuleren en faciliteren we toeristisch recreatieve ontwikkelingen en verbindingen van de recreatieve clusters Streekpark Kienehoef, Vlagheide en Noordkade.
Ook kopen we in 2019 gronden aan voor een sterkere en grotere belevingswaarde van het Duits lijntje en voeren we een aantal deelprojecten uit zoals deze zijn vastgesteld in de visie Recreatie en Toerisme.
We ontwikkelen storylines en bieden deze aan om beleving en ervaring van bezienswaardigheden langs de routes te bieden en versterken.
We voeren een verkennend onderzoek uit (vóór 1 juli 2018) om te komen tot harmonisatie van de toeristenbelasting. Hierbij brengen we naast de financiële gevolgen van afschaffing dan wel voortzetting ook alle overige (beginsel) argumenten met betrekking tot de toeristenbelasting in kaart.

'BIJZONDER PERSOONLIJKE' DIENSTVERLENING
Meierijstad handelt in het belang van haar gemeenschap. Het handelen van de gemeente vertaalt zich in de dienstverlening. In alle rollen van de bestuurders en medewerkers van Meierijstad is deze dienstbaarheid aan de samenleving een vanzelfsprekendheid. Deze focus op dienstverlening is het elementaire uitgangspunt van de gemeente en is overal mee verweven. In 2019 bouwen we verder aan het uitvoeringsprogramma dienstverlening en de verbetering van onze dienstverlening. Kennisuitwisseling met andere gemeenten en doorontwikkeling vinden we belangrijk.
We ontwikkelen een Persoonlijk Internet Portaal (PIP), waarbij inwoners op ieder willekeurig tijdstip, elke plaats, snel en goedkoop contact kunnen hebben met de overheid. Dit portaal moet op termijn de administratieve lasten voor zowel inwoners als bedrijven aanzienlijk verminderen. Er is een koppeling met ‘mijn overheid’.
We breiden de digitale dienstverlening uit door deze PIP ’Mijn Meierijstad’. Hierin kunnen onze inwoners een aantal zaken simpelweg inzien en regelen. Dit jaar worden vijf e-diensten via de PIP beschikbaar gemaakt: mijn gegevens, mijnzaken, mijntaken, mijnburgerzaken en mijninkomen. Vanaf 2019 breiden we verder uit. We denken daarbij aan 'mijnbelastingen' en 'mijnvergunningen'.
We gaan klantreizen gebruiken om inzicht te krijgen hoe inwoners en ondernemers onze dienstverlening feitelijk ervaren, met als doel waar nodig de dienstverlening te verbeteren, afgestemd op de behoeften van inwoners en ondernemers. We kiezen dus niet alleen voor verbeteren van het digitale kanaal, maar willen maatwerk leveren. Ook voor hen voor wie het digitale kanaal niet de voorkeur heeft, of waar persoonlijk contact vanwege de te verlenen dienst wenselijk is.
We meten de kwaliteit van dienstverlening door onder andere:
a. Deelname aan ondernemerspeiling. Ondernemers zijn belangrijke partners van onze organisatie voor werkgelegenheid, dynamiek en bedrijvigheid.
b. Het inzetten van twee instrumenten vanuit 'Vensters': 'vensters voor Bedrijfsvoering en vensters voor Dienstverlening', waarmee we een totaalbeeld krijgen van onze eigen bedrijfsvoering en dienstverlening en waarmee we gegevens kunnen vergelijken met die van andere gemeenten.

EEN RIJK CULTUUR- EN KUNSTKLIMAAT
Cultuur draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en identiteit van mensen.
Meierijstad steunt en faciliteert culturele voorzieningen en activiteiten. De realisatie van de Noordkade, de oprichting Stichting Cultuurfabriek Noordkade, de CHV Academy en de realisatie van het podium in ‘t Spectrum hebben een enorme impuls gegeven aan het culturele klimaat van Meierijstad. De Blauwe Kei is per januari 2018 verhuisd naar de Noordkade en maakt daar onderdeel uit van het kunst- en cultuurcluster.
Meierijstad gaat zorgvuldig om met haar kunstbezit en maakt het maximaal toegankelijk en zichtbaar voor een breed publiek. Meierijstad beschikt over een aanzienlijke kunstcollectie die zich uitstekend leent om in wisselende exposities in het voormalig gemeentehuis van Schijndel getoond te worden. De plannen voor het voormalige gemeentehuis Schijndel worden in het wenkend perspectief nader uitgewerkt in 2018 en 2019.
In Meierijstad is een 10-tal verenigingen en stichtingen actief met het produceren van theatervoorstellingen. Dit vindt plaats op amateur en professioneel niveau. Om de productie van toneel- en theaterverenigingen een kans te geven in Meierijstad zijn aanvullend financiële middelen nodig. Toneel- en theaterproducties zijn onderdeel van het cultuuraanbod in Meierijstad.
De resultaten van de inventarisatie en schouw van alle (ruim 200) buitenkunstwerken in Meierijstad zijn verwerkt in een meerjarenonderhoudsprogramma en maken duidelijk dat onderhoud en restauratie aan de kunstwerken noodzakelijk is. Dit onderhoudsprogramma vraagt een eenmalige investering. Voor het jaarlijkse onderhoud zijn voldoende middelen structureel in de meerjarenbegroting opgenomen.

DUURZAAM MEIERIJSTAD, NU EN LATER
Meierijstad heeft een voorbeeldfunctie op het terrein van duurzaamheid en draagt dit actief uit. Duurzaamheid is een van de toetsstenen van álle beleid dat we ontwikkelen. Dat betekent dat we aandacht hebben voor mens, milieu en klimaat, hergebruik van grondstoffen en zuinig omgaan met energie en financiële middelen. Daarmee willen we een gezonde, veilige en schone samenleving en leefomgeving creëren in een circulaire economie. Hier en elders, voor nu én voor latere generaties. De ambities op het gebied van duurzaamheid volgen niet alleen uit de doelstellingen uit de Mijlpalen van Meierijstad, maar ook uit de doelstellingen van het Rijk, de provincie, de omgevingswet en de publieke opinie.
Met onze lokale duurzaamheidsvisie sluiten we aan bij de 17 “global goals” van de Verenigde Naties.
We maken vanuit de duurzaamheidsvisie 2018 een eerste doorkijk naar het uitvoeringsprogramma voor de volgende jaren. Daarin komen onder andere de thema’s aardgasloos en energieneutraal nieuwbouwen, van het gas af, voedselverspilling, duurzame mobiliteit, verduurzaming maatschappelijk vastgoed en klimaatadaptatie aan de orde. Daarnaast rondt de Rekenkamercommissie ook haar onderzoek af naar duurzaamheid en participatie.
We werken aan de toekomstige verbindingsweg N279 als eerste infrastructureel duurzaamheidspilot in onze gemeente. Hiermee maken we ruimte voor innovatie in ontwerp, proces en realisatie.
Verder is het proces om energieneutraal te zijn in 2050 landelijk en lokaal in een stroomversnelling gebracht en onomkeerbaar. Samen met partners verkennen we de concrete mogelijkheden van lokale opwekking van schone energie zoals van aardwarmte, windenergie en zonne-energie. Na de succesvolle ervaring in 2018 participeren we in de Nationale Duurzame Huizenroute 2019.
In 2019 is onze website DuurzaamMeierijstad.nl in bedrijf. Hiermee willen we inwoners en bedrijven inspireren en stimuleren om duurzaam te denken en handelen. We presenteren er een breed palet van mogelijkheden en initiatieven en laten ook zien wat we als gemeente zelf doen.
We vragen inwoners om ook zelf een bijdrage te leveren aan het verwerken van grote hoeveelheden water bij extreme buien. Voorbeelden zijn de afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het gemeentelijk riool en het vergroenen van tuinen in de Operatie Steenbreek. Met deze acties, evenals het creëren van voldoende waterberging in de openbare ruimte, kunnen we beter omgaan met de veranderingen in het klimaat.
De afvalinzameling voor huishoudens is vanaf 2019 geharmoniseerd. De nieuwe systematiek moet inwoners gaan helpen nog meer afval te scheiden. Hiermee creëren we minder restafval en dragen we bij aan een circulaire economie.

SAMEN VOOR PASSEND ONDERWIJS EN ONDERWIJSHUISVESTING
Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen; met gelijke kansen voor iedereen. In Meierijstad moet iedereen zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen, met passend onderwijs waar nodig. De gemeente stimuleert een goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Door een intensieve samenwerking met ondernemers en onderwijs streven we ernaar om de arbeidsmarkt en onderwijs goed op elkaar aan te laten sluiten.

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede schoolgebouwen. Samen met de vier schoolbesturen voor het primaire onderwijs hebben we het Integraal Huisvestingplan 2018-2020 (IHP) opgesteld. Centraal staat de gedeelde doelstelling om voor alle leerlingen in Meierijstad gezonde en duurzame huisvesting te hebben en te houden. Meierijstad doet meer dan voldoen aan wettelijke eisen. Schoolgebouwen moeten in 2020 voldoen aan bepaalde energie-eisen. Daar speelt de gemeente nu al op in door uit te gaan van de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Om de scholen ook gezond te maken, houdt de gemeente het Programma van Eisen – Frisse Scholen als leidraad aan.

In 2019 wordt met de voorbereidingen gestart voor een IHP 2021-2024 om te kijken wat ervoor nodig is om aan te blijven sluiten bij toekomstige ontwikkelingen.
In 2019 starten de gemeente en schoolbesturen met de voorbereiding voor renovatie of nieuwbouw van de basisscholen Sint Antonius van Padua, Uilenbrink, Petrus en Paulus en MFA de Kienehoef.
Samen met partners stellen wij een Aanvalsplan Laaggeletterdheid op waarin in ieder geval bereiken van de doelgroep, door ontwikkelen van het aanbod en het verbreden van het netwerk van partners centraal staan. Met dit aanvalsplan willen wij in 2019 meer laaggeletterden bereiken en laaggeletterdheid verder terugdringen.
Meierijstad stimuleert de aansluiting van opleidingen en aanbod op de arbeidsmarkt.
Na de verkenning in 2018, samen met ondernemers en onderwijs in Meierijstad en de omgeving, wordt in 2019 gekeken naar de mogelijkheden om bepaalde (beroeps)opleidingen op MBO- en HBO-niveau naar Meierijstad te halen.
We gaan tijdelijk extra capaciteit inzetten om de doelen voor Passend Onderwijs op het gebied van thuiszitters, vervoer, spreiding en toegankelijkheid van speciaal onderwijsvoorzieningen, aansluiting jeugdhulp-onderwijs te kunnen realiseren.

POSITIONERING MEIERIJSTAD
Het is merkbaar dat Meierijstad in de regio een sterkere positie inneemt en dat bouwen we verder uit. Samen met andere middelgrote steden behoort Meierijstad tot de trekkers van de Brabantse economie. Meierijstad is het scharnierpunt tussen AgriFood Capital (Noordoost-Brabant) en Brainport (Metropool Regio Eindhoven). De uitdagende positie van Meierijstad schept verplichtingen en daagt uit.
Onze nog jonge gemeente staat voor grote kansen en mogelijkheden om zich te positioneren op regionaal en (inter-)nationaal niveau. Naast deze positionering zijn we een bestuurskrachtige en duurzame gemeente die actief wil bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke opgaven en taken in de regio Noordoost-Brabant. Men verwacht van Meierijstad ook die rol van betekenis bij het realiseren van belangrijke provinciale ambities.
Door te investeren in onze relaties en netwerken kunnen we onze ambities samen met anderen realiseren. Deze ambities kunnen bijvoorbeeld liggen op het terrein van Kunst en Cultuur, sport, economie, leefbaarheid, onderwijs, gezondheid, landschap, duurzaamheid.
Jaarlijks initiëren of stimuleren wij 1 of 2 aansprekende evenementen (zoals een symposium of TedX) die een bijdrage leveren aan onze ambities of leveren we een bijdrage aan evenementen van anderen.
Meierijstad heeft dertien kernen met hun eigen identiteit. Samen maken we slagkracht in Meierijstad. Om aan dat gevoel van verbondenheid te werken faciliteert de gemeente Meierijstad initiatieven die bijdragen aan de verbinding.
Meierijstad geeft het citymarketingbeleid vorm door het ontwikkelen van een kenmerkend en onderscheidend profiel. We willen meer naamsbekendheid genereren voor de gemeente.
Om een goed en gedegen Citymarketing beleid te kunnen voeren zijn ook middelen nodig voor het inhuren van professionele ondersteuning, het aanjagen van initiatieven en evenementen en voor campagnematerialen.
In 2019 staan we uitgebreid stil bij de viering & herdenking van 75 jaar bevrijding en Operation Market Garden. In 2014, bij de viering van 70 jaar bevrijding, was deze viering zeer succesvol en trok een breed (inter-)nationaal publiek. In onze kernen besteden we aandacht aan de indrukwekkende gebeurtenissen die zich in onze gemeente hebben afgespeeld. Zowel jong als oud zijn hierbij betrokken. Dit gebeurt samen met de Stichting Operation Market Garden en diverse plaatselijke organisaties waarbij Meierijstad het hart vormt van deze operatie.
In 2020 zijn we gastregio voor de Landschapstriënnale 2020. Door dit evenement komen Meierijstad en haar landschappen in
het buitengebied positief in beeld; voor de bewoners en daarbuiten die van het landschap willen genieten en voor ondernemers
die het landschap gebruiken. In 2019 gaan we aan de slag met de voorbereiding en organisatie ervan.

Meierijstad banieren

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal