foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Duurzaamheidsvisie Meierijstad in de maak

TelostriplepMeierijstad - In de Mijlpalen van Meierijstad is vastgelegd dat de gemeente in 2018 een visie op duurzaamheid opstelt. Het college informeert de gemeenteraad over de aanpak, de planning en de rol van de raad daarin bij het opstellen van de visie. In november 2017 werd de raad eerder geïnformeerd over de voortgang van het thema duurzaamheid, er wordt namelijk op drie niveaus aan duurzaamheid gewerkt namelijk in concrete projecten, in visies en beleid van diverse disciplines en we werken aan een overkoepelend kader met lange termijn doelen en ambities (de visie met uitvoeringsprogramma). Geïnteresseerde inwoners en groeperingen binnen Meierijstad worden in het proces betrokken. Figuur: Triple-P benadering van duurzaamheid, Telos

Nulsituatie - imput
De 'foto' van duurzaamheid in Meierijstad in brede zin, ofwel de nulsituatie, wordt binnen het onderzoek van de rekenkamercommissie gemaakt. In goed overleg tussen de rekenkamercommissie en het college is besloten dat het college niet hetzelfde onderzoek uitvoert. De rekenkamercommissie onderzoekt ook welke lokale duurzaamheidsinitiatieven op gebied van milieu (planet) er zijn, en hoe de gemeenteraad deze kan aanjagen, stimuleren en faciliteren. Het college gebruikt de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamercommissie als input voor de visie en het uitvoeringsprogramma.

Methode
De eerste stappen in het opstellen van de duurzaamheidsvisie zijn uitgevoerd. Voor het opstellen van de duurzaamheidsvisie volgen we de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling: de Sustainable Developement Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (zie afbeelding). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder Nederland, hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015-2030 vastgesteld.
Bij de uitwerking van de uitvoeringsagenda voor Meierijstad gebruiken we ook de Triple-P methode van Telos (zie afbeelding). Deze methode is ook gebruikt in het onderzoek van de rekenkamercommissie.

Interviewronde
Om te komen tot een breed gedragen visie, vragen we stakeholders om hun mening te geven. Dat gebeurt in een interviewronde. Allerlei organisaties uit de eigen samenleving werden geïnterviewd. Aan hen wordt gevraagd wat duurzaamheid voor hen betekent, welke ambities ze hebben, wat hun rol daarin kan zijn en dergelijke. Nog zonder te denken in belemmeringen en beperkingen.

Onderzoeksresultaten
In juni, na de interviewronde, presenteert de rekenkamercommissie haar onderzoeksresultaten over duurzaamheid aan de raad. Ook de resultaten daarvan en de bevindingen van de raad naar aanleiding daarvan vormen input voor de duurzaamheidsvisie.

Openbare bijeenkomst in juni
In juni volgt ook een openbare bijeenkomst. Alle geïnteresseerde inwoners en groeperingen die niet in de interviewronde zijn gevraagd, maar wel graag een bijdrage leveren zijn welkom. Op die avond worden dezelfde vragen gesteld als tijdens de interviews. Ook raadsleden kunnen daarbij aanwezig zijn. De openbare bijeenkomst wordt aangekondigd via de (sociale) mediakanalen van de gemeente.

Voorlopige visie
Na de eerste interviewronde en de openbare bijeenkomst worden de resultaten verwerkt tot een voorlopige visie. Deze voorlopige visie gaat uit van dromen, kansen en toekomstbeelden. Daarna volgt een tweede ronde met gesprekken met ambassadeurs en stakeholders. Deze gesprekken hebben tot doel om te prioriteren en de toekomstbeelden te vertalen naar tussentijdse doelen die reëel en haalbaar zijn.

Voorbereiding interviews
Externe en interne stakeholders worden voorafgaand aan de interviews voorgelicht over het traject van de visievorming, om goed voorbereid aan de interviews te kunnen beginnen.

Website
Er wordt ook gewerkt aan een website over duurzaamheid, gericht op inwoners en bedrijven. Doel van de website is om alle informatie over duurzaamheid te bundelen op één plek en van daaruit door te verwijzen naar bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden.

Gezamenlijke visie
Het doel is om een duurzaamheidsvisie te maken, die door onze samenleving wordt gezien als een gezamenlijke visie, die samen moet worden uitgevoerd. De ontwikkeling naar een duurzame samenleving is immers iets dat de gemeente niet alleen kan.
De openbare bijeenkomst in juni biedt daarom alle inwoners en/of groepen de kans hun inbreng te leveren. Een aantal van hen is al actief benaderd voor de interviewronde.

Concrete visie
Uiteindelijk leidt dat tot een concrete visie en een beknopt (globaal) uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bevat projecten op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn (inclusief geraamde middelen voor de korte termijn acties). Visie en uitvoeringsprogramma worden in het najaar voorgelegd aan de raad, volgens het BOB-model. De beeldvormende avond en oordeelsvormende avonden zijn de momenten waarop uw raad de inhoudelijke discussie voert. Vooralsnog is de planning er op gericht om de uitgewerkte duurzaamheidsvisie in november 2018 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Het uitvoeringsprogramma moet gereed zijn het eerste kwartaal van 2019.
Telostriplep
VNsustainabledevelopmentgoals
gemeente Meierijstad 2017

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal