foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Proces naar een nieuw gemeentewapen voor Meierijstad

eigen ontwerp nieuw wapen MeierijstadMeierijstad – Naast nieuwe logo's (beeldmerk) moet er natuurlijk ook een nieuw gemeentewapen voor Meierijstad komen. Die krijgt onder andere een plaats op de keerzijde van de nieuwe ambtsketen en wordt altijd met die zijde naar voren gedragen als de koning ontvangen wordt. Het gemeentewapen wordt ook gebruikt op officiële documenten en andere communicatiedragers. Wanneer een (fusie)gemeente een wapen wenst is er altijd een advies nodig van de Hoge Raad van Adel. Voor dit advies benut de Hoge Raad van Adel (historische) informatie van de gemeente(n). Na het uitbrengen van dit advies stuurt het gemeentebestuur een verzoek aan Zijne Majesteit de Koning om het wapen aan de gemeente toe te kennen. Hieronder kunt u lezen dat Schijndel in zijn historie twee verschillende wapens heeft gekend en hoe deze beschreven zijn en vindt u achtergrondinformatie hoe tot een nieuw gemeentewapen gekomen wordt. Afbeelding: Een van de trouwe lezers van Stadskrant Veghel is zelf aan het knutselen geweest en kwam eind januari dit jaar met een idee voor een nieuw wapen voor Meierijstad
Hoge Raad van Adel
Voordat de Koning een besluit neemt, wint hij (nogmaals) advies in bij de Hoge Raad van Adel. Die heeft richtlijnen waar het nieuwe wapen aan moet voldoen. Ook hanteert de Raad de ministeriële richtlijnen hiervoor.
De Hoge Raad van Adel is ingesteld in 1814 en is het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en heraldiek (wapenkunde).De Hoge Raad van Adel adviseert de regering over adelszaken, wapens van Rijk – provincies - gemeenten en waterschappen, namen – titels - wapens en onderscheidingsvlaggen van leden van het Koninklijk Huis en over emblemen van de krijgsmachtsonderdelen. De Hoge Raad van Adel is gevestigd in Den Haag. De samenstelling en bevoegdheid van de Raad zijn geregeld in de Wet op de adeldom van 1994. De Raad geeft ook informatie op genealogisch en heraldisch gebied aan organisaties en particulieren. Hij maakt gebruik van eigen archieven en verzamelingen en een gespecialiseerde bibliotheek.

overheidsheraldiek

Wapendiploma en registratie
In het fusieproces naar Meierijstad is naast voornoemde informatie ook de expertise ingebracht van de heemkundekringen en erfgoedverenigingen. Na toekenning van het wapen, ontwerpt de Hoge Raad van Adel een zogeheten wapendiploma, met daarop de exacte weergave van het nieuwe gemeentewapen. Tot slot registreert de Hoge Raad van Adel dit wapen in zijn registers. De kosten van een wapenverlening zijn overigens in verhouding laag te noemen. Ze bestaan alleen uit een vergoeding voor het vervaardigen van het wapendiploma en eventuele schetstekeningen van tevoren. De kosten bedragen ongeveer 750 tot 1000 euro.

Gemeentewapens
De officiële registratie van Nederlandse gemeentewapens is pas in 1816 begonnen. Dat wil niet zeggen dat ze toen pas ontstonden, maar het was wel voor het eerst dat ze opgetekend werden in een systeem; het gemeentewapenregister van de Hoge Raad van Adel. Dat is een instantie die net na het ontstaan van het nieuwe koninkrijk der Nederlanden in 1813 werd opgericht. Het was aanvankelijk de bedoeling om daar de gegevens van de door de Franse revolutie verdreven en op non-actief gestelde adel weer bij elkaar te krijgen, inclusief hun familiewapens. Al snel vond men het ook noodzakelijk dat ook de wapens van steden en dorpen, heerlijkheden, districten en corporaties daar geregistreerd werden. Er werden toen meer dan 1000 gemeentewapens geregistreerd. Door de loop van een eeuw kwamen er daar nog een paar honderd bij.

Fusie
De meeste Nederlandse gemeenten hebben inmiddels één of meerdere samenvoegingen ondergaan. Er zijn nu nog maar zo'n 400 Nederlandse gemeenten. Naast dat ze door de fusies groter werden, hebben ze ook andere veranderingen meegemaakt. Één ervan is dat het soms al bijna 200 jaar geleden geregistreerde gemeentewapen, dat soms wel tot in de middeleeuwen terugging, is aangepast aan de nieuwe situatie. Meestal is een nieuw wapen ontworpen dat bestaat uit elementen van de oudere, maar een geheel nieuwe compositie die in niets herinnert aan de vroegere situatie komt ook voor. Die oude wapens verdwijnen langzamerhand uit de herinnering van de inwoners en zijn straks alleen nog terug te vinden in musea of oude wapenboeken.

Gebruik door derden
Steeds vaker worden de Hoge Raad van Adel vragen gesteld omtrent het gebruik door derden van de wapens van gemeenten en van andere publiekrechtelijke lichamen. Ter oriëntatie mag deze circulaire (pfd) dienen.

Gemeenteraad
Het nieuwe gemeentewapen wacht nog op een toekenning van de Koning, een toekenning middels een koninklijk besluit) is onderdeel van het proces om te komen tot een gemeentewapen. Deze goedkeuring vraagt de gemeente Meierijstad pas als de gemeenteraad is geïnformeerd. Dat is nu de eerstvolgende stap.

Afkeuren?
In de media werd eerder gesproken over het afkeuren van een eerder ingediend ontwerp voor het nieuwe gemeentewapen Meierijstad waarna er een nieuw advies van de Hoge Raad van Adel binnen was gekomen bij de gemeente Meierijstad. Volgens een woordvoerder is deze informatie niet correct. In de raadsinformatiebrief, die in voorbereiding is, wordt hierop ingegaan. Het advies van de Raad is nog niet openbaar.

Proces rondom gemeentewapen Meierijstad
Wanneer een (fusie) gemeente een wapen wenst is er een advies nodig van de Hoge Raad van Adel. Voor dit advies benut de Hoge Raad van Adel (historische) informatie van de gemeente(n). Na het uitbrengen van dit advies stuurt het gemeentebestuur een verzoek aan Zijne Majesteit de Koning om het wapen aan de gemeente toe te kennen. Voordat de Koning een besluit neemt, wint hij (nogmaals) advies in bij de Hoge Raad van Adel.
In het fusieproces naar Meierijstad is naast voornoemde informatie ook de expertise ingebracht van de heemkundekringen en erfgoedverenigingen. Na toekenning van het wapen, ontwerpt de Hoge Raad van Adel een zogeheten wapendiploma, met daarop de exacte weergave van het nieuwe gemeentewapen. Tot slot registreert de Hoge Raad van Adel dit wapen in zijn registers.

Wapen(s) van de gemeente Schijndel (bronnen Nederlandse Gemeentewapens, BHIC: Schijndel, HRvA Schijndel)
Het wapen van Schijndel werd op 14 april 1958 bij Koninklijk Besluit aan de Noord-Brabantse gemeente Schijndel toegekend. Het verving het in 1819 toegekende wapen. Op 1 januari 2017 ging de gemeente op in de nieuw opgerichte gemeente Meierijstad, waarmee het wapen kwam te vervallen.

Eerste en tweede wapen
Het eerste wapen stelt Sint Servaas voor, de kerkpatroon van Schijndel. Deze kwam al voor op het schependomzegel van Schijndel. Ouder is echter de eik, die al in de veertiende eeuw op het zegel is afgebeeld. In 1950 verzocht de gemeente het wapen te wijzigen. Men wilde de eik en het wapen van de familie Van Duivenvoorde, verwant aan het geslacht Van Wassenaer in het wapen opgenomen hebben. De Hoge Raad van Adel (HRvA) keurde het oorspronkelijke ontwerp af, omdat de heilige in een hartschild was opgenomen, wat te klein was voor de herkenbaarheid. De HRvA stelde een gedeeld wapen voor, waarmee de gemeenteraad akkoord ging.

Eerste wapen (1819)
De beschrijving van het wapen van Schijndel dat op 28 september 1819 is toegekend, luidt: "In azuur het beeld van de H.Servatius, houdende in de rechterhand een kromstaf, in de linker een rozenkrans, de Heilige staande op een losse grond, alles van goud."
• De heraldische kleuren zijn azuur (blauw) en goud (geel). Dit zijn de rijkskleuren.
• Volgens de iconografie had de heilige in plaats van een rozenkrans een sleutel behoren te dragen. In het tweede wapen is dit gecorrigeerd. Er zijn diverse afbeeldingen van het oude wapen van Schijndel te vinden waarop St. Servatius een sleutel vasthoudt; de afbeelding in het register van de HRvA toont echter een rozenkrans, zoals de beschrijving aangeeft.
schijndel 1e gemeentewapen 1819
Tweede wapen (1958)
De beschrijving van het wapen van Schijndel dat op 14 april 1958 is toegekend, luidt: "Gedeeld: I doorsneden : a in goud 3 wassenaars van sabel, geplaatst 2 en 1, b in zilver een jonge eikenboom van sinopel, II in azuur het beeld van de H.Servatius, houdend in de rechterhand de kromstaf, in de linkerhand een sleutel, alles van goud. Het schild gedekt door een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."
De heraldische kleuren zijn goud (geel), sabel (zwart), zilver (wit), sinopel (groen) en azuur (blauw).
schijndel gemeentewapen 1958

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal