foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kermisbeleid Meierijstad gaat langzaam veranderen

HarmonisatiekermisbeleidmeierijstadMeierijstad - Tijdens de beeldvormende avond op 4 april jongstleden is het concept-beleidsplan, de stand van zaken en het vervolg van de harmonisatie (gelijk trekken) van het kermisbeleid binnen Meierijstad besproken. Erik van Nuland presenteerde de resultaten aan de aanwezigen. Op de agenda tijdens deze avond stonden het traject tot nu toe, de hoofdlijnen die eerder gepresenteerden waren door BVA in juni 2018, de conclusies uit de extra gespreksronde, de voorstellen voor aanvulling van de hoofdlijnen, het tijdspad, facilitering kermis door gemeente vanuit het evenementenbeleid en 'schaarse vergunning'. Uit de gepresenteerde 2 scenario's lijkt de keus te vallen op variant 2. Dit onder meer omdat de gemeente het als overheid geen kerntaak van haar acht voor de organisatie van en aanspreekpunt te zijn voor alle kermissen. Voor Schijndel wordt vooralsnog een nieuwe overkoepelende stichting opgericht voor beide kermissen. De gemeenteraad neemt 27 juni een besluit. Hieronder vindt u een weergave van de presentatie die hierover is gegeven.

Traject tot nu toe
In de eerste helft van 2018 is gewerkt aan het beleid met input vanuit twee werkgroepen: Organisatiemodellen en Locatie kermis Schijndel. Daarna volgde de beeldvormende avond (BVA) 21 juni 2018 met hoofdlijnen van beleid. In het najaar van 2018 vond discussie plaats over de locatie kermis Schijndel. Collegebesluit was daarbij: handhaven huidige locatie. Er heeft geen behandeling van het kermisbeleid in raad van december 2018 plaatsgevonden. Nieuwe planning was daarna vaststelling beleid in juni 2019. Inmiddels hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met alle stakeholders in de periode december 2018-maart 2019. Een bespreking met alle stakeholders over de conclusies en aangepaste hoofdlijnen vond plaats 26 maart 2019 met als laatste dus de mondelinge presentatie tijdens de beeldvormende avond (BVA) op 4 april 2019.

Hoofdlijnen gepresenteerd BVA juni 2018

Visie
In scenario 1 (zie schema hieronder) wat op tafel ligt wordt de gemeente in zijn geheel aansprakelijk voor het kermisbeleid en aanspreekmunt binnen Meierijstad en in scenario 2 2 ligt dat nog steeds bij de organiserende partijen en toetst de gemeente het beleid en verleent de vergunning. Hieronder kunt u in een overzicht de voor- en nadelen van de uitgewerkte scenario's vinden waarbij duidelijk is geworden dat tijdens de presentatie BVA vorig jaar duidelijk scenario 2 de voorkeur heeft gekregen.

Scenario 2 (zie schema hieronder) heeft de voorkeur omdat:
• De organisatie van een evenement als de kermis is geen gemeentelijke taak
• Het zijn volksfeesten waar juist de gemeenschap zelf het beste invulling aan kan geven
• Lokale partijen hebben het beste zicht op wensen en identiteit van de eigen kern
• Duidelijke taak voor gemeente als facilitator, vergunningverlener en handhaver

Het is wenselijk om met een overgangsperiode van 5 jaar te werken om dit te realiseren:
• de nieuwe stichting kan zo op juiste wijze en rust vormgeven worden en huidige kennis niet verloren laten gaan
• De gemeente blijft uiteraard nauw samenwerken met de nieuwe stichting

Gesprekken december 2018 - maart 2019 met:
• Stichting kermissen gemeente Veghel
• Dorpsraad Olland
• Dorpsraad Nijnsel
• Carnavalsvereniging Boskant
• Stichting Brabantse kermissen
• Stichting Rondom d’n Toren (voorjaarskermis Schijndel)
• Dorpsraad Wijbosch
• Stichting Natuurlijk! Sint-Oedenrode
• (Gemeentelijke) Kermismeester voor Sint-Oedenrode
• (Gemeentelijke) Kermismeester voor Schijndel
• Nederlandse Kermisbond (NKB)
• Nationale Bond van Kermisbedrijf houders (BOVAK)

Conclusies gesprekken
• Zorgen over continuïteit en draagvlak bij verzelfstandiging van de gemeentelijke georganiseerde kermissen Schijndel en Sint-Oedenrode
• Behoud huidige situatie m.u.v. kleine kernen voormalig Sint-Oedenrode
• De toekomst van de kermissen in kleine kernen onzeker
• Noodzaak ondersteuning kleine kermissen via hefboom
• Dorpsraden voormalige gemeente Veghel tevreden over huidig model
• Stichting voormalige gemeente Veghel ziet vooralsnog geen mogelijkheden om de organisatie van andere kermissen erbij te gaan doen
• Belang van randprogramma, zeker in de kleine kernen. Inzet via vrijwilligers toekomstbestendig

Hoofdlijnen beleid blijven overeind
• Vasthouden aan scenario 2
• Organisatie kermis geen kerntaak van de gemeente
• Organisatie randprogramma geen kerntaak van de gemeente
• Consequentie: externe stichting als de organisator en aanvrager van de vergunning
• Nadere verkenning: nieuwe stichting(en) met kernen van voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode. Wens tot doorgroei naar één stichting Meierijstadbreed
• Via deze stichting(en) alle financiën en daarmee mogelijkheid tot hefboom naar kermissen in de kleine kernen

Aanvullingen op hoofdlijnen
• Gezamenlijk invulling functie van kermismeester met aansturing van de gemeente. De kosten hiervoor dragen de stichtingen. Afspraak voor periode van 3 jaar na realisatie stichtingen. Daarna evaluatie.
• Bij noodsituatie: hefboom al eerder toepassen dan bij realisatie stichtingen

Rol gemeente
• Vergunningverlening
• Facilitering
• Taken op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving
• Aansturing van kermismeester

Tijdsplanning naar nieuwe werkwijze
• 2019: voortzetting huidige situatie. Bij noodsituatie hefboom door gemeente. Opzet stichting(en)
• 2020: voortzetting huidige situatie. Bij noodsituatie hefboom door gemeente. Meedraaien stichting(en)
• Vanaf 2021: stichtingen operationeel en hefboom via stichting(en). Kermismeester met aansturing door gemeente
• Evaluatie na seizoen 2023

Kernen voormalige gemeente Veghel
• Behoud van de huidige aanpak
• Aandachtspunt randprogramma van de kermis in Veghel

Kernen voormalige gemeente Sint-Oedenrode
• Nieuwe stichting met Natuurlijk! Sint-Oedenrode (N!SO) en dorpsraden Olland, Nijnsel en Carnavalsvereniging de Lepkes (Boskant)
• Samen (gemeente en stichting) op zoek naar juiste kermismeester.
• Aandachtspunt contract met de stichting Brabantse Kermis (na 2020)
• Deelnemers nieuwe stichting verantwoordelijk voor het randprogramma. In de kleine kernen is dit al het geval. Overdracht van deze werkzaamheden van gemeente naar Natuurlijk! Sint-Oedenrode (N!SO) voor kermis Sint-Oedenrode.

Kernen voormalige gemeente Schijndel
• Nieuwe stichting met de dorpsraad Wijbosch en de stichting Rondom d’n Toren (voorjaarskermis Boschweg). Betrokkenheid centrummanagement
• Samen (gemeente en stichting) op zoek naar juiste kermismeester.
• Indien aan de orde: de nieuwe stichting biedt ook de mogelijkheid om samen voor te sorteren op de opvolging van de huidige kermismeester
• Het randprogramma van de kermissen bij deelnemers stichting. Wijbosch en voorjaarskermis Boschweg doen dit al. Overdracht van deze werkzaamheden van gemeente naar nader te bepalen organisatie.

Tijdspad naar vaststelling nieuwe beleid
• Presentatie in het College van B&W 2 april
• Beeldvormende Avond in raad 4 april
• Verkenning draagvlak stichtingen Sint-Oedenrode en Schijndel april/medio mei
• Aanpassing concept rapport uit augustus april/medio mei
• Rapport en raadsvoorstel naar college eind mei
• Behandeling in commissie 20 juni
• Behandeling in raad 27 juni

Kermis in nieuwe evenementenbeleid
• Commercieel dus leges
• Inzet gemeentewerf (materiaal, bebording, afval e.d.): facilitering als volksfeest
• Nutsvoorzieningen (verbruik elektra en water): door kermis

Nog in onderzoek: 'schaarse vergunning  en impact op kermisbeleid
• Uitspraak in 2016 Raad van State: kermis is schaarse vergunning. Bij gelimiteerd aantal vergunningen gelijke kansen voor (potentiële) gegadigden om hiervoor in aanmerking te komen.
• Advies juridische zaken volgt nog.

Overzicht 14 kermissen in alle kernen van Meierijstad en organiserende partijen
Visieaantalkermissenmeierijstad
 Kermissenscenario1
Kermissenscenario2
Harmonisatiekermisbeleidmeierijstad

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//