foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Koers Waterschap Aa en Maas is bepaald

Waterschap Aa en Maas 2017's-Hertogenbosch - De coalitie die, per 11 april, bestaat uit Water Natuurlijk, CDA en Geborgden heeft overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord 'Waterbewust samen werken met Water' en de financiële uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023. Partijen zijn het er met elkaar over eens dat er in Oost-Brabant grote opgaven liggen om voldoende beschermd te zijn tegen overstromingen, problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water. De uitdaging voor waterschap Aa en Maas is het realiseren van een realistisch, realiseerbaar ambitieniveau, waarbij de rekening, noch de opgaven en risico’s worden doorgeschoven naar de toekomst. Met dit bestuursakkoord worden daarvoor de bestuurlijke accenten gelegd.

Doelen bestuursakkoord
• beter voorbereid zijn op weersextremen zoals hevige regenval en droogte, om zo schade te voorkomen aan bebouwd gebied, landbouw en natuur
• bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas vergroten
• het verbeteren van de waterkwaliteit in Oost Brabant voortvarend oppakken, te beginnen met onze eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties
• nog nadrukkelijker aan de slag gaan met maatschappelijke opgaven als energietransitie, de landbouwtransitie, de bevordering van biodiversiteit en de versterking van landschapskwaliteiten
• ten aanzien van de grote uitdagingen in het waterbeheer verdergaande samenwerking zoeken met onze partners en inzetten op een integrale aanpak
• met het oog op de klimaatverandering en de klimaatadaptatie wil het waterschap koploper zijn in de verduurzaming en kansen benutten voor de circulaire economie.

Snel een akkoord
Partijen zijn erg tevreden dat er zo snel een akkoord is bereikt. Formateur Jan Kerkhof: "De partijen die de coalitie vormen hebben zich constructief opgesteld tijdens de besprekingen. Er was sprake van groot wederzijds vertrouwen en de wil om er samen uit te komen." 
Over het opgestelde bestuursakkoord zegt Ernest de Groot van Water Natuurlijk: "Met dit akkoord laat waterschap Aa en Maas zien, dat we ‘waterbewust samen willen werken met water’. We doen dit in goed overleg met alle partners en met onze kennis en kunde op het terrein van ruimte, landschap, water, bodem, milieu, natuur en recreatie."

Coalitie, het proces
Coalitie waterschap Aa en Maas is (per 11 april) rond: Water Natuurlijk, CDA en Geborgden samen in nieuwe dagelijks bestuur

Water Natuurlijk, CDA en Geborgden hebben donderdag 11 april jl. een principeakkoord bereikt en daarmee aangegeven dat zij samen de nieuwe coalitie gaan vormen voor Aa en Maas. Zij dragen Ernest de Groot namens Water Natuurlijk, Peter Ketelaars namens het CDA en Peter van Dijk namens de Geborgden voor als leden van het dagelijks bestuur. Op 19 april legt formateur Jan Kerkhof deze voordracht samen met het bestuursakkoord voor aan het onlangs gekozen algemeen bestuur van het waterschap.

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen

Ernest de Groot (1e logo):
- waterkwaliteit landelijk gebied
- recreatie en recreatief medegebruik
- beekherstel
- natuurvriendelijke oevers
- watertoets ruimtelijke plannen

Peter Ketelaars:
- financiën
- grondzaken en eigendommen
- innovatie
- duurzame ontwikkeling
- gemeentelijke waterplannen

Peter van Dijk:

- beheer en onderhoud watersysteem
- beregeningsbeleid en grondwaterbeheer
- dijkversterking en rivierverruiming
- beheer en onderhoud keringen
- zuiveren afvalwater

Focus op de samenleving
Ernest de Groot van Water Natuurlijk is verheugd dat de partijen er uit zijn: "Ik kijk met vertrouwen naar de komende bestuursperiode. We willen flexibel inspelen op de eisen van de samenleving voor duurzaam waterbeheer. Met oog voor continuering van het huidige beleid én ruimte voor significante verbeteringen om zo het waterschap nog beter voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen daarvan voor ons werk als waterschap."
Waterschap Aa en Maas 2017

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//