foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Voortgang Woonbeleid en Inventarisatielijst Woningbouwplannen

Meierijstadbeweegt2018hahbladMeierijstad - Het college van B&W heeft de raad onlangs per brief geïnformeerd over de voortgang van het woonbeleid en vastgestelde 'Inventarisatielijst Woningbouwplannen' (peildatum 1-1-2019). Het college vond dat er diverse aanleidingen zijn om de raad op dit moment te informeren over de voortgang in de ontwikkeling en uitvoering van het woonbeleid namelijk een vastgestelde 'Inventarisatielijst Woningbouwplannen' (nulmeting op 1-1-2019), een periodieke update voortgang woningbouw en twee door de raad aangenomen moties. Het college heeft in brede zin de raad geïnformeerd over de stand van zaken over het woonbeleid op deeldossiers. Alle genoemde tabellen vindt u onderaan bij elkaar.

Stand van zaken over:
• Algemeen woonbeleid
o Harmonisatie van beleid
o Regionale samenwerking
o Moties vanuit de gemeenteraad
• Dynamiek van de woningmarkt
o Woningbouwprogramma
o Woningbouw: gerealiseerd en plannen
o Herijking woningbouwprogramma
o Realisatieteam Sociale Huur
o Woningbouw kleine kernen en pilot Keldonk
• Wonen, welzijn en zorg
o Algemeen
o Doelgroepen
o Duurzaamheid
o Leefbare en vitale kernen en wijken
o Prestatieafspraken
o WoonAgenda
o WoonArena

Harmonisatie van beleid
In het kader van de harmonisatie van beleid is er op 5 juli 2018 de Woonvisie Meierijstad vastgesteld en zijn er eind 2018 met de woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties prestatieafspraken overeengekomen.
De woningbouwplannen van de drie voormalige gemeenten zijn in één programma samengevoegd met een onderverdeling naar de 13 kernen. Er is nu een totaaloverzicht, een nulmeting, van alle woningbouwplannen met de stand van zaken per 1 januari 2019 welke de basis vormt voor de Herijking van het woningbouwprogramma. Onder 'Dynamiek van de woningmarkt' wordt hier verder op ingegaan.

Wonen in Regionaal Perspectief 2018
De regio (Bernheze, Boekel, Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Oss, Uden en Vught) wil steviger samenwerken aan een kwalitatief antwoord op de grote woningbouw opgave.
Gekozen is voor vijf thema's waarop de focus in eerste instantie ligt: sociale huursector, middeldure huursector, transformatie van leegstaand vastgoed, arbeidsmigranten en energietransitie. Voor elk thema is een gemeente kartrekker; Meierijstad is dat voor het thema 'huisvesting arbeidsmigranten'.
Daarnaast wordt in overleg met de Provincie bekeken op welke wijze gemeentelijke woningbouwplannen onderling afgestemd dienen te worden.
Het regionaal opgezette Woonwensenonderzoek dat in februari 2019 van start is gegaan komt voort uit de regionale samenwerking. De resultaten komen per gemeente en voor de regio in zijn geheel voor 2020 beschikbaar. Dit is een voorbeeld waarop wij als gemeente kennis en informatie delen om tot meer inzicht in de werking van de regionale woningmarkt te komen.

Moties vanuit de gemeenteraad
Bij de behandeling van de Woonvisie in de raad zijn twee moties aangenomen: 'sociale woningbouw door private grondexploitanten' en 'kleine woonvormen'.
• Motie sociale woningbouw door private grondexploitanten
"Onderzoek naar de mogelijkheid om bij bouwprojecten sociale woningbouw te verplichten en over de uitkomsten van dat onderzoek de gemeenteraad voor 1 april 2019 te informeren."
Stand van zaken:
Het college heeft meerdere mogelijkheden onderzocht om te bereiken dat sociale woningbouw niet slechts als een opgave voor alleen corporaties en gemeente wordt beschouwd. De mogelijkheden overziend heeft het College in september 20118 het besluit genomen om - in lijn met de woonvisie Meierijstad - voor nieuwe initiatieven een criterium van 25% sociale woningbouw te hanteren bij het beoordelen van alle nieuwe plannen. Ook die van private partijen.
• Motie kleine woonvormen
“Verzoekt het college om in samenspraak met de corporaties te onderzoeken:
a) welke behoefte er is aan kleinere wooneenheden in de gemeente Meierijstad;
b) welke locaties er in de gemeente Meierijstad (al dan niet tijdelijk) er specifiek geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor deze wooneenheden;
c) wat de mogelijkheden zijn om voor de bouw van deze woningen grond in erfpacht te geven in plaats van te verkopen;
d) of scheefwonen (verder) kan worden belemmerd;
en de raad voor 1 april 2019 over de uitkomsten van het onderzoek te rapporteren en bij die gelegenheid de raad te melden op welke locaties welke woonvormen gerealiseerd kunnen worden in welke aantallen.

Stand van zaken
a) in februari is in regionaal verband per gemeente het Woonwensenonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn vragen over de wenselijkheid van bijzondere woonvormen (ook diverse kleine woonvormen) opgenomen. Dit onderzoek wordt in bijna alle gemeenten in de woningmarktregio Noordoost Brabant uitgevoerd. De corporaties in Meierijstad zijn bij het onderzoek betrokken geweest. Uitkomsten zijn eind 2019 bekend: voor de regio totaal en per gemeente;
b) zodra deze specifieke behoefte in beeld is, kijken we naar mogelijke locaties;
c) Het uitgeven van gronden in erfpacht heeft voor de erfpachtnemer naast grondkostenvoordelen ook nadelen. De gemeente kan derden niet verplichten gronden in erfpacht uit te geven. Op dit moment wordt bezien welke gemeentelijke gronden in beeld zijn voor tijdelijke woonvormen waarvoor de erfpachtconstructie mogelijk een optie is om ingezet te worden;
d) Onderzoek naar belemmering van scheefwonen: corporaties zijn bij verhuur gebonden aan wettelijke regelgeving en kunnen alleen onder specifieke voorwaarden tijdelijke huurcontracten afsluiten. Zittende huurders kunnen niet gedwongen worden te verhuizen. Bevordering doorstroming scheefwoners is opgenomen in de prestatieafspraken met corporaties en huurdersbelangenorganisaties.
De gemeente ontwikkelt zelf geen woningbouwplannen en vindt het van belang allereerst de uitkomsten van het regionale woonwensenonderzoek te kennen.

Dynamiek van de woningmarkt
De vraag hier is of er voldoende en de juiste plannen zijn en of ze voldoende tot realisatie komen om te voldoen aan de woningbehoefte.
Binnen dit thema komen aan bod de mate waarin er woningen zijn gerealiseerd ten opzichte van de behoefte en de vraag in hoeverre de plannen die er zijn in die behoefte kunnen voorzien. Daarbij kijken we in eerste instantie naar de periode 2018-2028 (10 jaar). Daarnaast kijken we ook verder. Dit omdat we ook locaties in beeld willen hebben waar plannen gerealiseerd kunnen worden om ook in de toekomstige woningbehoefte te kunnen voorzien en welke locaties versneld ingezet kunnen worden mocht er zich een extra woningbehoefte voordoen.

Inventarisatielijst Woningbouwplannen
In juli 2018 is de Woonvisie vastgesteld met daarin de kaders voor het woonbeleid en het woningbouwprogramma. De kaders voor de woningbouwprogrammering vormen de basis waarop we regie voeren. Van alle woningbouwplannen is de huidige stand van zaken geactualiseerd en deze is in één overzicht, verdeeld naar de 13 kernen, in beeld gebracht.
De vastgestelde ‘Inventarisatielijst Woningbouwplannen’ met peildatum 1 januari 2019 vindt u in bijlage 1.

Toelichting op de ‘Inventarisatielijst Woningbouwplannen’
De Inventarisatielijst Woningbouwplannen is een eerste stap om tot een woningbouwprogramma te komen.
Een woningbouwprogramma is steeds in ontwikkeling. Plannen worden gerealiseerd, nieuwe plannen toegevoegd of lopende plannen gewijzigd of plannen vallen af. Met het woningbouwprogramma monitoren we de voortgang in plannen en in de realisatie van plannen ten opzichte van de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Het nu vastgestelde overzicht, de 'Inventarisatielijst Woningbouwplannen' is een momentopname van alle plannen waaraan de gemeente zich in het verleden heeft verbonden. Een zogenaamde nulmeting. Hoe staan we er voor. Onder punt 2.2 is de huidige situatie beschreven en onder 2.3 de stand van zaken project Herijking van het Woningbouwprogramma. Binnen dit project wordt onderzocht in hoeverre de huidige woningbouwplannen aansluiten bij de behoefte, passend binnen de kaders van de Woonvisie, waar er ruimte is voor nieuwe plannen en waar bijsturing gewenst is.

Woningbouw: gerealiseerd en in plannen
In het kader van de Herijking van het woningbouwprogramma is nu een eerste inzicht over de stand van zaken van woningbouwplannen in relatie tot de woningbehoefte beschikbaar (zie tabel 1 met toelichting).

Als er ruimte is voor nieuwe plannen, dan dient de volkshuisvestelijke kwaliteit bij te dragen aan de kwalitatieve woningbehoefte. Dit geldt overigens ook voor de bestaande plannen en voor mogelijke wijzigingen in plannen. De regionale kwantitatieve woningbouwafspraken gelden voor Meierijstad in zijn geheel en gaan niet per kern.
Te zien is dat de meeste kernen (8 van de 13) boven de 70% programmering zitten en dat er een aantal kernen al ruim boven de 100% programmering zitten. Over de gehele gemeente genomen is nu al 100% van de totale capaciteit voor deze 10-jaarsperiode in plannen opgenomen. De geplande aantallen komen overeen met de aantallen in de ‘Inventarisatielijst woningbouwplannen’ (bijlage1) onder harde en zachte plannen. Daarbij zijn de capaciteiten genoemd bij ‘Flexibiliteit diverse locaties’ niet meegenomen. Deze zijn niet opgenomen omdat het nog geen concrete plannen zijn die op dit moment in procedure gebracht worden. De potentiële plancapaciteit is hoog. Voor sommige kernen is het belangrijk om genoeg locaties in beeld te hebben, voor een aantal andere kernen is het noodzakelijk om kritisch te kijken naar het al dan niet verder in ontwikkeling nemen van deze potentiële plancapaciteit in relatie tot behoefte en wenselijkheid ruimte te maken voor herontwikkeling (bestaand vastgoed omzetten naar woningen). Wat het een en ander betekent wordt in het traject van de Herijking van het Woningbouwprogramma opgepakt.

Vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2019 gerealiseerd

In het eerste jaar dat de gemeente Meierijstad bestond, was er nog geen Woonvisie, maar was ‘de winkel wel open’. Vandaar een overzicht van wat er vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2019 is gerealiseerd. Zie hierna tabel 2.

Conclusie
Geconstateerd kan worden dat er in 2018 beduidend meer is gerealiseerd dan wat er aan concrete behoefte gemiddeld per jaar (394 woningen) geprognosticeerd was. De basis voor de prognose woningbouwplannen ligt in de provinciale bevolkings- en woningbehoeftecijfers die voor het laatst in 2017 zijn vastgesteld en periodiek worden herzien.
Per gemeente zijn de jaarlijkse cijfers tot 2040 bekend. Voor de woningprogrammering gaan we uit van periodes. De behoefte wordt jaarlijks bijgesteld; elk jaar schuift de 10-jaarsbehoefte een jaar op.
De 10-jaarsbehoefte van 1-1-2018 tot 1-1-2028 (uitgangspunt vanuit de Woonvisie), minus de behoefte over 2018 plus de behoefte over 2028 geeft de behoefte voor 1-1-2019 tot 1-1-2029.

Voor Meierijstad betekent dat op basis van de hoge behoefteraming het volgende:
3.940 woningen min 510 (behoefte over 2018) plus 300 (behoefte over 2028) is 3.730 voor de periode 2019-2029. De realisatie woningbouw 2018 ligt zowel ten aanzien van de specifieke jaarbehoefte in 2018 (510) als die van een jaargemiddelde van de eerste 10-jaarsperiode (394) boven de geraamde behoefte (zie tabel 3 , 4 en 5)

Herijking van het Woningbouwprogramma
De woningbehoefte en de kaders voor de woningbouwprogrammering zijn bekend. De herijking is gestart met het in beeld brengen van alle woningbouwplannen met een ‘Inventarisatielijst Woningbouwplannen’. De nulmeting van alle woningbouwplannen ligt er nu. De vraag is in hoeverre deze plannen in kwantitatieve en in kwalitatieve zin aansluiten bij de woningbehoefte.
Daarvoor wordt dit programma gerelateerd aan de uitgangspunten van de Woonvisie. Voor de Herijking van het Woningbouwprogramma heeft het college de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Realiseren - Geen plannen maken maar bouwen;
• Inclusiviteit - In elke kern is er ruimte voor alle doelgroepen;
• Toekomstgericht - Nadruk op herstructurering en leefbaarheid in brede zin, niet bouwen voor leegstand;
• Flexibiliteit - Ruimte voor bijzondere en toekomstige initiatieven (max. 70% programma vastleggen in plannen).
Voor de grote kernen (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel) geeft dat al een behoorlijk beeld in hoeverre de doelstellingen van de Woonvisie gehaald worden. Voor de kleinere kernen ligt dat genuanceerder. Hier gaat het om relatief kleine hoeveelheden woningen, waardoor er verhoudingsgewijs al snel een scheef beeld kan ontstaan. Daarom is er een traject gestart om in elke kleine kern afzonderlijk de woonbehoefte voor de komende jaren (korte termijn) op te halen.

Planning
Onderstaand schema geeft weer wat er in de planning was en is opgenomen.
De huidige stand van zaken is:
o Inventarisatie en advies kleine kernen is afgerond;
o Inventariseren en actualiseren woningbouwplanning is afgerond (nulmeting per 1-1-2019);
o Pilot versnellen woningbouw Keldonk is afgerond;
o Advies kleine kernen: per kern is een strategie bepaald, deze wordt nu met de betreffende dorpsraden besproken (besluitvorming wordt meegenomen bij de Herijking);
o Afronden advies herijking woningbouwprogramma is gepland in mei 2019.
De herijking van het woningbouwprogramma is in een afrondende fase. De keuzes die gemaakt worden in het kader van de herijking kunnen en zullen naar verwachting invloed hebben op de woningbouwplanning. De uitkomsten van deze herijking en mogelijke consequenties zijn nog niet definitief. De raad zal waar nodig betrokken worden bij de mogelijke besluiten hierover.

Sturing op woningbouwplannen / woningbouwregisseur
Vanuit wonen zal de woningbouwregisseur de overzichtslijst met woningbouwprojecten beheren. De woningbouwregisseur adviseert bij woningbouwplannen over het volkshuisvestelijk belang. Het bestuur kan deze lijst als middel gebruiken om de woningbouwplanning te monitoren en regie te voeren op de gewenste beleidsdoelen uit de Woonvisie. De werving van de woningbouwregisseur loopt nog.

Realisatieteam Sociale Huur
De behoefte aan sociale huurwoningen is voor de periode 2018-2028 geraamd op 25% van 3.940 woningen: in totaal 985 sociale huurwoningen. In de Prestatieafspraken hebben we dit aantal naar boven afgerond en gaan we uit van 1.000 sociale huurwoningen voor de komende 10 jaar.
In de prestatieafspraken is opgenomen dat we de eerste jaren extra inzetten en 60% daarvan in de periode 2018-2023 (eerste 5 jaar) gaan realiseren. In maart 2019 is het Realisatieteam gestart.
Aanleiding voor de oprichting van het Realisatieteam zijn de Prestatieafspraken Meierijstad 2019-2024, daarin staat: "Continuering samenwerking in het aanjaagteam: van aanjaagteam naar realisatieteam sociale huur met bredere interdisciplinaire vertegenwoordiging voor meer realisatiekracht. Verkenning en oplossen van belemmeringen in de voortgang van de realisatie en versterken van de focus. Een duidelijkere rol- en taakverdeling binnen het 'samen zorgen voor voldoende locaties voor sociale woningbouw'."

Nieuwe fase
We gaan een nieuwe fase in waarin het van programmering woningbouw gaat naar ontwikkeling en realisatie van projecten.
Het aanjaagteam is overgegaan naar een realisatieteam. Het team bestaat uit mensen van de drie corporaties en de gemeente die zich gezamenlijk bezig houden met de projectontwikkeling en woningbouwprogrammering (Woningbouwregisseur). Het team heeft twee taken:
1. Volgen en bijsturen van de ontwikkeling en realisatie van 1.000 woningen de komende 10 jaar (25%) – zorgen voor projectenlijst met voldoende aantallen en reservecapaciteit.
2. Verbeteren van de samenwerking en maken van werkafspraken voor de voortgang van de projecten – verbetervoorstellen doen.
De prestatieafspraken worden operationeel gemaakt door keuzes te maken op projectniveau. Er wordt gewerkt aan een Monitor Sociale Woningbouw Meierijstad die het mogelijk maakt grip te houden op de aantallen en daarover te communiceren.
Versnellen of gewoon goed plannen? Het realisatieteam zorgt voor duidelijke afspraken over de projecten, soepele bestuurlijke besluitvorming en sturing op de planning.

Woningbouw kleine kernen en pilot Keldonk
Voor de kleine kernen ligt er een kwantitatieve woningbouwopgave gebaseerd op de woningbehoefte voor de komende 10 jaar. (zie tabel 1, kolom 3).
Voor de kwalitatieve invulling daarvan is in de zomer van 2018 een project gestart om met de kleine kernen de specifieke woningbehoefte op korte termijn per kern in beeld te brengen. Per kern is, in samenwerking met de dorpsraad, een avond georganiseerd om met bewoners in gesprek te gaan over hun concrete woonbehoefte. Het algemene beeld dat daaruit naar voren kwam is dat er in alle kleine kernen vooral een behoefte is aan betaalbare woningen voor starters en geschikte woningen voor senioren die door willen stromen. Daarnaast is een beperkte behoefte aan nieuwbouw (zelfbouw) voor doorstromers. De huidige woningvoorraad in de kleine kernen bestaat voornamelijk uit grote(re) vrijstaande koopwoningen, dit aandeel is duidelijk veel hoger dan in de grote kernen.

Pilot Keldonk
In het najaar van 2018 is door het college besloten een pilot te organiseren: initiatiefnemers van woningbouwplannen in Keldonk die bij de gemeente bekend waren, zijn gevraagd of zij hun locatie verder willen (her)ontwikkelen tot een plan voor de bouw van 5 tot 20 woningen. Met als doel tot realisatie woningbouw te komen door zo veel mogelijk aan te sluiten bij de concrete geïnventariseerde behoefte op korte termijn. In Keldonk bleek hoofdzakelijk behoefte aan starterswoningen tot €200.000,00 - €225.000,00 en seniorenwoningen tot €250.000,00. In beperkte mate is ruimte voor vrije kavels / duurdere woningen.
De pilot heeft geleid tot 3 reacties, waarbij werd aangegeven dat er geen plan ontwikkeld kon worden binnen de gestelde kaders en onder de gestelde contractuele voorwaarden.
Met deze initiatiefnemers is het gesprek gevoerd over de moverende redenen om niet in te kunnen schrijven. Dat heeft alsnog niet geleid tot inschrijving. In Keldonk zullen wij nu de regie nemen om te komen tot realisatie van woningbouw, aansluitend op de specifieke behoefte.

Lokale behoefte per kern
De uitkomsten van de lokale behoefte per kern op korte en iets langere termijn is vergeleken met de woningbouwplannen die er in de betreffende kern lagen. Voor iedere kern ligt er nu een voorstel hoe verder te gaan: plannen aanjagen, versnellen, prioriteren of herijken (aanpassing programma als dat niet aansluit bij geconstateerde behoefte). Deze zijn c.q. worden nu besproken met de dorpsraden.

Wonen, welzijn, zorg
Algemeen
Demografische ontwikkelingen en de transitie in het Sociale Domein waaronder de ontwikkeling tot een inclusieve samenleving hebben invloed op de woonvraag en de leefbaarheid. Daarnaast leidt het ‘langer thuis blijven wonen’ van de groeiende groep ouderen tot een andere woonbehoefte onder ouderen. Een deel zal in de eigen woning blijven wonen. Een steeds groter deel wenst naar een meer passende woning te verhuizen. Voor een groeiende groep ouderen zal het beroep op voorzieningen (o.a. WMO) toenemen als er onvoldoende aanbod is van geschikte woningen en zij hun verhuiswens niet kunnen realiseren. In 2019 zal een start worden gemaakt met de verdere uitwerking van dit thema. Ook de consequenties van afbouw Beschermd Wonen (voor diverse specifieke doelgroepen) en doorstroom vanuit de Maatschappelijke Opvang worden uitgewerkt. Voor de specifieke doelgroepen wordt dit samen met de corporaties opgepakt.
Onderzoek naar mogelijke instrumenten die de gemeente in dit kader kan inzetten als mantelzorgwoningen, blijvers- en verzilveringsleningen, met corporaties bevorderen van doorstroming van ouderen naar meer geschikte woonvormen en sturing binnen woningbouw-programma wordt bij de uitwerking van dit beleidsveld meegenomen.

Doelgroepen
Diverse doelgroepen vragen om specifieke aandacht:
o Arbeidsmigranten: in juni wordt de raad een voorstel voorgelegd inzake huisvesting;
o Huisvesting Statushouders: ligt op schema, ieder half jaar wordt de raad over specifieke stand van zaken geïnformeerd;
o Woonwagenbewoners: in juli 2018 is rijksbeleid in deze gewijzigd. In de regio onderzoeken we nu de impact en gevolgen van deze wijziging en gaan we samenwerken om deze specifieke woonbehoefte in beeld te brengen;
o Diverse doelgroepen met begeleidings-/zorgbehoefte in relatie tot inclusieve samenleving en aanbod en spreiding van mogelijke woonvormen en reguliere woningen in de wijken en kernen: met de Leefbaarheidsmonitor die dit jaar in Meierijstad wordt gestart en diverse andere onderzoeksgegevens brengen we in beeld wat de opgave in deze is en nemen we dit onderwerp mee in de WoonAgenda;
o Bewoners recreatiewoningen: de situatie met betrekking tot permanente bewoning en activiteiten op recreatieparken is in de aandacht. Bij de aanpak om tot verbetering te komen vraagt de woningbehoefte van huidige bewoners om aandacht.

Duurzaamheid
In 2018 is de Duurzaamheidsvisie Meierijstad vastgesteld en is in onze gemeente de Duurzaamheidslening ingevoerd. Ter uitvoering van de prestatieafspraken is een themawerkgroep duurzaamheid aan de slag gegaan. Mogelijkheden om te komen tot een Duurzaamheidsakkoord worden nu onderzocht.

Leefbare en vitale kernen en wijken
Op dit moment is de Leefbaarheidsmonitor in ontwikkeling. Voor de zomer is deze gereed. Nog dit jaar wordt een rapportage over de eerste uitkomsten verwacht. Met de kleine kernen is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte van de eigen inwoners op korte termijn om daar met de woningbouwplannen beter op te kunnen aansluiten. In het kader van de prestatieafspraken is de themawerkgroep Leefbaarheid aan de slag gegaan.

Prestatieafspraken
Eind 2018 zijn er met de corporaties Area, Brabant Wonen en Woonmeij en de huurdersbelangenorganisaties prestatieafspraken gemaakt. In vijf themawerkgroepen die gekoppeld zijn aan de thema’s van de woonvisie, werken we gezamenlijk (gemeente, woningcorporaties en huurders) aan de uitvoering van de prestatieafspraken. Jaarlijks houden wij u op de hoogte van de voortgang. Met de landelijke corporatie Woonzorg Nederland met beperkt woningbezit voor ouderen in Meierijstad maken we afzonderlijke afspraken.

WoonAgenda
De Woonvisie vindt haar jaarlijkse actualisatie in een WoonAgenda. Dit jaar wordt prioriteit gelegd bij lopende projecten en uitvoering van beleid. De eerste WoonAgenda zal in de eerste helft van 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

WoonArena
In het najaar van 2019 zal een eerste WoonArena georganiseerd worden om met de markt, corporaties en organisaties op het gebied van zorg en welzijn de ontwikkelingen binnen Wonen met elkaar te delen. Daarbij worden resultaten over wat er het afgelopen jaar is bereikt gedeeld en input opgehaald voor de WoonAgenda.

Communicatie
Met deze raadsinformatiebrief worden zowel de gemeenteraad als derden geïnformeerd over de stand van zaken van het woonbeleid. Over de uitkomsten van de strategie per kern zijn c.q. worden de dorpsraden geïnformeerd.

Planning
De raad wordt periodiek, 2 tot 3 maal per jaar, geïnformeerd over de voortgang realisatie woningbouw, jaarlijks over de prestatieafspraken en minimaal 1 keer per jaar over uitvoering woonbeleid.

tabel1woningbouwplannen
In tabel 1 staat per kern:
• wat de bestaande woningvoorraad is (kolom 2);
• aan hoeveel extra woningen er conform de woonvisie in de periode 2018-2028 behoefte is (kolom 3);
• hoeveel woningen er in 2018 opgeleverd zijn (kolom 4);
• het aantal woningen in plannen voor de periode 2019-2024 en die voor 2024-2029 (kolom 5 en 6);
• het aantal in 2018 gerealiseerde woningen plus de geplande woningen voor 2019-2029 te samen (kolom 7);
• hoe dit aantal zich verhoudt tot de opgave vanuit de Woonvisie (kolom 8);
• het aantal woningen in potentiële plannen; (kolom 9);
• en hoe dit aantal (kolom 7 plus 9) zich verhoudt tot de woningbouwopgave vanuit de Woonvisie (kolom 10).
In kolom 8, 'Gerealiseerd en gepland versus Woonvisie', staat de verhouding tussen het aantal opgeleverde
plus het aantal geplande woningen ten opzichte van de woningbehoefte uit de woonvisie.
Het streven is om de capaciteit voor de komende 10 jaar voor 70% te plannen en voor 30% flexibel te houden
om in te kunnen spelen op toekomstige woonbehoeften en ruimte te houden voor herontwikkellocaties.

Dat betekent dat wanneer er in die kolom een percentage van >100% staat er in wezen te veel plannen zijn
voor die kern. Zit het percentage tussen de 70 en 100% dan zijn er meer dan voldoende plannen.
Is het percentage <70%, dan is er ruimte voor extra plannen.

Voor bijna alle kernen zijn er daarnaast ook nog potentiële plannen in beeld.
Die kunnen ingezet worden om tot extra woningbouwplannen te komen.
Als die in de berekening van de percentages worden meegenomen, dan veranderen voor de meeste kernen
de percentages.


Tabel 1 geeft inzicht in de mate waarin er gestuurd kan worden ofwel er ruimte is voor nieuwe plannen of om
potentiële plannen verder in ontwikkeling te brengen:

- Rood (>100%) in zowel kolom 8 als 10:
te veel plannen, geen kwantitatieve ruimte voor nieuwe plannen, geen ruimte om potentiële plannen in
procedure te brengen:

o Boerdonk, Boskant, Mariaheide en Veghel;
- Oranje (70-100%): zowel in kolom 8 als 10:
ruim voldoende plannen ten opzichte van behoefte, geen ruimte voor nieuwe plannen en de nodige
voorzichtigheid gewenst om potentiële plannen in procedure te brengen:

o Erp en Sint-Oedenrode;
- Groen (<70%) in kolom 8 en oranje in kolom 10: ruimte om potentiële plannen in ontwikkeling te
brengen en mogelijk ruimte voor nieuwe plannen:

o Eerde, Wijbosch en Zijtaart;
- Groen in kolom 8 en groen in kolom 10: ruimte om naast potentiële plannen ook nieuwe plannen
op te pakken:

o Keldonk, Nijnsel, Olland en Schijndel.
tabel2woningbouwplannen
Tabel 2 NB de geprognosticeerde woningbouwopgave, zoals opgenomen in de Woonvisie,
geldt voor de periode 2018-2028 (10 jaar). De cijfers over 2017 zijn opgenomen voor het inzicht
van uitvoering woningbouwplannen in het eerste jaar van fusie waarin het woonbeleid nog niet
geharmoniseerd was maar er wel uitvoering gegeven werd aan projecten.
tabel3woningbouwplannen
tabel4en5woningbouwplannen
Meierijstadbeweegt2018hahblad
 

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//