foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwe coalitie Meierijstad eind juni van start

meierijstad1Meierijstad - De nieuwe coalitie CDA, VVD en PvdA en HIER vormen vanaf eind juni in Meierijstad de nieuwe coalitie. Vanaf dat moment start Rik Compagne (HIER) als nieuwe wethouder. Eric van den Bogaard (Lokaal Meierijstad) treedt op dat moment terug en dient formeel op 1 juli zijn ontslag in. Deze nieuwe coalitie zag voldoende argumenten om op dit moment door te gaan met een college van B&W met vijf in plaats van zes wethouders. Dat betekent dat er ook een herschikking is in de portefeuilleverdeling.

De coalitiepartijen staan onveranderd achter het coalitieakkoord: Meierijstad zijn we samen! Het coalitieakkoord beschrijft de ambities voor de komende jaren. Na twee jaar van harmonisatie van beleid ligt het accent nu op de uitvoering daarvan. Dat willen de partijen doen zoals zij in 2017 zijn gestart: samen met inwoners, ondernemers en organisaties, op een manier die getuigt van daadkracht, het leggen van verbinding en een integrale aanpak van kansen en problemen die zich voordoen. De coalitie vindt de ingenomen posities in regionale en (inter-)nationale netwerken belangrijk. Er liggen grote opgaven die vragen om een onveranderde actieve houding van het gemeentebestuur van Meierijstad. Er blijft dus werk aan de winkel!’


Op 27 juni aanstaande staat de installatie van Rik Compagne als wethouder op de agenda van de gemeenteraad. Rik: “Met veel enthousiasme wil ik door te verbinden uitvoering geven aan de vele plannen en ambities hier in Meierijstad”.

Tegelijkertijd is dat ook de laatste raadsvergadering waarbij Eric van den Bogaard als lid van het college van B&W aanwezig is bij deze raadsvergadering. Eric: “Ik benadruk nogmaals dat ik het jammer vind dat de breuk binnen Team Meierijstad dit allemaal tot gevolg heeft, niettemin werk ik met dezelfde inzet en enthousiasme van de afgelopen jaren door tot het laatst”.

Per die datum gaat het nieuwe college met de volgende portefeuilleverdeling van start. Bij deze verdeling was bestuurlijke continuïteit het uitgangspunt, zodat inwoners, ondernemers en organisaties zo min mogelijk te maken krijgen met veranderingen. Ook is gekeken naar een logische samenhang en affiniteit met de onderwerpen (zie bijlage).

PORTEFEUILLE VERDELING COLLEGE B&W MEIERIJSTAD

Openbare orde en veiligheid - Kees van Rooij, burgemeester
• Openbaar bestuur
• Intergemeentelijke samenwerking en externe betrekkingen
• Burgerzaken
• Veiligheid
• Crisisbeheersing
• Openbare Orde
• Brandweer
• Communicatie
• APV inclusief toezicht en handhaving en ODBN
• Klachtenbehandeling

Economie, Financiën, Ruimtelijke ordening - Jan Goijaarts, 1ste loco
• Economie en ondernemerscontacten
• Agrarische sector
• Grondbedrijf
• Financiën (weerstandsvermogen, risicobeheer, belastingen, coördinatie subsidie- en
fondswerving)
• Agrifood
• Vitaal buitengebied, omgevingswet, RO en vergunningverlening
• Contactwethouder Schijndel

Zorg, Volksgezondheid, Volkshuisvesting - Rik Compagne, 2de loco
• WMO
• Ouderen
• Welzijn
• Volksgezondheid
• Vrijwilligersbeleid
• Mantelzorg
• Volkshuisvesting incl. doelgroepenhuisvesting incl. arbeidsmigranten
• Kleinschalig collectief vervoer
• Leerlingenvervoer
• Innovatie
• Contactwethouder Wijbosch, Mariaheide, Keldonk, Boerdonk, Nijnsel

Infrastructuur, duurzaamheid, winkelcentra - Harry van Rooijen, 3e loco
• Verkeer, vervoer en Waterstaat
• Duurzaamheid
• Winkelcentra en markten
• Stadsmarketing
• Beheer openbare ruimte incl. speeltuinen
• Evenementenbeleid waaronder kermissen
• Afvalstoffenbeleid en milieu
• Water- en natuurbeheer
• Nutsvoorzieningen
• Ondernemersinnovatie
• Contactwethouder Veghel (De Bunders, Het Ven, Kern-West), Zijtaart, Boskant

Sport, Onderwijs, recreatie & toerisme, leefbaarheid - Coby van der Pas, 4de loco
• Sport incl. accommodaties
• Onderwijs incl. huisvesting
• Leerplicht
• Passend onderwijs
• Kinderopvang en peuterspeelzalen
• Integrale kindcentra
• Recreatie & Toerisme,
• Gemeentelijk vastgoed
• Coördinatie leefbaarheid kernen
• Monumenten en erfgoed
• Contactwethouder Sint Oedenrode, Erp tweede aanspreekpunt voor alle kernen

Werk, Jeugd en Cultuur - Menno Roozendaal, 5de loco
• Werk en Inkomen (participatiewet)
• Arbeidsmarkt participatie en integratie
• Kunst en cultuur incl. lokale omroep
• Jeugd en jongeren incl. jeugdzorg
• Dienstverlening
• Bedrijfsvoering (P&O, ICT en privacy)
• Contactwethouder Eerde, Olland, Veghel-Zuid, De Leest
meierijstad1

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal