foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Hart wil actievere rol college bij ontwikkelingen ’t Spectrum

Gebouw SpectrumDagMeierijstad - L. Gevers van de politieke partij Hart voor Schijndel heeft begin maart aan het college van Meierijstad een drietal kritische vragen gesteld over de bedrijfsvoering van Cultureel Centrum 't Spectrum en of het college zich daar actiever mee moet bemoeien. Daarop heeft het college binnen een aantal weken de vragen van de heer Gevers beantwoord. Kort gezegd komt het erop neer dat het college blij is met de manier waarop het bestuur van 't Spectrum het college op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en blij is met de inmiddels gemaakte afspraken over de gezamenlijke programmering voor het komende seizoen van De Blauwe Kei en CC 't Spectrum en verdere samenwerking, ook met Mariëndael, wil verkennen. TVSchijndel ontving onlangs een reactie van het bestuur van 't Spectrum naar aanleiding van het aanstaande vertrek van interimmanager Berry Franssen naar zijn nieuwe baan bij Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch.

1. Zijn de berichten juist dat binnen ’t Spectrum sprake is van verschil van inzicht over de bedrijfsvoering c.q. de te volgen koers? En/of dat er sprake is van een verstoorde relatie tussen de bedrijfsleider en/of bestuur en andere medewerker(s)? Zo ja, sinds wanneer bent u daarvan op de hoogte? Zo nee, dan gelieve vraag 2 over te slaan en vraag 3 te beantwoorden.
Reactie
Eind 2018 zijn we door het bestuur van ABS BV geïnformeerd dat er wijzigingen op personeel en bestuurlijk vlak aanstaande waren. Uit privacyoverwegingen gaat het college hierop verder niet in.

2. Vindt het College dat ze met betrekking tot het oplossen van de problemen een rol en/of taak heeft? Zo ja, wat heeft u gedaan en/of wat gaat u doen? Zo nee, waarom niet?
Reactie
Het oplossen van personele problemen bij ’t Spectrum is een taak en bevoegdheid van ABS BV. Het college waardeert het zeer dat het bestuur ons informeert over ontwikkelingen die in ’t Spectrum spelen en kijken samen met het bestuur naar de toekomst.

3. Bent u met Hart voor Schijndel van mening, dat een actieve(re) bemoeienis van het college van B&W en de gemeente bij de te volgen koers en/of de bedrijfsvoering wenselijk is? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
Reactie
Met betrekking tot de bedrijfsvoering kijkt het college vanuit de aandeelhoudersrol met het bestuur mee naar bedrijfsmatige ontwikkelingen. Als subsidieverlener stimuleren we ‘t Spectrum om zo veel mogelijk reuring en een zo hoog mogelijke bezettingsgraad te realiseren. De lokale programmering staat hierbij voorop. Het college juicht het toe dat aanvullend op de lokale programmering de besturen van ’t Spectrum en De Blauwe Kei voor het seizoen 2019/2020 afspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke programmering. Verder is het college voornemens om samen met de besturen van Mariëndael, de Blauwe Kei en 't Spectrum de mogelijkheden voor samenwerking op diverse terreinen te verkennen.

Ook interimmanager Berry Franssen ’t Spectrum vertrekt

 Gebouw SpectrumDag

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//