foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente wil woningbouw in Schijndel aanjagen

Woonvisiemeierijstad5juli2018Meierijstad – Het college van B&W van Meierijstad wil ten aanzien van de noodzakelijke woningbouwopgave meer regie voeren op de woningbouwplannen; dat is wat het college gaat doen, ook in de drie grote kernen. Daarbij zet ze in op de woningbouwaantallen en woningtypen, die aansluiten bij de in juli vorig jaar vastgestelde Woonvisie. Voor Schijndel vraagt dat volgens het college om toevoegen van nieuwe plannen zodat er ook in de komende jaren voldoende gebouwd wordt. In Sint-Oedenrode gaat de gemeente bestaande plannen prioriteren, zodat ze éen voor een tot uitvoering komen. Voor Veghel moet stevig bijgestuurd worden omdat er gewoon téveel projecten zijn die bovendien deels niet het type woningen bevatten waaraan behoefte is. Hieronder vindt u de koers in de drie grote kernen die gevaren gaat worden door het college.

Herijkingproces nu afgerond: nieuw kompas
De Woonvisie laat een opgave zien om 3.940 woningen voor heel Meierijstad toe te voegen aan de bestaande woningvoorraad in de periode 2018-2028. Daarnaast zijn álle bij de gemeente bekende plannen geïnventariseerd. En die plaatjes zijn op elkaar gelegd. Daarop is geconcludeerd dat regievoering noodzakelijk is om vraag en aanbod met elkaar in de pas te laten lopen; Er moet immers gebouwd worden voor de behoefte op de korte, maar óók op de lange termijn.

70% in projecten, 30% flexibel
Tegelijk is het belangrijk dat de gemeente voldoende flexibiliteit behoudt. Die is nodig om in te kunnen spelen op bijzondere kansen die zich voor kunnen doen en voor projecten om de centra leefbaar te houden. Concreet streeft de gemeente ernaar om 70% van de verwachte vraag in projecten vast te leggen en 30% flexibel te houden. Het college zet het woningvraagstuk in een breder perspectief met andere uitdagingen waar ook een antwoord op moet komen. Denk aan leegstaand of vrijkomend vastgoed in de winkelcentra, vrijkomende schoolgebouwen en vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Een reservering van 30% is hard nodig om in de toekomst, óók met woningbouw een bijdrage te kunnen leveren aan die ontwikkelingen.

Herijking afgerond
De aanpak voor elk van de tien kleine kernen is in april jl. al gepresenteerd. Nu voor de drie grote kernen ook een strategie is vastgesteld, is de Herijking van het Woningbouwprogramma afgerond.


Reactie nieuwe wethouder
De nieuw aangetreden wethouder Rik Compagne is blij dat er nu voor elke kern van Meierijstad een koers op maat uitgezet is: "Dat is de enige manier om invulling te geven aan onze ambitie: bouwen in alle kernen én tegelijk een toekomstbestendige en duurzame woningmarkt creëren. Het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen voor starters en senioren is daarin essentieel."

Koers per kern

Aanjagen in Schijndel

In de kern Schijndel zijn te weinig concrete projecten beschikbaar om voldoende nieuwbouw op zowel korte als middellange termijn te kunnen garanderen (ruim 40% ligt vast). Regie voeren houdt hier in op de korte termijn de nu bekende plannen 'hard' te maken, zodat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. Bovendien wordt er ruimte gegeven voor het toevoegen van nieuwe woningbouwplannen zolang die voldoen aan de Woonvisie en beleidsregels die B&W in december 2017 vastgesteld hebben. Dat kan gaan om principeverzoeken voor woningbouw binnen de bebouwde kom of om herbestemming van bestaand vastgoed.

Prioriteren in Sint-Oedenrode
In Sint-Oedenrode zijn wél voldoende concrete plannen voor handen om de komende jaren in de vraag te kunnen voldoen. Het woningbouwprogramma is voor ongeveer 80% gevuld met plannen waarover afspraken al vastliggen. Bijna al deze projecten zijn echter nog in voorbereiding, waardoor de woningbouw zelf op korte termijn achter kan blijven bij de behoefte. In Sint-Oedenrode zijn daarnaast te veel duurdere koopwoningen geprogrammeerd. Dit gaat ten koste van de noodzakelijke goedkopere koopwoningen en middenhuur.
Regie voeren houdt ook hier in dat de gemeente de bekende plannen één voor één begeleidt naar realisatie, zodat er daadwerkelijk gebouwd kan worden. Daarbij stuurt ze ook op meer goedkopere huurwoningen en middenhuur in plaats van geplande duurdere koop. Er is geen ruimte om nieuwe plannen toe te voegen, tenzij ze voldoen aan het genoemde besluit van december 2017.

Herijken en herprogrammeren in Veghel (i.v.m. overprogrammering)
In Veghel is er veel meer aanbod van woningen in projecten dan dat er aan vraag in de Woonvisie wordt voorspeld. Er is hier dus een overprogrammering (130% ligt vast). In het verleden is in Veghel ingezet op het meer toevoegen van duurdere koopwoningen. Hierdoor voldoet het huidige aanbod in projecten niet aan de kwalitatieve kaders van de Woonvisie. Voor Veghel is sprake van een verwacht overschot aan duurdere koopwoningen in combinatie met een tekort aan goedkope koopwoningen en midden huur voor starters en senioren.
Regievoering houdt hier in dat de absolute aantallen woningen in projecten omlaag gebracht moeten worden. Ook zal het aandeel dure koopwoningen verminderd moeten worden ten gunste van meer goedkope koop en middenhuur. In langlopende dossiers of projecten waarvan bouw niet binnen afzienbare tijd wordt verwacht, wordt duidelijkheid gecreëerd (gaan ze door of niet). Inbreiding, ofwel verdichting van het stedelijk gebied/centrum krijgt prioriteit boven uitbreidingslocaties en buitengebied. In Veghel is uitzonderingen daargelaten, géén ruimte voor nieuwe plannen.

Patronen doorbreken
Niet ingrijpen door de gemeente is geen optie volgens wethouder Compagne: "We willen oude patronen doorbreken. Ik ben vol vertrouwen dat we met dit maatwerk voor elke kern de juiste koers gaan varen en op onze eindbestemming komen 'goed wonen in alle kernen voor alle inwoners'. En we monitoren voortdurend of onze bijsturingen leiden tot het gewenste effect."

Overzichtwoningbouwplannenjuli2019meierijstad
Woonvisiemeierijstad5juli2018

Klaver

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal