foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Toename klanten door één vastgesteld abonnementstarief Wmo per 2019

WmobronvngMeierijstad - In de commissievergadering van 11 december 2018 is een bestuurlijke toezegging gedaan om de effecten van de invoering van het Abonnementstarief voor Meierijstad te monitoren. Deze Rijksmaatregel is per 1 januari 2019 van kracht. TVSchijndel berichtte over deze Rijksmaatregel in december vorig jaar. De gemeenteraad ontvangt van het college van B&W informatie over de mogelijke impact van de maatregel zo maakt het college bekend. Dit omdat sinds kwartaal 1 van 2018 er sprake is van enige stijging van het aantal Wmo-meldingen en -aanvragen voor voorzieningen.

In kwartaal 3 en 4 in 2018 zijn er meer meldingen geweest dan verwacht; dit heeft geleid tot een toename van het aantal klanten en een toename van maatwerkvoorzieningen. De toename is vooral te zien bij huishoudelijke verzorging, vervoersvoorzieningen (scootmobielen e.d.) en woningaanpassingen. Het is volgens het college niet mogelijk om één oorzaak aan te wijzen voor deze trend.


Achtergrondinformatie

Ministerie VWS
Bron brief minister van VWS Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer d.d. 19 december 2018: "Met de invoering van het abonnementstarief wordt de stapeling van kosten voor zorg en ondersteuning verder beperkt. Vanaf 2019 geldt een vast tarief van €17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van Wmo maatwerkvoorzieningen. Vanaf 2020 wordt ook een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gebracht. Daarnaast wordt de periode waarover de bijdrage wordt betaald aangepast van vier weken naar maand, waardoor vanaf 2020 een vast tarief van €19 per maand geldt. Vooruitlopend op de voorgenomen wetswijziging, waarvan de inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2020, wordt de verlaging van de bijdrage voor maatwerkvoorzieningen tot een maximum van € 17,50 per vier weken bij AMvB met een 'tussenvariant' in 2019 gerealiseerd.

De precieze effecten van de werking van het abonnementstarief zijn op voorhand lastig in te schatten en het is daarom goed een vinger aan de pols te houden. Met het oog hierop zullen de effecten van de maatregel in de praktijk nauwlettend gevolgd worden via een monitor."

Aanzuigende werking
Bron VNG: meer mensen kloppen aan bij gemeente: "Per 1 januari geldt voor de eigen bijdrage aan Wmo-maatwerkvoorzieningen een voor ieder gelijk 'abonnementstarief'. Met het besluit wordt de maatregel definitief per 1 januari 2020, hierbij komen onder andere ook een aantal algemene voorzieningen onder het abonnementstarief te vallen.
De essentie van de Wmo is dat mensen die hun ondersteuning niet zelf kunnen regelen vlot toegang hebben tot de benodigde ondersteuning. Gemeenten verwachten (en merken) dat door de maatregel meer mensen die het zelf kunnen regelen (en ook al zelf regelen) aankloppen bij de gemeente. De Raad van State waarschuwde er al voor dat (schaarse) collectieve middelen na invoering van het abonnementstarief verdeeld moeten worden over een grotere groep.
Gemeenten maken zich zorgen over de (financiële) effecten van de aanzuigende werking en het ontbreken van sturingsruimte. Samen met andere maatregelen beperkt het abonnementstarief de mogelijkheden om te (kunnen blijven) werken volgens de bedoeling van de Wmo."
Wmobronvng
gemeente Meierijstad 2017

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//