foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Geharmoniseerd beleid voor openbare verlichting

beleidplanopenbareverlichtingmeierijstadMeierijstad - De voormalige fusiegemeenten hadden verschillend beleid voor openbare verlichting. De nota die op de agenda staat van de gemeenteraad van 10 oktober bevat een voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met een beleidsplan en strategie waarmee, binnen de periode 2019 – 2030 wordt gewerkt aan een acceptabel kwaliteitsniveau voor openbare verlichting (OVL) in Meierijstad tegen zo laag mogelijke kosten voor energie, beheer- en onderhoud. De gemeenteraad beslist over het budget dat hiermee gemoeid is. Als de raad instemt met het voorstel zullen de werkzaamheden voor het vervangingsprogramma in het 4e kwartaal van 2019 starten. Hieronder leest u wat een en ander in gaat houden.

Voorkeur
De gereserveerde €1.700.000 in de begroting van 2019 dient door de raad definitief beschikbaar gesteld te worden voor de start van het vervangingsprogramma van de OVL. Scenario 3 als leidraad voor de toekomst heeft hierbij de voorkeur (zie hieronder). De raad wordt gevraagd in te stemmen met het deels herbestemmen van de financiële middelen voor het vervangen van armaturen voor de OVL om zowel het vervangen van armaturen áls masten mogelijk te maken.

Aanleiding
Meierijstad heeft nog geen geharmoniseerd beleid voor openbare verlichting. Dit betekent dat verzoeken om- of ontwerpen voor openbare verlichting nog niet eensluidend kunnen worden behandeld. Omwille van harmonisatie is een beleid ontwikkeld dat voorziet in een eensluidend beleid volgens actuele wet- en regelgeving en een strategie voor integraal beheer-, onderhoud en vervangen binnen het areaal openbare verlichtingen. Deze strategie bevat tevens een inhaalslag in het vervangen van oude masten wat eerder wegens bezuinigingen is uitgesteld. Hiermee dalen de kosten van energieverbruik, en die van beheer en onderhoud in de periode 2020-2030 met circa €180.000.

Mijlpalen van Meierijstad
Het document 'Mijlpalen van Meierijstad' beschrijft de ambities als de optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De kwaliteit van de openbare ruimte vergroot de leefbaarheid’. De openbare ruimte moet aangenaam, schoon, goed onderhouden en veilig zijn, met voldoende groen, waarbij de winkelcentra/publieksruimtes extra uitstraling krijgen.
In lijn met deze ambities streeft de gemeente met haar OVL-beleid veiligheid voor haar inwoners na. Op het gebied van duurzaamheid wil zij koploper zijn, door te investeren in energiebesparende led-armaturen. Eén van de waarden van de gemeente is 'innovatief'. De gemeente durft te experimenteren en te leren met verlichtingsprojecten. Onder meer rond zgn. connectiviteit waarbij systemen met elkaar worden verbonden om informatie te verzamelen en/of uit te wisselen ten dienste van de gebruikers van de openbare ruimte. Het laatste komt onder meer tot uitdrukking in verlichtingsconcepten als die in winkel- en buurtcentra.

Het beleidsplan biedt uniforme criteria voor beeldkwaliteit en veiligheid
Door verschillen in beheer- en onderhoud in de voormalige fusiegemeenten, zijn er verschillen in het areaal OVL van Meierijstad. Deze uiten zich onder meer in verschillen tussen de kernen in de hoeveelheid licht in vergelijkbare (verkeer-)situaties, het aantal storingen en de hoeveelheid klachten over OVL.
Het beleidsplan dat voorligt biedt eenduidige criteria, volgens de nationale richtlijnen NPR, waarmee nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ingericht en op termijn verschillen tussen de voormalige fusiegemeenten worden opgeheven. Het doel is dat de OVL in geheel Meierijstad gaat voldoen aan nationale richtlijnen waarmee invulling wordt gegeven aan uitvoeringsaspecten van het beleid voor OVL.

Scenario 3 biedt een integrale aanpak die het best aansluit bij de ambities van Meierijstad
Er zijn drie scenario's opgesteld. Uit een vergelijk van deze scenario’s is ervoor gekozen om een voorkeur uit te spreken voor scenario 3. Het is niet het goedkoopste scenario, maar sluit wel het best aan bij de ambities van Meierijstad.
Concreet betekent dit:
- een acceptabel kwaliteitsniveau van het areaal
- betrouwbare kwaliteit van de techniek
- reductie van het aantal storingen met circa 35%
- daling van het aantal klachten
- lagere energiekosten
- lagere totale exploitatielasten voor openbare verlichting

Duurzaamheid
In lijn met het regeerakkoord 2017-2021 en de Mijlpalen van Meierijstad 2017 beoogt dit beleid verduurzaming. Dit wordt onder meer bereikt door het behalen van energiedoelstellingen (50% reductie in 2030) en een circulair materiaalgebruik.
Meierijstad heeft 12 duurzaamheidsambities geformuleerd. Dit beleid draagt bij aan 3 daarvan.
Deze zijn:
- In 2025 is 20% van het totale energieverbruik in Meierijstad duurzaam opgewekt. Op basis van dit beleidsplan is het energieverbruik van het OVL in 2025 met 25% gereduceerd. In 2030 zal een reductie tot 50% worden gerealiseerd;
- In 2030 is in Meierijstad het energiegebruik bij bedrijven en in de gebouwde omgeving met 30% gereduceerd. (ook voor de gemeentelijke organisatie) Op basis van dit beleidsplan is het energieverbruik van het OVL in 2025 met 25% gereduceerd. In 2030 zal een reductie tot 50% worden gerealiseerd;
- In 2050 is Meierijstad volledig klimaatbestendig (klimaatadaptatie, verdroging en hittestress). Op basis van dit beleidsplan wordt een platform geboden voor het aanbrengen van monitorsystemen voor het registreren van omgevingskenmerken als temperatuurverschillen, vochtigheid etc.
beleidplanopenbareverlichtingmeierijstad

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal