foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Stilgevallen vergunningverlening wordt snel opgepakt

provinciehuis Noord Brabant 2014's-Hertogenbosch - Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil de vergunningverlening (geregeld via de Wet natuurbescherming) die stil kwam te liggen na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) snel op gang krijgen. Na het rapport van de Adviescollege Remkes hebben de provincies in de contacten met het Rijk fors ingezet om weer snel vergunningen te kunnen verlenen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben vandaag de beleidsregel vastgesteld, in lijn met andere provincies. Gedeputeerde Rik Grashoff van Natuur, Water en Milieu van de provinicie Noord-Brabant gaf vandaag een toelichting aan de media op het weer opstarten van vergunningverlening rond het Programma Aanpak Stikstof. Hieronder leest u wat een en ander gaat inhouden.

Stikstofuitstoot naar beneden, provincie niet op slot
De maatregelen zorgen wat betreft het provinciebestuur te allen tijde voor een dalende lijn in de stikstofuitstoot en maken bescherming en herstel van natuur mogelijk. Tegelijkertijd gaat de provincie niet op slot zodat economische ontwikkeling mogelijk blijft.

Gebiedsgericht werken
Het provinciebestuur van Noord-Brabant vindt de gebiedsgerichte aanpak, zoals door Remkes geadviseerd aan het kabinet, de beste werkwijze rond de 14 stikstofgevoelige (van in totaal 21) natura2000-gebieden in Brabant. Dit betekent maatwerk per gebied waarbij bekeken wordt wat de bronnen zijn met de grootste stikstofeffecten, welke maatregelen nodig zijn om naast daling van stikstof andere ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woningbouw of wegenaanleg, mogelijk maken.

Middelen en bevoegdheden
Gedeputeerde Staten onderstrepen het belang van middelen en bevoegdheden om zaken rond de stikstofproblematiek gebiedsgericht op te pakken, zoals ook in de kabinetsbrief is geschreven. Het gaat daarbij om geld, aanpassingen van wetten en andere ondersteuning.
Concreet hebben Gedeputeerde Staten vandaag de beleidsregel vastgesteld die vergunningverlening mogelijk maakt op basis van deze uitgangspunten. Het gaat dan onder andere om het toepassen van in- en extern salderen. Intern salderen betekent dat een bedrijf mag uitbreiden als de feitelijke uitstoot niet vergroot wordt door die uitbreiding. Extern salderen betekent dat wanneer een bedrijf met een vergunning voor de uitstoot van stikstof stopt, een ander bedrijf deze stikstofuitstoot mag benutten. Om tot minder stikstofuitstoot te komen wordt dan wel 30 procent minder uitstoot in de vergunning van het overnemende bedrijf opgenomen. Dit wordt ook wel afroming genoemd.
Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren. Er worden geen nadere voorwaarden gesteld aan het toepassen van een ADC-toets. Dit betekent dat de voorwaarden blijven gelden, zoals die al bekend zijn.

Provinciale Staten belegt op 11 oktober een extra Statenvergadering om het rapport en de adviezen van het Adviescollege Stikstofproblematiek te bespreken. ChristenUnie-SGP nam het initiatief voor deze extra vergadering. De partij vindt hiervoor steun bij de leden van Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS en Lokaal Brabant. ChristenUnie-SGP nam het initiatief voor deze extra vergadering. De partij vindt hiervoor steun bij de leden van Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS en Lokaal Brabant.
Op 25 september heeft de commissie Remkes haar rapport 'Niet alles kan' gepresenteerd. Hierin brengt de commissie een advies uit over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek. Het Adviescollege ziet in dit rapport een belangrijke rol weggelegd voor de Provincies in het nemen van maatregelen die op korte termijn effect sorteren.
Initiatiefnemer Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP): "De adviezen van het Adviescollege raken direct het provinciaal Brabants beleid voor de veehouderij, de industrie en de wegen. Het is van belang dat Provinciale Staten snel het debat met elkaar en met het college hierover aan kunnen gaan."

Gedeputeerde Staten maakte eerder bekend aan Provinciale Staten voor te leggen dat Brabant zich committeert aan de uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord. De provincie zet zich samen met de klimaatakkoordpartners in om het centrale doel van het akkoord te bereiken: 49% reductie van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. De provincie heeft al eerder gelijke doelen opgenomen in de Brabantse Omgevingsvisie (50% broeikasgasreductie voor 2030) en de Brabantse Energieagenda (een CO2-reductie van 50% in 2030 en 90% in 2050).
provinciehuis Noord Brabant 2014

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal