foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Plannen voor toezicht op en handhaving van branchevervaging

gemeente Meierijstad 2017Meierijstad - Op 12 september 2019 heeft de gemeenteraad het detailhandelsbeleid besproken. Dit beleid is, samen met de detailhandelsvisie, vastgesteld op 19 september. In het beleidskader bij de detailhandelsvisie is opgenomen dat ongebreidelde verkoop van branchevreemde artikelen buiten de centra voorkomen moet worden. Daarnaast zijn regels opgenomen voor de verkoop van branchevreemde artikelen. In het beleidskader is opgenomen dat een voorwaarde voor het hanteren van deze criteria is, dat er gehandhaafd wordt. Het college heeft over de stand van zaken de gemeenteraad geïnformeerd.

Geen prioriteit
Naar aanleiding van de bespreking van dit onderwerp, is de vraag gesteld hoe er nieuwe plannen gemaakt worden voor handhaving van (ongewenste) branchevervaging. Handhaving gebeurt op basis van de jaarlijks op te stellen VTH-uitvoeringsprogramma's welke gebaseerd zijn op het VTH-Beleidsplan 2018-2022. VTH staat voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De prioritering van het toezicht en de handhaving is gemaakt op basis van een risicoanalyse.
Bij onderwerpen waar het risico op calamiteiten met een nadelig gevolg voor gezondheid, leefbaarheid van de leefomgeving en/of veiligheid het grootst is, is de hoogste prioriteit gelegd. Bij onderwerpen waarbij geen tot weinig risico is voor voornoemde thema’s ligt weinig tot geen prioriteit. In het detailhandelsbeleid is aangegeven dat de gemeente de branchevervaging tegen wil gaan en dat de criteria hiervoor enkel gehanteerd kunnen wanneer hier op gehandhaafd wordt.


Plannen voor toezicht op en handhaving van branchevervaging
Tegelijkertijd realiseert de gemeente zich dat de capaciteit van handhaving beperkt is en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. De lage risico-inschatting van branchevervaging zorgt voor een lage prioritering en de keuze om niet actief te handhaven hierop.
Dit wil echter niet zeggen dat er niets gedaan wordt om branchevervaging te voorkomen. Via regelgeving in bestemmingsplannen en overleg met partijen waar branchevervaging aan de orde (of kan komen) wordt geprobeerd handhaving aan de voorkant te voorkomen.

Ongewenste branchevervaging (buiten de centra) scoort laag
Wanneer er concreet een klacht komt die te maken heeft met branchevervaging zal afhankelijk van de soort klacht en het aantal voorgaande klachten een afweging worden gemaakt of er inderdaad gehandhaafd wordt en op welke manier.

1 januari 2021 inwerkingtreding Omgevingswet
De genoemde wijze van het stellen van prioriteiten voor toezicht en handhaving worden hierin naar alle waarschijnlijkheid wettelijk verankerd. De gemeente kan hierbij echter wel accenten aangeven of op bepaalde gebieden andere prioriteiten stellen.

Gemeenteraad
De Omgevingsvisie wordt medio 2020 met de gemeenteraad besproken. Het bijbehorende Omgevingsplan komt wat later aan de orde, daarin kunnen al dan niet specifieke regels worden opgenomen. Aandacht zal dan worden besteed aan de prioritering van toezicht en handhaving van de verschillende onderwerpen die betrekking hebben op een veilige leefomgeving.
Het tegengaan van ongewenste branchevervaging draagt bij aan toekomstbestendige centra.
gemeente Meierijstad 2017

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//