foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Begroting 2020 provincie Noord-Brabant ruim €1,1 miljard

provinciehuis Noord Brabant 2014's-Hertogenbosch - De eerste begroting van dit provinciebestuur laat zien dat de provincie financieel gezond is. De begroting heeft een omvang van ruim €1,1 miljard en is voor de komende jaren sluitend. Gedeputeerde Staten kijkt deze bestuursperiode vooral naar Brabant in 2030. Het provinciebestuur wil extra investeren in zaken die nodig zijn om in 2030 prettig, veilig en gezond in Brabant te kunnen leven. Denk onder andere aan het tegengaan van de verdroging, de bereikbaarheid en de schaarste op de woningmarkt. En wat al in de pijplijn zat: vanaf volgend jaar gaan Brabanders vijf euro per auto meer betalen aan wegenbelasting en deze stijging loopt op tot twintig euro in 2023. Hieronder vindt u de ‘Begroting in een oogopslag’ en de informatie over alle extra accenten die de provincie richting 2030 wil gaan zetten.

Uitgaven en inkomsten
Het komend jaar geeft het bestuur van de provincie uitvoering aan de begroting 2020. De financiële omvang van de begroting bedraagt in 2020 €1.105,6 miljoen. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende programma's in de begroting. Om de uitgaven te financieren beschikt de provincie over verschillende inkomsten. In 1 oogopslag vindt u een overzicht hieronder.

Op weg naar 2030
De komende jaren wil het bestuur van de provincie een stevige bijdrage leveren aan de ontwikkelingen die op ons afkomen. Met extra investeringen op een aantal trendbreuken. Met als doel om op weg naar 2030 een trend te keren of juist te bevorderen. Het bestuur van de provincie wil extra accenten zetten op de volgende trendbreuken.

Stoppen van verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant
In 2030 is het herstel van onze natuur, de biodiversiteit en het welbevinden van de mens omgezet in een onomkeerbare trend.
Versnellen van de energietransitie
In 2030 wordt 50% van onze energie in Brabant opgewekt uit duurzame bronnen en is er 50%-reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 gerealiseerd.
Verstevigen van de internationaal concurrerende innovatieve economie
In 2030 staat onze positie in de top van Europese kennis- en innovatieregio’s vast bij voorkeur op een duurzame wijze.
Terugdringen van het woningtekort en de leegstand
In 2030 is het woningbouwprogramma optimaal ingezet voor de versterking van de omgevingskwaliteit in onze steden en dorpen en het herbestemmen van leegstaand vastgoed.
Toekomstklaar maken van Brabant voor nieuwe vormen van mobiliteit
In 2030 krijgt iedereen ’s ochtends aan de hand van zijn agenda een reisadvies op maat dat betaalbaar, voorspelbaar, comfortabel en duurzaam is.
Terugdringen van ondermijnende criminaliteit
In 2030 is de impact van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit op de Brabantse samenleving aanzienlijk verkleind.
Versterken van het blijfklimaat in Brabant
In 2030 is de vitaliteit in dorpen en kernen en gestimuleerd vanuit de initiatieven uit de gemeenschappen die bijdragen aan het versterken van het blijfklimaat.

Belangrijke thema's
Dwars door alle opgaven lopen gebiedsgericht werken, digitalisering en gezondheid als belangrijke thema’s. Door meer gebiedsgericht te gaan werken, kan de provincie doelen en belangen met elkaar verenigen. Omdat verwacht wordt daardoor effectiever en efficiënter te zijn. In alle provinciale opgaven spelen data en digitalisering een belangrijke rol. Door Brabant optimaal digitaal te verbinden, kan sneller kennis delen en onderlinge verbanden gelegd worden.
Gezondheid is de belangrijkste voorwaarde voor kwaliteit van leven. Daarom bewaakt de provincie dat de gezondheid van de Brabander wordt meegewogen in het provinciaal beleid. En bij de uitvoering van taken.

Biobegroting2020provnbrabbestedingen
provinciehuis Noord Brabant 2014

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal