foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Voorbereiding van milieueffectrapport bij de ontwerp-omgevingsvisie

omgevingsvisiebronrhkmapsarcgiscomMeierijstad - Het milieueffectrapport bij de ontwerp-omgevingsvisie die beide in 2020 verschijnen, wordt voorbereid met een notitie reikwijdte en detailniveau. Het ontwerp van die notitie wordt vrijgegeven voor inspraak: eenieder kan er een zienswijze op geven. De notitie beschrijft wat Meierijstad beoogt met de omgevingsvisie die wordt voorbereid. De kern van de notitie is hoe het milieueffectrapport de ontwerp-omgevingsvisie zal beoordelen. Daarbij worden de volgende criteria gebruikt: woonaanbod en -kwaliteit, gezonde leefomgeving, veilige leefomgeving, voorzieningen, mobiliteit en bereikbaarheid, welvaart en welbevinden, vestigingsklimaat, bedrijvigheid, landbouw, toerisme en recreatie, uitstoot en energie, bodem en water, natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie, omgevingskwaliteit, erfgoed en cultuurhistorie. Afbeelding: bron rhk.maps.arcgis.com

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie vervangt in 2021 visies en beleidsnota's die onder de huidige wetgeving worden aangeduid als structuurvisie, gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, gemeentelijk milieubeleidsplan, enz. De wetgever beschrijft dat zo: "Een omgevingsvisie bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied, de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. In een omgevingsvisie wordt rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt."

Plan-MER
Voor de Omgevingsvisie gemeente Meierijstad wordt een Plan-MER opgesteld. De procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Door het Plan-MER tijdens het visievormingsproces in te zetten, in plaats van als toets achteraf, kunnen de resultaten direct in het traject worden meegenomen en daarmee bijdragen aan de totstandkoming van het beleid. Niet alleen voor inhoudelijke overwegingen, maar ook voor de vorm van de visie, en de opzet van de gemeentelijke uitvoeringsprogramma's.

Meer informatie
Meer informatie over de omgevingswetimplementatie binnen Meierijstad op rhk.maps.arcgis.com.

Eerder verschenen

Omgevingswet Meierijstad’ naar gemeenteraad
Begroting 2020 in één oogopslag gemeente Meierijstad

 omgevingsvisiebronrhkmapsarcgiscom

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//