foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

AED-netwerk Meierijstad nog niet dekkend

Aedbinnenmeierijstaddec2019Meierijstad – Het college van B&W van de gemeente Meierijstad heeft bij monde van wethouder E.M.J.M. Witlox (zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid) de gemeenteraad eind 2018 geïnformeerd over de stand van zaken rondom het dekkend AED-netwerk binnen Meierijstad. Bij de vaststelling van het Gezondheidsbeleid 'Samen gezond in Meierijstad 2018-2021’ heeft de portefeuillehouder toegezegd zich extra in te spannen om een dekkend netwerk van AED's te realiseren dat voldoet aan de 6 minutennorm. De harmonisatie van beleid rondom AED's in Meierijstad is afgerond. Het beleid en bijbehorende subsidiëring ten aanzien van de drie voormalige gemeenten is gelijkgetrokken al zijn de werkwijzen verschillend. Op dit moment opereren de drie organisaties van Hartsave in de drie grote kernen Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel nog zelfstandig. Hieronder vindt u onder meer de brief die het college onlangs hierover aan de raad heeft gestuurd. Daarbij komt ook de rol van wijk- en dorpsraden om de hoek kijken.

Zoektocht naar AED's in buitengebied
Wel is duidelijk dat op dit moment het netwerk in het buitengebied nog niet dekkend is. De vraag is of daarbij de 6 minutennorm überhaupt te halen is. In de raadsinformatiebrief is te lezen dat de gemeente nog op zoek is naar AED's in het buitengebied.

Raadsinformatiebrief 17 december 2019

Ontwikkelingen AED's

Het college heeft zich verplicht zich extra in te spannen om te komen tot een AED-dekkend netwerk, dat voldoet aan de 6 minutennorm. Sinds medio juni van dit jaar is Schijndel Hartsave opgericht. Daardoor heeft Meierijstad in elke voormalige gemeente nu een AED-stichting. Sindsdien is de samenwerking met alle betrokken partijen verder opgezocht en geoptimaliseerd. Daarbij zijn ook de wijk- en dorpsraden betrokken. Door deze goede samenwerking zijn in de laatste maanden grote stappen gezet naar een verdere harmonisatie en een AED-dekkend netwerk. Ook zijn er nieuwe mooie ontwikkelingen rondom de AED’s. Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de raad over deze ontwikkelingen, waaronder die over het AED-dekkend netwerk. Schijndel Hartsave is in juni 2019 formeel opgericht. Dat betekent dat nu elke kern voorzien is van een Hartsav(f)estichting, namelijk Stichting Veghel Hartsave, Stichting Rooi Hartsafe, Stichting Schijndel Hartsave.

Reanimatiemarathon
Ook is het vermelden waard dat op initiatief van de Hartsav(f)e-stichtingen op 28 september jl. een reanimatiemarathon heeft plaatsgevonden op het Fioretti College. Meer dan 100 inwoners zijn gecertificeerd tot burgerhulpverlener. Ook college- en raadsleden waren daarbij aanwezig.

Bijna AED-dekkend netwerk
Daarnaast heeft gemeente Meierijstad een bijna volledig dekkend netwerk, zonder de buitengebieden meegerekend.

Samenwerking met betrokken partijen
De samenwerking met betrokken partijen is goed en constructief. Er is een werkgroep ingesteld met partijen die in Meierijstad van doen hebben met AED's:
- per AED-stichting 1 bestuurslid
- namens alle wijk- en dorpsraden 2 afgevaardigden
- namens de gemeente 1 afgevaardigde

Doelen van de werkgroep
- een AED-dekkend netwerk in heel Meierijstad, te beginnen het netwerk te voltooien binnen de kernen. Vanaf 2020 gaat het ook spelen dat er AED's aan vervanging toe zijn
- vanaf 2020 ook aan de slag met een AED-dekkend netwerk in het buitengebied
- financieel en inhoudelijk inzicht verkrijgen in de situatie in de verschillen tussen de drie AED-stichtingen
- onderzoeken hoe het aantal burgerhulpverleners uit te breiden en hoe huidige burgerhulpverleners herhalingscursussen te laten blijven volgen. Zonder burgerhulpverleners heeft het AED-dekkend netwerk namelijk geen toegevoegde waarde
- aan de hand van scenario’s mogelijk een voorstel doen richting het college/de raad bij de Kadernota.

Rol van de wijk- en dorpsraden
De drie stichtingen zijn en blijven gemeentelijk aanspreekpunt. Maar ook de wijk- en dorpsraden spelen een rol in de AED's. De werkgroep is bezig om afspraken te maken wat de rol van de wijken dorpsraden wordt en welke financiën daar bij horen.

AED’s van binnen naar buiten
De AED-stichtingen en gemeente communiceren actief richting het POM-netwerk (Platform Ondernemend Meierijstad) en bedrijven met het verzoek de AED's van binnen naar buiten te hangen. Het merendeel van de AED's hangt al buiten, zodat burgerhulpverleners bij een oproep hier direct gebruik van kunnen maken. Echter hangen sommige bedrijven de AED's binnen. Dat is hun goed recht, omdat die AED’s door hen zelf zijn aangeschaft. Echter is het doel van de werkgroep dat deze AED's buiten komen te hangen.

AED’s in het buitengebied
In de kernen van Meierijstad is er bijna een AED-dekkend netwerk. Daar gaan de AED-stichtingen eerst verder mee aan de slag. Ook gaan ze in 2020 aan de slag met een AED-dekkend netwerk voor het buitengebied. Welke voorwaarden daarvoor gelden, zal in 2020 verder worden uitgewerkt met de werkgroep. Het is namelijk niet reëel om ook in het buitengebied de 6-minuten norm te hanteren.

Één kaart met alle AED’s in heel Meierijstad
Elke AED-stichting heeft afzonderlijk een kaart van hun kern waarop te zien is waar alle AED’s hangen. Dit was echter nog niet Meierijstad breed. Er is nu een digitale kaart ontwikkeld, waarop direct te zien is in heel Meierijstad waar alle AED’s hangen. Via de volgende link kunt u de eerste versie zien, die nog geoptimaliseerd moet worden:

Complexiteit
Elke betrokken partij in de werkgroep geeft aan dat we te maken hebben met een complexe situatie. Reden is namelijk dat de AED-stichtingen elk op een andere manier hebben geregeld:
- het onderhoud
- het eigenaarschap van een AED
- het beheer
- cursussen
Dat betekent dat we vanaf 2020 gaan onderzoeken waar de verschillen zitten, welke financiën al dan niet nodig zijn voor bovengenoemde punten en hoe we dit kunnen organiseren. Daarbij wordt ook het bedrijfsleven betrokken.

Onderlinge afstemming
De werkgroep houdt elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen en stemt met elkaar af waar en wanneer nodig. Uiteraard worden voor toekomstige keuzes de partijen in de werkgroep betrokken.

Duurzaamheid
AED's dragen bij aan de gezondheid van onze inwoners.

Financiën
De totale structurele subsidie van €12.000,-, verdeeld over de drie AED-stichtingen, is in de gemeentelijke begroting opgenomen voor de komende jaren. De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) heeft voor 2020 éénmalig een bedrag beschikbaar gesteld van €10.000,-. In overleg met de werkgroep is afgesproken dat dit bedrag naar de AEDstichtingen gaat. Dit bedrag zetten ze in voor:
- AED-dekkend netwerk binnen de kernen te volbrengen
- Onderhoud en beheer van de AED’s
- Cursussen burgerhulpverlening

Kadernota voor structurele financiën vanaf 2021
Nadat de werkgroep inzicht heeft gekregen in de complexe situatie en daardoor weet wat de structurele kosten gaan worden, zal mogelijk een verzoek worden ingediend bij de Kadernota.

Planning
In januari 2020 krijgt de werkgroep een vervolg. Daarbij zal direct worden ingezet op het voltooien van het AED-dekkend netwerk binnen de kernen. Tevens gaat de werkgroep direct verder met inzicht verkrijgen in de complexe situatie die de afzonderlijke AED-stichtingen met zich meebrengen.

(Einde raadsinformatief)

Cursus reanimatie èn AED-gebruik Hartsave Schijndel
De burgerhulpverleners uit Schijndel kunnen door Schijndel Hartsave in samenwerking met de EHBO vereniging Schijndel gratis worden opgeleid conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. De cursussen worden gegeven op zorgboerderij 't Binnenveld, Boxtelseweg 5, Schijndel. Er is steeds een inloop vanaf 18:45 uur. De cursus start precies om 19:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur.
Er zijn 2 soorten cursussen:
- Een basiscursus waarbij de cursist wordt opgeleid tot het volledig zelfstandig kunnen uitvoeren van een reanimatie met gebruik van een AED. Na het volgen van deze cursus volgt een certificering voor 2 jaar.
- Een herhalingscursus waarbij de lesstof van de basiscursus opnieuw wordt geoefend en getoetst. Daarnaast zal er ook steeds een extra onderwerp worden behandeld. Na het volgen van deze cursus volgt een certificering voor 2 jaar.


Eerdere achtergrondinformatie

6 minutennorm

Het doel is om de 3 Hartsave-partijen samen te laten werken binnen Meierijstad en daarbij te zorgen dat ook het buitengebied overal zoveel mogelijk aan de 6 minutennorm moet gaan voldoen. Dat is nu nog niet het geval en is wellicht niet haalbaar. In Schijndel is onder de nieuwe naam Hartsave Schijndel het bestuur in november 2019 aangesteld.

Traject
Eind 2018 is het beleid wat betreft AED's in Meierijstad geharmoniseerd en vastgelegd in de nadere regels subsidiëring vrijwilligersorganisaties welzijn 2019. Dit houdt in dat een of meer belangenorganisaties worden ondersteund die zich sterk maken voor hartveilige kernen met dekkende AED-netwerken. In Veghel was en is dit Veghel Hartsave, in Sint-Oedenrode Rooi Hartsafe en in Schijndel wordt een nieuwe stichting opgericht:

• Veghel Hartsave is de belangenorganisatie voor Veghel, Mariaheide, Keldonk, Boerdonk, Zijtaart, Eerde, Erp.
• Rooi Hartsafe voor Sint-Oedenrode, Nijnsel, Boskant, Olland.
• Hartveilig Schijndel  is inmiddels Schijndel HartSave voor Schijndel en Wijbosch.

Subsidie
De subsidie aan AED-organisaties moet worden aangewend voor:

1. Onderhoud, vervanging en verzekering van AED's (in afstemming met de eigenaren);
2. Het opleiden van burgerhulpverleners in het gebruik van een AED en waar mogelijk reanimatie;
3. Het in kaart brengen en houden van de AED's binnen de gemeente Meierijstad, waardoor men blijvend zicht heeft op de spreiding en dichtheid van AED's.
Ook worden middelen ingezet om zogenaamde 'witte vlekken' in te vullen of voor het 24/7 toegankelijk maken van AED's. De organisatie zoekt actief naar sponsoren voor behoud en uitbreiding van het bestaande AED netwerk en onderhoudt nauw contact met huidige AED-eigenaren. Daarnaast is afgesproken dat de bij hen bekende AED's door de organisatie(s) worden aangemeld bij hartslagNU.

Met deze maatregelen is het proces om te komen tot een dekkend AED-netwerk dat voldoet aan de 6 minutennorm nog niet voltooid. Om uiteindelijk te komen tot een dekkend netwerk is de gemeente afhankelijk van inwoners, ondernemers en andere organisaties. Gemeente Meierijstad faciliteert de AED-belangenorganisaties.
Er is sprake van een hartveilig Meierijstad als in elke kern binnen een straal van 500 meter een AED voorhanden is. HartslagNU, het alarmeringssysteem dat door 112-alarmcentrale gebruikt wordt, zet in het geval van een circulatiestilstand alleen AED's in die zich op maximaal 500 meter van een incident bevinden. Op de site van HartslagNU staat exact weergegeven hoe dit in zijn werk gaat. Mocht er een incident gebeuren op een locatie op bijvoorbeeld 1000 meter afstand van de dichtstbijzijnde AED dan is er sprake van een 'witte vlek' die zou moeten worden ingevuld om het AED-netwerk dekkend te maken.
Begin 2019 vond de uitwerking van het beleid plaats. Op dat moment kan worden beoordeeld of het huidige beleid nog een aanvulling behoeft. Er zijn meerdere beleidskeuzes mogelijk. Een optie is om te streven naar een hartveilig Meierijstad, met een AED in alle kernen binnen een straal van 500 meter. Kanttekening daarbij is dat het niet realistisch is om ook het volledige buitengebied te voorzien van AED's. Het advies zou dan ook zijn om dit te beperken tot de bebouwde kommen.
Een andere mogelijkheid is het subsidiëren van het onderhoud van alle AED's binnen Meierijstad. Deze mogelijkheid betekent een transparante, gelijke en eerlijke verdeling van de gelden waarbij iedere AED-eigenaar ondersteuning krijgt in de onderhoudskosten.


"We willen naar een AED-bijdrage per wijk of dorp die zelfwerkzaamheid en eigen inzet van de inwoners ondersteunt, waardeert en stimuleert. Dit gebeurt in samenspraak met de gesubsidieerde organisaties." 
Om te komen tot een goede onderbouwing bij de te maken keuzes wordt overlegd met de betrokken partners. De AED-belangenorganisaties zijn betrokken in het harmoniseren van beleid en de uitrol hiervan. Dit zal ook het geval zijn bij een mogelijke uitwerking van toekomstige keuzes.

Financiën
Voor de huidige situatie heeft de gemeente Meierijstad een jaarlijks bedrag gereserveerd van €12.000. Globaal is berekend dat voor een aanvulling zoals hierboven beschreven als eerste optie eenmalig tenminste €30.000 nodig is, gevolgd door een jaarlijks extra bedrag van tenminste €5.000. Bij de tweede optie is een jaarlijks bedrag van naar schatting €25.000 nodig, gebaseerd op 250 AED's voor Meierijstad.
Aedbinnenmeierijstaddec2019
schijndelhartsave 14012020
aedloge 14012020

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//