foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Actiepunten voor inmiddels groeiend positief sportklimaat

sportnotameierijstadapril2018Meierijstad - Het college van B&W van Meierijstad heeft een week geleden de gemeenteraad geïnformeerd over of er al voortgang geboekt is op het voorkomen en terugdringen van grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties in Meierijstad. Het stimuleren van een positief sportklimaat is een van de actielijnen in de door uw raad vastgestelde sportnota 'Sportief in beweging naar 2030'. Door de gemeenteraad is hier destijds extra aandacht voor gevraagd. Hiermee wordt beoogd om de kracht van sport te versterken en excessen zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie op of rond het veld of schending van andere gebruikelijke normen en waarden te voorkomen en tegen te gaan.

Samen met maatschappelijke partners zijn in 2019 volgens deze actielijn diverse activiteiten tot uitvoering gebracht. Ook in 2020 staat dit onderwerp weer hoog op de agenda, aldus het college. Een van de acties die tot uitvoer zijn gebracht is het in dienst nemen van een gemeentelijk verenigingsadviseur, dat verenigingen zelf een vertrouwenspersoon aanstellen en steeksproefgewijs gecontroleerd worden.


Samen met een veelheid aan partners zijn in 2019 diverse acties ten uitvoering gebracht met als doel het stimuleren van een positief sportklimaat. Hieronder wordt een overzicht gegeven.

Subsidieregels Sport
In de nadere regels voor sport van 2019 zijn het nemen van maatregelen ter preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag voor sportverenigingen als voorwaarde gesteld voor het ontvangen van subsidie. Dit zijn minstens de volgende maatregelen:
- het vaststellen van een aannamebeleid voor vrijwilligers (bijvoorbeeld middels VOG)
- het opstellen van een gedragscode voor leden
- het benoemen van een vertrouwenscontactpersoon en
- het vaststellen van een meldprotocol voor seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.
Ook in de subsidieregeling sport 2020 zijn deze maatregelen opgenomen.

Handreiking Positief Sportklimaat
Om verenigingen te ondersteunen bij het nemen van bovengenoemde maatregelen is begin 2019 in samenwerking met NOC*NSF een handreiking samengesteld. In deze handreiking staat onder andere toegelicht hoe verenigingen uitvoering kunnen geven aan deze maatregelen. Ook worden diverse verwijzingen gemaakt naar praktische informatie en 'best practices'.

Themabijeenkomst
De Handreiking Positief Sportklimaat is geïntroduceerd tijdens de themabijeenkomst Positief Sportklimaat (een verslag daarvan vindt u hier).  Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Sportraad Meierijstad en gemeente Meierijstad. Ruim 60 afgevaardigden van verenigingen waren hierbij aanwezig. Op deze avond is bewustwording rondom het thema positief sportklimaat gecreëerd door onder andere een confronterende theatervoorstelling. Ook zijn op deze avond de te nemen maatregelen en de handreiking toegelicht.

Beschikbare verenigingsadviseur
Voor inhoudelijke vragen rondom het stimuleren van een positief sportklimaat en het nemen van maatregelen ter preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag hebben sportverenigingen gebruik kunnen maken van verenigingsondersteuning door de verenigingsondersteuners van de gemeente 's-Hertogenbosch, binnen het samenwerkingsverband van de GGD en de gemeenten 's-Hertogenbosch en Bernheze, als ook van inhoudelijke kennis en begeleiding vanuit NOC*NSF. Vanaf 2020 heeft de gemeente Meierijstad zelf een verenigingsadviseur in dienst die zich onder andere met dit thema bezig gaat houden.

Cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Een van de maatregelen die van de verenigingen wordt verwacht is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Om het nemen van deze maatregelen te bespoedigen is samen met de GGD, NOC*NSF en de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Bernheze aan leden van verenigingen de mogelijkheid geboden om kosteloos mee te doen aan een cursus vertrouwenscontactpersoon. Vanuit het verenigingsleven van Meierijstad hebben er al 11 afgevaardigden meegedaan aan deze cursus. In 2020 vind nogmaals een dergelijke cursus plaats in Sint-Oedenrode.

24/7 hulplijn
Opnieuw in samenwerking met de GGD en de gemeenten 's-Hertogenbosch en Bernheze is een hulplijn in het leven geroepen. Leden en vrijwilligers van sportverenigingen en ook ouders kunnen daar 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht voor vragen, advies of meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Om bekendheid te genereren voor deze hulplijn is een campagne opgezet, onder het mom van 'een held die belt'.
Ook in 2020 staat het onderwerp positief sportklimaat weer hoog op de agenda. De te nemen maatregelen voor sportverenigingen zijn opnieuw gekoppeld aan de subsidievoorwaarden. In februari en maart wordt nogmaals een cursus vertrouwenscontactpersoon georganiseerd waar verenigingen kosteloos aan deel kunnen nemen. De hulplijn en bijhorende campagne worden gecontinueerd. Sportverenigingen worden in staat geteld om de theatervoorstelling ‘Pap, doe normaal’ (het vervolg op de eerder aangeboden theatervoorstelling) kosteloos te bezoeken. Met de Sportraad Meierijstad en sportverenigingen blijft de gemeente in gesprek over de vraag hoe er blijvend een positief sportklimaat gestimuleerd kan worden en verenigingen hierbij kunnen blijven ondersteunen. Tevens worden de sportverenigingen vanaf 2020 steekproefsgewijs gecontroleerd op haar genomen maatregelen omtrent de aanpak van grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast wil het college het thema positief sportklimaat verder verbreden met voorstellen richting een positief vrijwilligersklimaat voor alle vrijwilligersorganisaties.

Campagne 'een held die belt'
Op 17 april 2019 is de themabijeenkomst positief sportklimaat georganiseerd. Onder het mom van een sportcafé zijn alle verenigingen uitgenodigd door de Sportraad Meierijstad. Op deze avond zijn de te nemen maatregelen toegelicht aan sportverenigingen. Rondom deze themabijeenkomst is in samenwerking met sporters, scheidsrechters en bestuursleden een lokale campagne gelanceerd. Na deze themabijeenkomst hebben sportverenigingen een brief ontvangen met daarin een terugblik op de themabijeenkomst, en een papieren toelichting op de handreiking. Het onderwerp positief sportklimaat staat standaard op de agenda bij een bestuurlijk bezoek aan een sportvereniging. Gesproken wordt dan over de maatregelen die een vereniging al genomen heeft, en de hulp die zij nog nodig hebben voor een succesvolle implementatie van de diverse maatregelen.
Om bekendheid te genereren voor de nieuwe 24-uurs hulplijn van de GGD en de gemeenten Meierijstad, 's-Hertogenbosch en Bernheze is de regionale campagne ‘een held die belt’ opgezet. Diverse professionele sporters hebben hierbij hun steun uitgesproken en medewerking verleend aan het bekend maken van de hulplijn.

Wie stimuleren het positief sportklimaat?
Voor het stimuleren van een positief sportklimaat zijn diverse coalities gesmeed met maatschappelijk relevante partners, zoals de Sportraad Meierijstad, GGD Hart van Brabant, NOC*NSF, de gemeenten 's-Hertogenbosch en Bernheze en natuurlijk de sportverenigingen van Meierijstad.

Wat gebeurt er in 2020?
In 2019 zijn in de subsidiebeschikkingen voor de overige verenigingen en vrijwilligersorganisaties dezelfde maatregelen opgenomen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag als bij de sportverenigingen. Dit is ook voor 2020 het geval. In 2020 wordt het vrijwilligersbeleid vastgesteld. In dit beleid worden voorstellen gedaan om in lijn met het positief sportklimaat in het vrijwilligersbeleid een positief verenigingsklimaat op te nemen. Het uitgevoerde sportbeleid biedt diverse best practices die geschikt zijn voor toepassing in het brede verenigingsleven van Meierijstad.
sportnotameierijstadapril2018

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//