foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wat gaat kleinschalig collectief vervoer in NO-Brabant kosten?

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad - De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten deze regeling hanteert voor de begroting 2021. De gemeenteraad heeft een voorstel voor een begrotingswijziging voor 2020 ontvangen. Het college geeft aan duidelijkheid te hebben over de uitgangspunten die de GR-KCV Brabant Noordoost hanteert bij het opstellen van de begroting. De gemeenteraad van Meierijstad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van deze gemeenschappelijke regeling door het indienen van een zienswijze.

Het college adviseert geen zienswijze in te dienen op de Kadernota Begroting 2021 en eerste Begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Hieronder kunt u lezen hoe het college de gemeenteraad informeert over de kostenstijging voor de gemeente en de mogelijke bijdrage hierbij van de provincie bij kleinschalige mobiliteitsprojecten.


Stijging vervoerskosten, volumestijging en bevriezing eigen bijdrage
De uitgangspunten in de nota spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost. Sinds het vaststellen van de begroting 2020 begin 2019 doen zich ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de exploitatie en bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost. Belangrijkste ontwikkeling is de aanzienlijke stijging in de vervoerskosten, onder andere door een sterke toename van het vervoersvolume, een stijging van de NEA-index en bevriezing van de eigen bijdrage van de klant de afgelopen drie jaar. De voorgestelde begrotingswijziging 2020 speelt hierop in. Dit houdt een stijging van de bijdrage van gemeenten in de beheer- en exploitatiekosten in.

Goed en betaalbaar
De kadernota vindt het college verder in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen. In de kadernota worden door de betrokken gemeenten gemaakte afspraken vastgelegd en verder uitgewerkt. Belangrijkste doel voor de komende jaren is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio Noordoost-Brabant.

Stijgende kosten, onzekerheid en bijdrage van provincie
Een verdere stijging van het vervoersvolume leidt tot hogere kosten doordat een toenemend beroep wordt gedaan op het Wmo-vervoer, laten de vervoerskosten in 2019 een aanzienlijke stijging zien. Naar verwachting zet deze ontwikkeling door. Om het vervoer beheersbaar te houden, wordt in 2020 gezocht naar interne en externe beheersmaatregelen. Te denken valt aan kritisch kijken naar de af te geven indicaties en zoeken naar alternatieve vormen van vervoer, zoals kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Door dit in de vorm van projecten te doen, kan een bijdrage/subsidie van de provincie worden verkregen.
De Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 met de provincie eindigt per 1-1-2021, wat zorgt voor onzekerheid over de (financiële) gevolgen. Op 22 oktober 2015 tekenden alle partijen de Samenwerkingsovereenkomst 2016-2020. Deze overeenkomst is de leidraad voor een nauwe(re) samenwerking op het gebied van mobiliteit. De provincie draagt bij in beheer- en exploitatiekosten en door subsidie van projecten. Deze Samenwerkingsovereenkomst eindigt op 1-1-2021. De provincie is voornemens om vanaf 2021 de provinciale bijdrage in de beheerkosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume te verstrekken. Op basis van 2019 is dit naar verwachting 10%. De resterende 90% wordt op basis van inwoneraantal betaald door de gemeenten.
De subsidie van projecten zal op een andere manier dan in de huidige Samenwerkingsovereenkomst gaan plaatsvinden. In 2020 zal duidelijk worden hoe een eventuele verdere Samenwerkingsovereenkomst vanaf 2021 vorm krijgt. Indien veranderingen optreden in de structuur van de operationele uitvoering en/of de bijdrage van de provincie, heeft dit gevolgen voor de financiële bijdragen van de 11 gemeenten.

Deelnemende partijen
• De Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd om te adviseren in het vinden van kleinschalige mobiliteitsoplossingen.
• Het Reizigersplatform is tegelijkertijd met de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze in te dienen op de kadernota. Ook dit platform is gevraagd om te adviseren in het vinden van kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

Financiële consequenties voor de (meerjaren)begroting 2020 van Meierijstad
In verband met een toename van het vervoersvolume en een wijziging in de subsidieverstrekking van de Provincie Noordoost Brabant, wordt door GR-KCV een begrotingswijziging voorgesteld. Meierijstad heeft bij het opstellen van de begroting 2020 al rekening gehouden met de toename van het vervoersvolume. Desondanks zijn er financiële consequenties voor de gemeente Meierijstad. Voor 2020 gaat het om € 52.911. Voor de volgende jaren zullen de extra lasten ad € 69.029 worden meegenomen bij de kadernota 2021 van de gemeente Meierijstad.

Effect begrotingswijziging per gemeente 
Effectbegrotingswijzigingpergemeente
 
Eerder nieuwsitem v.w.b. Schijndel
Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer, Schijndel sluit in 2019 aan

 gemeentemeierijstadlogo 26112019Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//