foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Inschrijvingsperiode zonneparken Meierijstad van start

toekomstzonenwind gemmeierijstad febr2020Meierijstad - Partijen die interesse hebben in de ontwikkeling van een zonnepark in de gemeente Meierijstad, kunnen vanaf 10 maart 2020 hun plan indienen zo maakt de gemeente vandaag bekend. De indieningstermijn loopt t/m 10 april 2020. In deze eerste tranche is er ruimte voor maximaal 50 hectare. De plannen die kwalitatief het beste zijn, maken de meeste kans om in een volgende fase verder uitgewerkt te mogen worden. Na de sluiting van de termijn worden alle plannen beoordeeld op volledigheid van de stukken. Alleen plannen die aan de indieningsvereisten voldoen, komen in aanmerking voor de volgende fase, de inhoudelijke beoordeling op kwaliteit.

Kwaliteitsmeting
Op 6 februari 2020 stelde de gemeenteraad het rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad' vast. Hierin staat het afwegingskader voor zonneparken. Centraal uitgangspunt daarin is het ontwikkelen van zonneparken met de hoogst mogelijke kwaliteit. Deze kwaliteit wordt beoordeeld op grond van de volgende drie hoofdprincipes:
1. Landschap is leidend
2. Meerwaarde is nodig
3. Participatie is vereist.
De wethouder onderstreept nog maar eens dat het echt een kwaliteitsmeting is: "Wij dagen initiatiefnemers daarom uit om met mooie, verrassende of vernieuwende plannen te komen. Plannen die tot de verbeelding spreken en die de omgeving ten goede komen." De (inhoudelijke) beoordeling van de initiatieven gebeurt in een nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit. Die beoordeelt de ingediende initiatieven aan de hand van de in het rapport opgenomen aandachtspunten, ontwerpprincipes en randvoorwaarden. De commissie krijgt een brede samenstelling zodat alle benodigde deskundigheid aanwezig is om tot een evenwichtige beoordeling te komen.

Voorkeursvolgorde
Na de inhoudelijke beoordeling van alle plannen maakt de commissie een voorkeursvolgorde. Deze voorkeursvolgorde wordt naar verwachting voor de zomer van 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan het college. De initiatieven met de hoogst mogelijke kwaliteit die vallen binnen de eerste 50 hectare kunnen na besluitvorming worden uitgewerkt. Dit betekent het in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden concretiseren van de inrichting en de (financiële) participatie. Maar ook het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en het aantonen van de uitvoerbaarheid (afspraken grondeigenaar en netbeheerder) horen daarbij. Bovendien is voor zonneparken groter dan 5 hectare een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist.


Alle informatie over vereiste documenten en de procedure staat op de website van de gemeente meierijstad.nl/zonnepark. Wethouder Jan Goijaarts: "We willen een transparant speelveld en alle initiatiefnemers een gelijke kans geven. Ook partijen die eerder al bij ons aanklopten, moeten hun plan nu via het standaard intakeformulier bij ons indienen. Anders kunnen ze niet meedingen."

Hieronder vindt u enkele passages uit het Rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad'
Gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat betekent dat we per saldo geen CO2 uitstoten. Dit wordt bewerkstelligd door een combinatie van energiebesparing, duurzame opwekking en compensatie van onze CO2-uitstoot.
Energiebesparing is de eerste stap. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Maar alleen met energiebesparing gaan we er binnen Meierijstad niet komen. Opwekking van duurzame energie is ook nodig. Als gemeente hebben we een belangrijke rol in deze omslag van fossiele brandstoffen als olie en aardgas naar het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water. Zeker waar het gaat om het bieden van ruimte voor ontwikkeling van duurzame energiebronnen.

Initiatieven voor het plaatsen van duurzame energiebronnen zijn in opkomst. Zo worden steeds meer daken van gebouwen (woningen en bedrijfsgebouwen) in gemeente Meierijstad voorzien van zonnepanelen. Het benutten van deze daken heeft de voorkeur van de gemeente. Dit heeft de minste impact op onze omgeving.
Het afgelopen jaar hebben zich ook initiatiefnemers gemeld voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen met een grotere impact op onze omgeving. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om wind- en zonneparken. Ook deze wind- en zonneparken hebben we nodig om de gemeentelijke doelstelling (CO2 –neutraal in 2050) te halen. Dit wil niet zeggen dat er zomaar medewerking verleend moet worden. Er is duidelijkheid nodig over hoe gemeente Meierijstad omgaat met initiatieven. Het rapport geeft deze duidelijkheid.
Voor zonneparken bevat het rapport een concreet afwegingskader. Voor windparken bevat het rapport een globale verkenning naar kansrijke gebieden.

Doel rapport tweeledig
Ten eerste om te komen tot een afwegingskader voor de ontwikkeling en exploitatie van zonneparken, waarbij ruimte is voor initiatieven, de omgevingskwaliteit behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt en de directe omgeving wordt betrokken. Tot op heden zijn initiatieven in strijd met het geldende bestemmingsplan, door het ontbreken van een kader, niet in behandeling genomen. Het rapport brengt hier verandering in.
Na vaststelling is de gemeente nu in staat om initiatieven te 'beoordelen'. Daarnaast geeft het ook duidelijkheid richting initiatiefnemers, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden omtrent
• 'Waar' in de gemeente Meierijstad zonneparken mogelijk zijn (kaartje hieronder)
• 'Hoe', onder welke voorwaarden zonneparken mogelijk zijn.
Het tweede doel is om te komen tot zoekgebieden voor de mogelijke ontwikkeling en exploitatie van windparken. Langs de A50 ter hoogte van bedrijventerrein De Dubbelen en De Amert is één windpark in ontwikkeling. In dit kader wordt bekeken of er meer kansrijke gebieden zijn. Daarbij gaat het om zoekgebieden die nader onderzoek vergen.


Doelgroepen
Dit rapport is van belang voor de volgende doelgroepen:
• De initiatiefnemers van plannen: commerciële partijen of burgerinitiatieven
• De omgeving: bewoners, bedrijven en andere gebruikers van het buitengebied
• De gemeentelijke organisatie: gemeenteraad, college van B&W en de ambtelijke organisatie.


De Energiemix (afbeelding hieronder) gaat uit van de huidige stand van technieken en geeft daarop gebaseerd inzicht in de opgave voor 2050. De Energiemix is een model gebaseerd op aannames. De cijfers gaan hoe dan ook veranderen. Maar op dit moment is dit een zo compleet mogelijk model dat aansluit bij het Klimaatakkoord en gegevens gebruikt van Klimaatmonitor. Nieuwe en/of verbeterde opslag en energieopwekkingssystemen zullen daar naar verwachting in de toekomst verandering in brengen. Gezien de versnelling die nodig is in de energietransitie kunnen we echter niet wachten op de (uit­ en door)ontwikkeling van (nieuwe­ en/of verbeterde) energieopwekkingssystemen. Vandaar dat we voor nu uitgaan van de Energiemix zoals hierboven toegelicht, om een beter begrip van de energietransitie te krijgen en een indicatie van de opgave.

Financiële participatie
Naast procesparticipatie bestaat er ook financiële participatie. Bij financiële participatie profiteert de omgeving financieel mee en vloeit de toegevoegde waarde niet weg. Zo kan financiële participatie zorgen voor meer draagvlak en acceptatie van het plan. Er zijn diverse mogelijkheden van financiële participatie. Net zoals bij procesparticipatie is de keuze voor een bepaalde vorm afhankelijk van het plan. Een groot zonnepark biedt andere/ruimere mogelijkheden dan een klein zonnepark.

Mede-eigenaar

Individuele burgers en/of omwonenden kunnen met eigendom financieel deelnemen in de ontwikkeling van een zonnepark. Dit gebeurt meestal door oprichting van een lokale coöperatie.

Mee-investeren

Naast mede eigenaarschap kan ook financieel (risicodragend) worden deelgenomen aan een plan door het opnemen van investeringsruimte, bijvoorbeeld met uitgifte van aandelen of obligaties. Ook de toepassing van de zogenaamde postcoderoos is een vorm van mee-investeren.

Meeprofiteren

Meeprofiteren is ook een mogelijkheid. Hierbij valt te denken aan het instellen van een lokaal (gebieds)fonds, waarbij de middelen ten goede komen aan landschapsversterking of een ander met de omgeving overeen te komen doel (bv. lokale vereniging). Andere mogelijkheden zijn:
• omwonendenregeling (vergoeding)
• inschakelen van lokale bedrijven voor ontwikkeling en exploitatie van het zonnepark
• zonnepanelen doneren aan een lokale vereniging of organisatie
• collectieve inkoop (initiatiefnemer van een zonnepark biedt tegen gereduceerd tarief zonnepanelen voor daken aan inwoners aan).

Bovenstaande opsomming is niet uitputtend. Er zijn andere mogelijkheden denkbaar. De initiatiefnemer zal, in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden, een keuze moeten maken.

De gemeente legt zich, in lijn met het Nederlandse Klimaatakkoord dat 28 juni 2019 werd gepresenteerd, een inspanningsverplichting op om actief te streven naar 50% lokale financiële participatie. Hierbij realiseert de gemeente zich goed dat in de praktijk het uiteindelijk behaalde niveau van participatie afhangt van onder andere de bereidheid en financiële reikwijdte van omwonenden en andere belanghebbenden om deel te nemen. De initiatiefnemer zal het niveau van participatie achteraf moeten verantwoorden.

zonenwind voorwaardenzonneparken
Zonenwindmeierijstad energiemix
toekomstzonenwind gemmeierijstad febr2020

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//