foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Noodverordening: veiligheidsregio neemt bevoegdheden over

Veiligheidsregiobrabant's-Hertogenbosch - De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord burgemeester Jack Mikkers heeft op 17 maart een noodverordening afgekondigd. Dit in verband met een uitbraak van het Coronavirus (COVID-19). Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan worden er maatregelen genomen. Door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant geadviseerd om hun sociale contacten te beperken. In verband met deze crisis, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is door de voorzitters van de (drie) Brabantse Veiligheidsregio’s Noord, Midden en West op dinsdag 10 maart 2020 bepaald dat zij ten behoeve van de crisisbeheersing alle in het artikel artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende burgemeesters overnemen.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft daarom besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden (zoals bedoeld in artikel 174 Gemeentewet zoals onder andere evenementen, bijeenkomsten, activiteiten, wedstrijden, musea, theaters en dergelijke) met meer dan 100 personen te verbieden.


Reguliere beschikbare middelen om de hierboven genoemde bescherming van veiligheid en gezondheid te waarborgen, bieden op dit moment onvoldoende soelaas. Daarom is het noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde en waarborging van veiligheid en gezondheid, onder deze buitengewone omstandigheden noodzakelijk om, in voorkomende gevallen, bestaande grondrechten te beperken (overeenkomstig artikel 176, lid 1 Gemeentewet) ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar om de veiligheid en gezondheid te kunnen beschermen.
Deze verboden gelden voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wat is een veiligheidsregio?
Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio's. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samenwerkt door verschillende besturen en diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente van de regio deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

Wat doet een veiligheidsregio?
De veiligheidsregio heeft als doel om op een uniform georganiseerde wijze inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in de regio. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de regio de taak het behartigen van de belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), multidisciplinaire crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.
De veiligheidsregio beoogt:
• burgers beter te beschermen tegen risico’s
• hulpverlening en nazorg te bieden bij rampen en crises
• brandweerzorg, geneeskundige hulp bij rampen en crisis
• rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie
• versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht

Wat zijn de taken van de veiligheidsregio?
Veiligheidsregio Brabant (3 regio's) voert de volgende taken voor de deelnemende gemeenten uit:
• Het inventariseren van de grootste risico's in de regio.
• Het instellen en in stand houden van een brandweer. De belangrijkste taak van de brandweer is het voorkomen, beperken en bestrijden van branden en gevaren bij ongevallen (anders dan brand).
• Het instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de regio. De GHOR coördineert de inzet van geneeskundige diensten tijdens rampen en grote ongevallen.
• Het instellen en in stand houden van een operationele organisatie voor bevolkingszorg. De belangrijkste taken van bevolkingszorg is het voorlichting van en op opvangen/verzorgen van de bevolking bij rampen en crises.
• Het voorbereiden op crises en rampen en het organiseren van de crisisorganisatie. Deze taken worden gezamenlijk uitgevoerd door de brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg.
• Het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertaak, het ambulancevervoer en de politietaak.
Veiligheidsregiobrabant

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//