foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

De toekomst van ECM

Energie Cooperatie MeierijstadMeierijstad - Energie Coöperatie Meierijstad hoopt dat iedereen die dit leest een beetje goed door de Coronacrisis heen komt en dat ze ook samen na kunnen denken over wat ze na de crisis (en misschien nu al) kunnen gaan doen. Zoals al eerder genoemd, blijft het bestuur van ECM nog steeds druk bezig om hun coöperatie, ook in tijden van crisis een toekomst te geven. En daar willen ze jullie nu deel van uit laten maken, ook als alternatief van de invulling voor de ALV die in maart niet door kon gaan.

Het bestuur heeft in de aanloop naar de ALV van 18 maart een bijeenkomst gehouden met alle werkgroepen van ECM. Hierin heeft iedere werkgroep toegelicht waar ze in 2019 mee bezig is geweest en wat de verwachtingen zijn voor 2020 en verder. Wat hier vooral duidelijk werd is de ontwikkeling die ons speelveld van de duurzame energietransitie doormaakt. Duurzaamheid is geen onderwerp meer voor enkele bevlogen mensen met een groen hart, het is een onderdeel van onze economie. En dat maakt het een steeds groter wordend speelveld met belangen van grote bedrijven, financiële instellingen en professionals, zowel uit de regio, maar ook vanuit het buitenland. Het is op dit moment onduidelijk welke invloed de Coronacrisis zal hebben hierop, maar dat geldt voor de hele samenleving. Zij als bestuur gaan er echter van uit dat ze, als de Coronamaatregelen afnemen en de samenleving weer wat normaler draait, ze weer kunnen vasthouden aan de koers die we uitzetten.

Eigenlijk staat ECM voor een Tweesplitsing:
Ze hebben het afgelopen jaar gesproken met veel verschillende coöperaties. En net als bij ECM zien ze deze coöperaties staan voor dezelfde keuze. Een kleiner deel heeft deze keuze (vaak met behulp van de gemeente) al gemaakt en een ander deel staat voor de keuze of leidt een wegkwijnend bestaan. Voor ECM betekent dit dat er twee keuzes zijn: Linksaf of rechtsaf.

Linksaf
Als ze linksaf slaan, dan blijven ze een gezellige club mensen met een groen hart, dat vooral veel praat over hoe ze veel duurzamer kunnen zijn. Maar zij leveren hieraan dan geen echte substantiële bijdrage. Zij zijn en blijven dan ook te klein om voor bijvoorbeeld de gemeente als sparringpartner te dienen. Ook, en dat zien ze nu al, blijft de inzet van vrijwilligers te vrijblijvend en te gering om echt iets van de grond te krijgen. En dat betekent dat het bestaansrecht en daarmee ECM binnen enkele jaren verdwijnt.

Rechtsaf
Als ze rechtsaf slaan, dan maken ze de keuze om gedeeltelijk te professionaliseren. En dat betekent dat ze een serieuze sparringpartner willen worden van de gemeente en van de talrijke (financiële) belangen die er spelen binnen de energietransitie. In dat plaatje voorzien ze groei voor ECM binnen Meierijstad, met name als een breed burgerparticipatieplatform voor uiteenlopende energieprojecten. Alleen dan zullen ze als ECM ook meer professioneel tegengewicht moeten gaan bieden. En juist dat is iets wat ze niet meer alleen met vrijwilligers kunnen realiseren. Let wel, bij deze keuze blijven er uiteenlopende projecten lopen, waarin ze vrijwilligersinzet plegen. Denk aan hun energiekoffer, de geplande energiecoaches en andere vormen van ondersteuning en voorlichting.

De keuze
Het bestuur van ECM heeft vooralsnog de keuze gemaakt om rechtsaf te slaan. Zij willen dat ECM verder professionaliseert en daarmee het burgerparticipatieplatform van Meierijstad gaat worden. Dit standpunt heeft ze ook ingenomen in haar gesprekken met ontwikkelaars van zonneweiden en richting de gemeente. Wat dit allemaal gaat betekenen voor de organisatie, het bestuur en jullie als leden, is nu nog een onbekend terrein. De Raad van Toezicht begrijpt onze keuze en volgt ons hierin. Maar wel met de kanttekening dat iedere grote stap in overleg gebeurt en met een zorgvuldige afweging van kansen en risico’s en daar staan ze natuurlijk helemaal achter.

ECM is nu actief met de volgende stappen bezig:

Lidmaatschap Energie Samen en Hoom
In aanzet hiernaartoe is ECM lid geworden van de overkoepelende coöperaties Energie Samen en Hoom. Dit om meer toegang te krijgen tot de juiste expertise en ondersteuning.

Samenwerking Energie Coöperaties en Provincie Noord-Brabant
Daarnaast is ze in overleg met enkele coöperaties in de regio, die met hetzelfde strategische vraagstuk zitten. Om hierin stappen te kunnen zetten, is er nu een overleg met de Provincie of zij de ontwikkeling en professionalisering van de energiecoöperaties wil ondersteunen.

Voortzetting kwartiermakerschap
In 2019 heeft ECM subsidie gekregen voor de inzet van een kwartiermaker. Deze rol is ingevuld door Erik Jan Boon van Ostade. Het doel van deze subsidie was om een lijst van grotere daken te vinden waar ECM zonnedaken kan realiseren. De voorwaarde hierbij is wel dat de financiering en realisatie vooral via de postcoderoosregeling gaat verlopen. Er is een lijst van zeven mogelijke locaties opgesteld. Om in ieder geval drie van deze locaties verder te ontwikkelen, heeft ECM een bedrag van € 15.000 als lening ter beschikking gesteld aan Schijndelstroom B.V. om te komen tot een businesscase.

Energiecoaches
ECM heeft de gemeente Meierijstad in 2019 geholpen om de RRE-subsidie aan te vragen. Deze is toegekend. Middels de RRE-subsidie kan de gemeente een viertal energiecoaches gaan opleiden en inzetten om mensen te voorzien van een vrijblijvend duurzaamheidsadvies. Deze energiecoaches zijn vrijwilligers die via ECM worden ingezet en in aanmerking kunnen komen voor een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast gaat de gemeente een verplaatsbare voorlichtingscaravan inzetten als mobiele kantoor voor onder meer de energiecoaches.

Zonneweiden
ECM is de afgelopen maanden heel druk bezig geweest met het overleg en de onderhandeling met meer dan 8 projectontwikkelaars voor zonneweiden. Op 10 april was de deadline van de eerste tranche van 50 ha. ECM wil met tenminste één ontwikkelaar een samenwerkingscontract aangaan, waarin ECM voor 25 tot 50% mede-eigenaar wordt van de entiteit die de betreffende zonneweide gaat ontwikkelen en exploiteren. Dit om concreet invulling te geven aan het burgerparticipatieplatform. Hier liggen nog veel uitdagingen voor ECM, zowel gericht op samenwerking, financiering, participatie en exploitatie die professionele inzet zullen vragen. Let wel: ECM doet geen enkele uitspraak over waar een zonneweide (of windmolen) moet komen, dit is aan de gemeente. Wij participeren niet in de NIMBY-discussie.

Wind
ECM participeert niet in het windmolenproject Veghel Wind(t). Wel krijgen ze de beschikking over een klein jaarlijks fonds, vanaf het moment dat de windmolens daadwerkelijk energie gaan opwekken. De gemeente Meierijstad heeft nog een aantal plekken aangewezen waar eventueel een windmolen kan worden gerealiseerd. De werkgroep wind staat open voor participatie in ieder windmolenproject.

Water
ECM is nog steeds in overleg met het Waterschap Aa en Maas over de mogelijkheden van waterkracht.

Energiekoffer
Onze vrijwilligers zijn nog steeds druk bezig om mensen te helpen om met de energiekoffer inzicht te krijgen in hun energieverbruik en de mogelijkheden om te besparen.

Communicatie
ECM heeft sinds afgelopen jaar een nieuwe website. Ook proberen we regelmatiger iets te delen in nieuwsflitsen. Hier zit echter nog veel meer verbeterpotentieel en behoefte aan vrijwilligerstalent.

Bestuur en Vrijwilligers
In 2019 bestond het bestuur uit drie personen. Deze mensen hebben heel veel werk verzet. De verschillende werkgroepen hebben ook veel werk verzet met een beperkte bezetting. Net zoals de actieve vrijwilligers van Schijndelstroom BV. Maar uiteindelijk is maar ongeveer 10% van ons ledenaantal ook een actieve vrijwilliger. En daar wringt de schoen. Het bestuur probeert in 2020 de bezetting te versterken, en roept ook meer mensen op om hun bijdrage te leveren. Daarnaast ontkomen ze er niet aan om meer betaalde arbeid in te gaan zetten. Dat doen ze al met de voortzetting van het kwartiermakerschap, maar dit is ook nodig richting het burgerparticipatieplatform. Hoe een en ander mogelijk te maken is nu nog niet bekend.

Energie Cooperatie Meierijstad 

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//