foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Reinier van Arkel sluit dagactiviteitencentrum Onderdac en beschermd wonen Schijndel

reinier van arkelSchijndel - Onlangs bracht Reinier van Arkel nieuws naar buiten over het verlies van 160 fte arbeidsplaatsen naar aanleiding van forse afbouw van hun budget (zie onder lees meer). Het gevolg van deze maatregel valt vandaag te lezen in het Brabants Dagblad: per 1 april gaan dagactiviteitencentrum Onderdac en het beschermd wonen voor psychiatrische patiënten stoppen in Schijndel, beiden onderdeel van Reinier van Arkel. Dat betekent dat de 23 cliënten die nu aan de Offenbachstraat wonen zullen moeten verhuizen naar een andere lokatie. De SP-fractie van Schijndel is van mening dat het gemeentebestuur een plicht heeft om een actieve rol te spelen met betrekking tot de gevolgen van dit besluit en heeft vandaag een brief opgesteld met vragen aan het college van B&W. Mogelijk gaat familie van de betrokken bewoners proberen of ze de bestaande huisvesting over kunnen nemen, zo meldt het Brabants Dagblad.

In paar jaar tijd krimp van budget van bijna 20% - verlies van 160 fte arbeidsplaatsen bij Reinier van Arkel
Reinier van Arkel uit ’s-Hertogenbosch brengt op 24 november 2015 naar buiten in 2016 te maken te hebben met de afbouw van circa 160 fte aan arbeidsplaatsen. De belangrijkste oorzaak is de forse afbouw van budget vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (o.a. voor kinder- en jeugdpsychiatrie), wat een gevolg is van de overheveling van deze bekostiging naar de gemeenten. Daarnaast krijgt Reinier van Arkel te maken met kortingen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en justitie.

Bezuiniging jeugdzorg
In de onderhandelingen met gemeenten over de jeugdzorg heeft Reinier van Arkel te maken met forse kortingen. In de regio Noordoost Brabant betreft het, in 2015, een korting van bijna 20%. In 2016 komt daar nog eens ongeveer 5% bij. In de regio Zuidoost Brabant heeft Reinier van Arkel in 2015 te maken met een tariefkorting van 15%. In reactie op deze kortingen werkt Reinier van Arkel aan de totstandkoming van nieuwe effectieve zorgarrangementen om zoveel mogelijk kinderen specialistische hulp te kunnen bieden waar dit nodig is. Dat de korting toch ook effect zal hebben op de omvang van het zorgaanbod in 2016 is onvermijdelijk.

Bezuiniging WMO 2016
Reinier van Arkel moet in 2016 rekening houden met een forse krimp in het budget voor Wmo c.q. beschermd wonen, begeleiding en inloop. In de regio Noordoost Brabant heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch laten weten dat het budget 20% lager wordt ten opzichte van het budget in 2015. "De kortingen zijn dermate hoog dat Reinier van Arkel zich genoodzaakt ziet enkele voorzieningen te moeten sluiten in de Meierij. Dat grijpt direct in op de omvang van zorg; minder cliënten zullen gebruik kunnen maken van beschermd wonen. Op dezelfde manier zullen we moeten kijken naar ons zorgaanbod op het gebied van inloop en begeleiding voor cliënten met complexe psychiatrische problematiek. Ook hier geldt dat we blijven streven naar effectieve zorg voor zoveel mogelijk cliënten maar een dergelijke korting kan niet zonder gevolg zijn voor de uitvoering," aldus Gerton Heyne voorzitter Raad van Bestuur.

Perspectief op 2016
Om de budgettaire krimp op te kunnen vangen zal, net als in 2013 en 2014, sprake zijn van afbouw en boventalligheid van medewerkers. Reinier van Arkel wil zich sterk blijven maken voor verantwoorde zorg aan kwetsbare burgers en onderschrijft de noodzaak van transformatie in de zorg. Heyne: “Wij maken ons evenwel grote zorgen over het tempo van afschaling van zorg en ambulantisering en het gebrek aan regie op de verschillende bekostigingsdomeinen waarmee wij te maken hebben. Dit alles in een maatschappelijke context waarin een steeds nadrukkelijker beroep wordt gedaan op de GGz wanneer het gaat om verwarde personen en voorkomen van overlast”. Ondanks het financieel zware weer ziet Reinier van Arkel ook kansen om de zorg te transformeren; creatief op zoek te gaan naar nieuwe zorgarrangementen om uiteindelijk de juiste zorg op de juiste schaal te kunnen leveren. Dit zal in de toekomst steeds meer vanuit een samenwerking met anderen plaatsvinden, onder andere de sociale wijkteams, huisartsen, maatschappelijk werk en SW-bedrijven. Reinier van Arkel is een gespecialiseerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor mensen met psychiatrische en psychische aandoeningen.

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal