foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Meester Michelsstraat 2 ter inzage

impressie Meester Michelsstraat 1Schijndel – Eerder deze maand was al bekend geworden dat op de locatie van het voormalig postkantoor geen 12 maar 11 appartementen gerealiseerd worden met daarbij ook een gedeelte commerciële ruimte. Het Schijndels college maakt [op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening] bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Meester Michelsstraat 2 en de ontwerp omgevingsvergunning nu vanaf morgen ter inzage liggen. Het plan omvat het realiseren van elf appartementen en circa 200 m2 commerciële ruimte. Het ontwerp bestemmingsplan Meester Michelsstraat 2 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf morgen 23 januari 2015 zes weken voor een ieder ter inzage. [Impressies: bron Woudstra architecten]

Het ontwerp bestemmingsplan is te raadplegen via de gemeentelijke website www.schijndel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0844.BPMrMichelsstraat2-ON01). De toelichting kunt u bekijken via deze link. Ook kunnen het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

impressie Meester MichelsstraatPlangebied
Het plangebied aan de Meester Michelsstraat ligt midden in de kern Schijndel, op de hoek met Hoofdstraat-Meester Michelsstraat. Het plangebied is tot voor kort in gebruik geweest als postkantoor en bestaat uit een hoofdgebouw, bijgebouw en een ruimte voor parkeervoorzieningen. De locatie omvat een oppervlakte van ruim 1.400 m2 en is momenteel niet gebruik.
Aan de oostzijde en de zuidoostzijde van het plangebied ligt een parkeervoorziening, aan de westzijde en zuidwestzijde zijn woonpercelen gelegen. Ten noorden van het plangebied vormt de Meester Michelsstraat de grens. Aan de overzijde van deze straat bevinden zich eveneens woningen.

Sloop en bouw
Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de locatie aan de Meester Michelsstraat 2. Tot voor kort was hier het postkantoor van Schijndel gevestigd. Het onderliggende plan betreft de sloop van het postkantoor en bijgebouw en de oprichting van:
• 11 appartementen met bergingen
• circa 200 m2 commerciële ruimte, niet zijnde detailhandel
• 24 parkeerplaatsen (waarvan 21 op eigen terrein en 3 op terrein van De Bank).
Een en ander heeft een herstructurering van het gehele plangebied tot gevolg.

Doelstelling bestemmingsplan
Doelstelling van deze partiële herziening van het bestemmingsplan 'Kom Schijndel 2013' is om de realisatie van het onderliggende bouwplan planologisch en juridisch mogelijk te maken. Het bestemmingsplan besteedt aandacht aan de ruimtelijke en milieuhygiënische effecten van de voorgenomen ontwikkeling. Onderzocht wordt hoe het plan zich verhoudt – zowel in negatieve als in positieve zin – tot de aanwezige functies en waarden van het plangebied en de directe omgeving ervan. In dit kader worden, behalve het ruimtelijk-planologische beleid, alle ruimtelijke en milieuhygiënische aspecten alsmede de ruimtelijke inpassing en beeldkwaliteit nader beschouwd.
Aan de volgende deels juridische voorwaarden dient te worden voldaan:
• het motiveren van de afwijking(en) van de geldende bestemming middels het opstellen van een bestemmingsplan
• het met een bestemmingsplan aantonen van de ruimtelijk-fysieke, logistieke en milieuhygiënische aanvaardbaarheid
• het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2023  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//