foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Gemeente Schijndel maakt ontwerp aanwijzingsbesluit clusterplaatsen afvalinzameling bekend

gemeente SchijndelSchijndel - Het college van B&W van Schijndel heeft [op grond van artikel 10, vierde lid van de Afvalstoffenverordening 2011 gemeente Schijndel] clusterplaatsen aangewezen voor de afvalinzameling. De hieronder opgenomen dertig adressen worden verplicht om vanaf de realisatie van de clusterplaatsen hun huishoudelijk afval op deze clusterplaats aan te bieden. Onder huishoudelijk afval wordt verstaan de afvalcontainers voor gft-afval, restafval en papier, het kunststof verpakkingsafval en de kerstbomen. Tegen het ontwerp aanwijzingsbesluit kan een ieder gedurende zes weken zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen. Hieronder vindt u ook de Beleidsregels clusterplaatsen afvalinzameling die inmiddels zijn vastgesteld.

Besluit burgemeester en wethouders
Gelet op de beleidsregels clusterplaatsen afvalinzameling, besluiten B&W, op grond van artikel 10, vierde lid van de Afvalstoffenverordening 2011 gemeente Schijndel;
1.De locaties voor de clusterplaatsen afvalinzameling aan te wijzen zoals in bijlage 1 aangegeven.
2.De adressen genoemd in bijlage 1 te verplichten om vanaf de realisatie van de clusterplaatsen hun huishoudelijk afval op deze clusterplaats aan te bieden. Hieronder wordt verstaan de afvalcontainers voor gft-afval, restafval en papier, het kunststof verpakkingsafval en de kerstbomen.
3.Toe te staan om het huishoudelijk afval aan te bieden op een andere locatie aan de openbare weg in Schijndel dan in de eigen straat, mits voor die locatie geen aanwijzingsbesluit is genomen voor een clusterplaats.

Ter inzage
Het ontwerp aanwijzingsbesluit met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 30 mei 2014 zes weken voor een ieder ter inzage. Het ontwerp aanwijzingsbesluit is te raadplegen via de gemeentelijke website: www.schijndel.nl. Ook kan het ontwerp aanwijzingsbesluit worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

Zienswijze
Tegen het ontwerp aanwijzingsbesluit kan een ieder gedurende zes weken zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mondelinge zienswijzen in te brengen, kunt u contact opnemen met de afdeling Weg- en Waterbouw van de gemeente Schijndel.

Overzicht clusterplaatsen
 1. Andoornstraat 32, 36 en 38
 2. Andoornstraat 40, 42 en 44
 3. Andoornstraat 46, 48 en 50
 4. Boomstraat 28 tot en met 40 even (7 woningen)
 5. Boomstraat 42 tot en met 52 even (6 woningen)
 6. Crocushof 1 tot en met 38 (38 woningen)
 7. Fresiahof 5 tot en met 27 (23 woningen)
 8. Gladiolenhof 5 tot en met 27 (23 woningen)
 9. Gounodhof 11 tot en met 16 (6 woningen)
 10. Houtpad 2 tot en met 12 even (6 woningen)
 11. Hyacinthof 6 tot en met 36 (31 woningen)
 12. Lavendelhof 11 tot en met 21 (11 woningen)
 13. Marjoleinhof 11 tot en met 26 (16 woningen)
 14. Michiel de Ruijterstraat 2 tot en met 16 even (8 woningen)
 15. Michiel de Ruijterstraat 18 tot en met 30 even (7 woningen)
 16. Michiel de Ruijterstraat 32 tot en met 42 even (6 woningen)
 17. Michiel de Ruijterstraat 44 tot en met 54 even (6 woningen)
 18. Michiel de Ruijterstraat 56 tot en met 66 even (6 woningen)
 19. Michiel de Ruijterstraat 68 tot en met 78 even (6 woningen)
 20. Michiel de Ruijterstraat 80 tot en met 94 even (7 woningen)
 21. Michiel de Ruijterstraat 96 tot en met 110 even (8 woningen)
 22. Narcishof 6 tot en met 10 (5 woningen)
 23. Narcishof 11 tot en met 21 (11 woningen)
 24. Rossinistraat 43 tot en met 49 oneven (4 woningen)
 25. Rossinistraat 51 tot en met 59 oneven (5 woningen)
 26. Salviahof 10 tot en met 24 (15 woningen)
 27. Tijmhof 13 tot en met 33 (21 woningen)
 28. Van Helmontstraat 28 tot en met 36 even (5 woningen)
 29. Van Helmontstraat 38 tot en met 44 even (4 woningen)
 30. Zonnebloemhof 1 tot en met 11 (11 woningen)
Het college staat toe dat het afval van bovengenoemde adressen wordt aangeboden op een andere locatie aan de openbare weg in Schijndel dan in de eigen straat, mits voor die locatie geen aanwijzingsbesluit is genomen voor een clusterplaats.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van vrijdag 30 mei 2014.

BELEIDSREGELS clusterplaatsen afvalinzameling vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor het aanwijzen van clusterplaatsen voor de afvalinzameling
Dit besluit treedt in werking met ingang van vrijdag 30 mei 2014.

Ter inzage
Voor het inzien van Beleidsregels clusterplaatsen afvalinzameling en andere relevante stukken, kunt u van vrijdag 30 mei 2014 tot vrijdag 11 juli 2014, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis terecht bij de afdeling Civieltechniek. Op verzoek kunt u tegen betaling een kopie krijgen. De kosten voor kopieën staan in de legesverordening 2008.

Besluit
Burgemeester en wethouders,
overwegende dat,
1.De ‘Afvalstoffenverordening 2011 gemeente Schijndel’ het college de mogelijkheid biedt om clusterplaatsen afval aan te wijzen;
2.Het in bepaalde gevallen wenselijk is om dergelijke clusterplaatsen aan te wijzen;
3.Het afval moet worden aangeboden in door de gemeente aangewezen inzamelmiddelen. Minicontainers voor restafval, gft en papier en plastic in van gemeentewege verstrekte afvalzakken;
4.Vanwege de omvang van het inzamelvoertuig het manoeuvreren in bepaalde delen (pleintjes, straten met beperkte rijbaanbreedte en haakse bochten) binnen Schijndel ernstig belemmerd wordt;
5.Daardoor het risico op conflicten met andere weggebruikers toeneemt;
6.Daardoor het risico op schade aan daar aanwezige voertuigen, straatmeubilair e.d. ongewenst toeneemt;
7.Daardoor de verkeersveiligheid voor met name voetgangers, fietsers en spelende kinderen in het gedrang komt;
8.Daardoor ook de inzameltijden oplopen;
9.Bovengenoemde risico’s en nadelen door het aanwijzen van clusterplaatsen afnemen;
10.Het gebruik van clusterplaatsen leidt tot minder milieubelasting vanwege minder afremmen en optrekken van het inzamelvoertuig;
11.Het gebruik van clusterplaatsen tot gevolg heeft dat straten of delen daarvan niet meer worden bereden met een zwaar inzamelvoertuig en dat dit leidt tot lagere beheerkosten voor de wegbeheerder;
12.Het gebruik van clusterplaatsen bij een toekomstige aanbesteding mogelijk, vanwege een hogere mate van efficiency, kan leiden tot een prijsdrukkend effect;
13.Door het aanwijzen van clusterplaatsen de schaarse openbare ruimte minder wordt belast voor de functie afval inzamelen wat het straatbeeld ten goede komt;
14.Een clusterplaats bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor de gebruikers;
15.Een clusterplaats niet aangewezen kan worden op een locatie waar obstakels de plaatsing van de inzamelmiddelen, het gebruik van de clusterplaats of het beladen van het inzamelvoertuig belemmeren;
16.Het gebruik van de clusterplaats en het beladen van het inzamelvoertuig ter plekke geen gevaarlijke situaties in het verkeer mogen veroorzaken;
17.Het gebruik van de clusterplaats geen gevaarlijke situaties mag opleveren voor de aanbieders van het afval;
18.De clusterplaats en het gebruik daarvan zo min mogelijk overlast mag veroorzaken voor de omgeving;

gelet op de bepalingen in de Afvalstoffenverordening 2011 gemeente Schijndel;
besluiten;
vast te stellen de navolgende Beleidsregels clusterplaatsen afvalinzameling.

Begripsomschrijvingen
1.Afval: Huishoudelijk afval afkomstig van particulieren.
2.Inzamelmiddel (art. 1.1.d Afvalstoffenverordening 2011): Een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, Kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden.
3.Clusterplaats: Aangewezen en als zodanig ingerichte locatie voor het aanbieden van particulier, huishoudelijk afval in een inzamelmiddel.
4.Inzamelmiddelen: Grijze minicontainer voor restafval / Groene minicontainer voor gft-afval / Blauwe minicontainer voor oud papier en karton / Van gemeentewege verstrekte afvalzakken voor plastic.
5. Inzamelvoertuig: Het voertuig waarmee de door de gemeente gecontracteerde inzamelaar het particuliere, huishoudelijk afval inzamelt.
6. Voor niet nader omschreven begrippen in dit besluit wordt voor begripsomschrijving verwezen naar de Afvalstoffenverordening 2011 gemeente Schijndel.

Beleidsregels voor het aanwijzen van clusterplaatsen inzamelen afval
1.Een (maximale) loopafstand tussen de perceelgrens van een woning en de aangewezen clusterplaats van in beginsel 150 meter. Indien dat noodzakelijk is kan het college deze afstand verlengen. De afstand wordt gerekend vanaf de perceelgrens van de woning tot aan buitenrand van de clusterplaats.
2.Een clusterplaats wordt zodanig gesitueerd dat het voor alle bewoners, die hiervan gebruik maken, en voor het inzamelvoertuig goed bereikbaar is.
3.Een clusterplaats wordt zodanig gesitueerd dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat het ten koste gaat van parkeerruimte. Indien nodig wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving gecompenseerd.
4.Een clusterplaats wordt zodanig gesitueerd dat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat het ten koste gaat van aangeplant groen. Indien nodig wordt zoveel mogelijk in de directe omgeving gecompenseerd.
5.Een clusterplaats wordt aangewezen en ingericht op openbaar gebied.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 30 mei 2014.

Citeerbepaling
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels clusterplaatsen afvalinzameling.

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//