foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Verkiezingen Europees Parlement 2014 - stemmen met een kiezerspas

verkiezingen europees parlement 2014Schijndel - De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. In Nederland wordt de eerstvolgende verkiezing voor het Europees Parlement gehouden op donderdag 22 mei 2014. Veel andere lidstaten gaan zondag 25 mei naar de stembus. De burgemeester van Schijndel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement een kiezer is toegestaan zijn of haar haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Hiervoor kan men een schriftelijke aanvraag of een mondelinge aanvraag doen. De geldende bepalingen leest u hieronder. Ook kunt u, zoals ook bij andere verkiezingen, [laten] stemmen bij volmacht. Daarvoor vindt u hieronder ook alle informatie hoe u dit kunt regelen.

Europees ParlementsgebouwGeldende bepalingen

A. Schriftelijke aanvraag
1. Bij afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stemburea aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op zaterdag 17 mei 2014, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op woensdag 21 mei 2014, 12.00 uur de stempas over te leggen bij afdeling Publiekszaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen.
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekszaken, Markt 20.


Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Schijndel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:


A. Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs
1. Bij afdeling Publiekszaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op zaterdag 17 mei 2014, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 8 april 2014 als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.


B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht Nadere inlichtingen worden verstrekt op het gemeentehuis door afdeling Publiekszaken aan de Markt 20 in Schijndel.

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal