foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oprichting van een melkveestal [geaccepteerde melding activiteitenbesluit milieubeheer]

Bogaard 5Schijndel – De eigenaar aan de Bogaard 5 in Schijndel heeft een melding bij de gemeente Schijndel ingediend in het kader van het activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten van een melkveestal, voerplaten, iglo's ten behoeve van jongvee en een voorziening ten behoeve van opslag vaste mest en voor het wijzigen van de bestaande melkveestal. De benodigde vergunning is door de gemeente Schijndel verleend op 2 mei 2013. Wanneer er begonnen wordt met deze werkzaamheden wordt bepaald door de eigenaar zelf.

Bogaard - veestalIn het bestemmingsplan is opgenomen dat niet gebouwd mag worden op een afstand van minder dan 5 meter van de perceelgrens. In onderhavige situatie wordt een deel van de nieuw op te richten stal binnen een afstand van 5,0 meter gesitueerd.
De eigenaar is voornemens op de locatie aan de Bogaard 5 te Schijndel zijn melkveebedrijf uit te breiden. Hiertoe worden de bestaande stallen deels aangepast ten behoeve van de huisvesting van melkvee- en jongvee en wordt een nieuwe stal opgericht ten behoeve van de huisvesting van melkvee.

De bedrijfsuitbreiding heeft meerdere redenen:
- Het bedrijf in de toekomst economisch exploitabel houden;
- De huisvesting en bedrijfsvoering aanpassen aan de eisen op het gebied van dierwelzijn.

Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsopzet
De doelstelling van het bedrijf is te komen tot een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsopzet waarbij de continuïteit blijft gewaarborgd. Dit kan alleen als er sprake is van een levensvatbare omvang van het bedrijf met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.
Het bouwplan bestaat uit de aanpassing van de bestaande melkveestal en de oprichting van een nieuwe melkveestal. De bestaande melkveestal is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen met betrekking tot dierwelzijn. De ligboxen worden binnen de bestaande stal ruimer gesitueerd waardoor het leefoppervlak per melkkoe vergroot wordt.
Door de nieuwe stal tegen de bestaande stal te situeren kan bij de nieuwe stal worden voorzien in voerplaatsen voor de melkkoeien in de bestaande stal. Ook kan er daardoor gebruik worden gemaakt van de bestaande melkinstallatie.

Meer informatie
Voor inlichtingen over de ingediende aanvragen en het inzien van de stukken kunt u op afspraak terecht bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (073) 544 09 50. Kijk voor de volledige omgevingsvergunningen in het digitale gemeenteblad op www.schijndel.nl.

Hart voor Schijndel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal