foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nota grondbeleid ter vaststelling naar raad

gemeenteraadsvergadering MeierijstadMeierijstad - Het grondbeleid is een middel om beleidsdoelstellingen en ambities van de gemeente te realiseren. In het coalitieakkoord en in de Mijlpalen voor Meierijstad is ervoor gekozen om faciliterend grondbeleid als uitgangspunt te hanteren. In de Nota grondbeleid die nu ter goedkeuring behandeld wordt in de raadsvergadering van september wordt voorgesteld om te kiezen voor situationeel grondbeleid. Bij situationeel grondbeleid bepaalt de gemeente per ruimtelijke ontwikkeling en situatie dus welke vorm van grondbeleid het meest geschikt is, actief grondbeleid, faciliterend of een mengvorm.

Bij de keuze voor deze vorm van grondbeleid is het van cruciaal belang om te kijken in welke mate de ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en ambities. Daarnaast zijn de grondpositie, de marktomstandigheden, de maatschappelijke en financiële aspecten, het risicoprofiel en de mate waarin de gemeente al dan niet regie wil voeren belangrijke factoren die meewegen bij deze keuze. Na zorgvuldige weging van de factoren kan een weloverwogen keuze worden gemaakt welke vorm van grondbeleid het beste bijdraagt aan de realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling.


Actief of facilitair grondbeleid
Om het situationele grondbeleid verder te kunnen invullen en te kunnen aangeven wanneer actief of facilitair beleid gevoerd zal worden en de wijze waarop, is eerst een beeld nodig over de beleidsdoelstellingen en ambities die de gemeente voor de komende jaren heeft. En vervolgens te definiëren hoe de gemeente het grondbeleid kan inzetten om deze beleidsdoelstellingen en ambities te verwezenlijken.
De beleidsontwikkeling voor de meeste beleidsvelden is momenteel nog volop in ontwikkeling. Ook de ambities vanuit de gemeentebrede thema's duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, participatie en innovatie worden nog verder uitgewerkt. Dit betekent dat een integraal totaaloverzicht van de beleidsdoelen van de beleidsvelden, de ambities vanuit de thema’s en hoe deze tegen elkaar gewogen gaan worden, nog niet kan worden gemaakt. Dat integrale overzicht wordt verder uitgewerkt, wanneer het beleid en de thema’s verder ontwikkeld en vastgesteld zijn. Dit zal in een uitwerkingsnota worden vervat. Ondanks het feit dat er nog geen uitgewerkt integraal afwegingskader is, wordt per locatie of per ontwikkeling afgewogen welke vorm van grondbeleid het best passend is om de doelstellingen van het vastgestelde beleid te realiseren.

Gronduitgifte, grondprijzen, pacht en groen- en reststroken
Naast het bovenstaande fungeert de Nota grondbeleid als paraplunota voor de andere beleidsonderwerpen die tot het vakgebied van grondzaken behoren. Het betreft onder andere de gronduitgifte, grondprijzen, pacht en groen- en reststroken. Deze beleidsonderwerpen worden in de Nota grondbeleid kort beschreven en verder uitgewerkt in afzonderlijke beleidsnotities die aan het college worden voorgelegd.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
In de Mijlpalen van Meierijstad is opgenomen dat een Nota grondbeleid aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en dat wordt gekozen voor faciliterend grondbeleid. Zoals hierboven uiteengezet wordt in bijgevoegde Nota grondbeleid voorgesteld om te kiezen voor situationeel grondbeleid. Deze vorm van grondbeleid maakt het namelijk mogelijk om zoveel mogelijk gemeentelijke beleidsdoelstellingen en ambities te verwezenlijken.
Daarnaast is in de Mijlpalen opgenomen dat wordt gezorgd voor een gezond en professioneel grondbedrijf. De Nota grondbeleid draagt hier aan bij.

Vaststelling
In het kader van de harmonisatie van beleid naar aanleiding van de fusie dient het geharmoniseerde grondbeleid voor 1 januari 2019 te worden vastgesteld.

Argumenten
1. Met alleen facilitair grondbeleid zal het niet mogelijk zijn om alle gemeentelijke doelen te realiseren. In bepaalde gevallen kan de gemeente de ontwikkeling geheel aan andere partijen overlaten (bijvoorbeeld bij de realisatie van vrije sector woningen), maar het kan ook zijn dat actieve inzet van de gemeente is vereist om gemeentelijke of maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de aanleg van een weg of het realiseren van sociale huurwoningen of een maatschappelijke voorziening. Dit zijn voor marktpartijen minder interessante ontwikkelingen, terwijl het vanuit de gemeente wel (zeer) wenselijke ontwikkelingen zijn.
2. Situationeel grondbeleid biedt flexibiliteit en ruimte voor maatwerk, om hiermee uiteindelijk zoveel mogelijk gemeentelijke beleidsdoelstellingen en ambities te realiseren. Na zorgvuldige afwegingen wordt bezien welke rol de gemeente gaat spelen (actief, faciliterend of mengvorm) om zo op de meest doeltreffende wijze de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en ambities te realiseren.
gemeenteraadsvergadering Meierijstad

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Winkelreus

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Steengoed

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Flip van Dijk

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Lekker opstaan

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal