foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwe wijkgebouw Boschweg rond 2023 gereed?

gemeentemeierijstadlogo 26112019Meierijstad – Het college van B&W heeft vandaag de brief aan de gemeenteraad openbaar gemaakt waarin zij de raad schriftelijk informeert over de voortgang van de veel besproken herontwikkeling locaties Vossenberg/De Kajuit om te komen tot de bouw van een nieuw wijkgebouw Boschweg in Schijndel. Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad met betrekking tot dit onderwerp besloten dat zij in principe akkoord gaat met het realiseren van een nieuwbouw op de locatie Vossenberg en het behoud van het Gasthuis voor de Woonservice Boschweg te Schijndel. Dit mits er een beheerstichting opgericht is met een sluitende exploitatie. Daarnaast moet het totaalplan voor het gebied ruimtelijk inpasbaar en acceptabel zijn, met behoud en versterking van de omgevingskwaliteit. Het college laat weten dat het niet ondenkbaar is dat het plan omstreeks 2023 volledig gereed zal zijn, dus een flinke slag om de arm. Het is nog niet duidelijk wie eigenaar gaat worden van het nieuwe gebouw, de gemeente of Woonmeij.

In de brief informeert het college de raad over een aantal ontwikkelingen die zich in dit dossier sinds het raadsbesluit van 31 mei 2018 hebben voorgedaan namelijk het opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp, het tijdelijke beheer van de Vossenberg, het concept ruimtelijk programma van eisen voor het nieuwe wijkgebouw en de gevoerde gesprekken met Woonmeij.


Ontwikkeling 1: Concept stedenbouwkundig ontwerp
Voor de locaties aan de Papaverstraat (de Vossenberg) en de Houtstraat (de Kajuit) in Schijndel is door een stedenbouwkundig bureau een concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Naar aanleiding van een aantal gesprekken met Woonmeij (met name) over het aantal mogelijk te realiseren (sociale huur)woningen, is het eerste concept stedenbouwkundig ontwerp aangepast. Op dit moment ligt er een door Woonmeij gedragen concept stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig ontwerp heeft verder nog geen bestuurlijke status.

Ontwikkeling 2: Tijdelijk beheer van de Vossenberg
Stichting Bloemenwijk heeft een aantal jaren het beheer gevoerd over de gemeentelijke gebouwen aan de Papaverstraat 13 en 17. Stichting Bloemenwijk heeft het beheer van deze gebouwen eind mei 2019 beëindigd, waarna de gemeente aan Welzijn de Meierij heeft gevraagd om tijdelijk het beheer van deze locatie over te nemen. De afgelopen maanden is er ook gesproken met Stichting Woonservice Boschweg om, in aanloop naar de realisatie van het nieuwe wijkgebouw, het tijdelijke beheer van de Vossenberg over te nemen. De gesprekken tussen de gemeente en deze Stichting verlopen constructief en de verwachting is dat in januari 2020 een gebruiksovereenkomst kan worden gesloten.

Ontwikkeling 3: Concept ruimtelijke programma van eisen nieuw wijkgebouw
Na het raadsbesluit van 31 mei 2018 is op 4 juli 2018 aan Welzijn de Meierij opdracht verstrekt om het proces te begeleiden, om met de betrokken stakeholders (onder andere) te komen tot een ruimtelijk programma van eisen voor het nieuw aan de Papaverstraat te realiseren wijkgebouw. Dit proces is inmiddels grotendeels afgerond en het concept programma van eisen (dat door alle in dat proces betrokken partijen wordt gedragen) is in november 2019 aan de gemeente opgeleverd. In het proces om te komen tot een ruimtelijk programma van eisen voor het nieuwe wijkgebouw is ook nagedacht over de wijze waarop dit gebouw het beste zou kunnen worden beheerd. Er wordt daarbij gedacht over één beheerstichting, welke zowel het beheer over ‘het Gasthuis’ als over het nieuwe wijkgebouw kan voeren. Vooruitlopend hierop heeft Stichting Woonservice Boschweg reeds haar statuten gewijzigd en wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden voor Stichting Beheer Woonservice Boschweg. Momenteel kan er nog niet worden beschikt over een conceptbegroting met betrekking tot de exploitatie van het nieuwe wijkgebouw.

Ontwikkeling 4: Gesprekken Woonmeij
Woonmeij heeft eerder aangegeven het nieuwe wijkgebouw te willen bouwen in combinatie met sociale huurwoningen op de locaties de Vossenberg en de Kajuit. Momenteel worden er met Woonmeij gesprekken gevoerd over de voorwaarden waaronder partijen bereid zijn om een overeenkomst te sluiten die is gericht op de herontwikkeling van het gebied aan de Papaverstraat (de locatie van de Kajuit zal op een later moment worden herontwikkeld). Het gaat daarbij over het te realiseren stedenbouwkundige plan, het aantal en type te bouwen woningen, alsmede over de wijze waarop met het te realiseren wijkgebouw kan worden omgegaan. Deze gesprekken verlopen positief en partijen hebben de intentie om hier daadwerkelijk overeenstemming over te bereiken.
De verwachting is dat partijen in het eerste kwartaal van 2020 overeenstemming kunnen bereiken. Daarna dient nog een groot aantal voorbereidende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Zo zal een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld en in procedure moet worden gebracht en zullen ook de bouwactiviteiten moeten worden voorbereid. Dit zijn complexe en langdurige processen. Daarna kan pas worden gestart met de bouw, die ook de nodige tijd in beslag zal nemen. De ontwikkeling van de Vossenberg en de Kajuit zal gefaseerd gaan plaatsvinden; naar verwachting zullen eerst de woningen bij de Vossenberg gebouwd worden. Daarna volgt het wijkgebouw (met daarboven appartementen) en tot slot zal de locatie van de Kajuit kunnen worden herontwikkeld.
Uiteraard zullen partijen zich maximaal inspannen om zo snel als mogelijk tot realisatie over te kunnen gaan, maar al met al zal het nog enkele jaren duren voordat (ook) het wijkgebouw kan zijn gerealiseerd. Dat het plan omstreeks 2023 volledig gereed zal zijn is niet ondenkbaar.

Betrokkenheid
Bij het proces om te komen tot het ruimtelijke programma van eisen zijn met name de volgende vijforganisaties betrokken geweest: SCC de Kajuit (mede namens Senioren Boschweg), KBO Boschweg, Wijkraad Bloemenwijk, Stichting Bloemenwijk en Het Gasthuis.

Financiën
Vooralsnog is voor dit project uitsluitend een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Of aanvullende (investerings)middelen nodig zullen zijn, is mede afhankelijk van de vraag wie eigenaar wordt van het te realiseren wijkgebouw. Indien de gemeente eigenaar wordt van het wijkgebouw, zal de realisatie daarvan een investering van de gemeente vragen. Wanneer Woonmeij eigenaar wordt van het wijkgebouw, zal Woonmeij de realisatie financieren en zal de gemeente gedurende een vooraf overeen te komen termijn/-bedrag het wijkgebouw huren. Dit is nog een onderwerp van gesprek tussen Woonmeij en de gemeente.

Nieuws over het nieuwe wijkgebouw is op termijn te vinden op de website van het Het Gasthuis in Schijndel.

Een greep uit de eerder verschenen nieuwsitems hierover:
Aanloop naar 'Het Nieuwe Wijkgebouw' in de Boschweg gestart

College gaat voor nieuwbouw wijkcentrum voormalige Vossenbergschool
Externe professional voor wijkgebouw
Eensgezindheid over wijkgebouw Boschweg Noord-Oost

gemeentemeierijstadlogo 26112019

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//