foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nieuwe 'Uitvoeringsplan gezondheid 2020'

Uitvoeringsplangezondheid2020gemmeierijstad febr2020Meierijstad – De portefeuillehouder zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid, wethouder Rik Compagne, heeft op 4 februari 2020 namens het college de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd over het 'Uitvoeringsplan gezondheid 2020'. Het uitvoeringsplan is een uitvloeisel van het vastgestelde gezondheidsbeleid 'Samen gezond in Meierijstad 2018-2021' dat door de gemeenteraad op 5 juli 2018 is vastgesteld. In het gezondheidsbeleid staat een negental speerpunten/thema's benoemd die in samenwerking met partners, collega’s en de gemeenteraad in 2018 zijn bepaald. Om deze thema's concreter te maken, is het uitvoeringsplan gezondheid 2019 opgesteld. Dat plan diende als uitgangspunt voor het nieuwe uitvoeringsplan gezondheid 2020.

Hoogste prioritering krijgen gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen, alcohol, drugs, roken en fysieke omgeving. Hieronder leest u hoe de thema's geprioriteerd zijn, welke aandachtspunten er zijn, welke interventies er zijn, wie betrokken worden in het proces en een toelichting per interventie. Het uitvoeringsplan wordt verspreid onder partners en betrokkenen die een belangrijke rol spelen binnen het uitvoeringsplan.


Thema's - kernboodschap
Het uitvoeringsplan gezondheid 2020 is een zo concreet mogelijke weergave van de benoemde negen thema's in het gezondheidsbeleid 'Gezond in Meierijstad'. De negen thema’s zijn:
• Gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen
• Alcohol
• Drugs
• Roken
• Seksualiteit
• Mediawijsheid
• Eenzaamheid
• Psycho sociaal welbevinden – overbelasting en stress
• Fysieke omgeving
Daarnaast is het thema 'algemeen' toegevoegd, waarin interventies zijn opgenomen die meerdere thema’s raken. Alle thema’s zijn voorzien van interventies. Met interventies wordt gedoeld op projecten, activiteiten, maatregelen, bijeenkomsten, overlegstructuren, campagnes of processen die binnen de gemeente Meierijstad en samen met partners plaatsvinden. Via twee bijeenkomsten zijn de interventies in 2019 geëvalueerd en de interventies in 2020 opgesteld, met de volgende betrokken partijen die met het merendeel van de interventies te maken hebben: programmamanager MGS, GGD, Welzijn de Meierij, ONS Welzijn en Novadic Kentron.

Focus - prioritering
Binnen het uitvoeringsplan ligt de focus op risicogroepen, met name op inwoners met een lage sociaal-economische status. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen met een lage sociaaleconomische status ongezonder leven, minder lang leven en minder lang in een goede fysieke en mentale gezondheid leven. Denk hierbij aan inwoners in de bijstand, inwoners met een migratieachtergrond en/of laaggeletterden. Voor deze groepen is binnen het gezondheidsbeleid, en daarmee ook in het uitvoeringsplan gezondheid 2020, extra aandacht.
De genoemde prioritering is nauw afgestemd met partners en de gemeenteraad. De prioritering is al in 2018 bepaald op basis van input van professionals en de gemeenteraad, via een beeldvormende avond. Daarnaast was toen de prioritering grotendeels bepaald op basis van cijfers, signalering, de grootte van de problematiek, de grootte van de risicogroep en de bereikbaarheid van het probleem.
De thema’s die de hoogste prioritering hebben, zijn: gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen, alcohol, drugs, roken en fysieke omgeving. De thema’s alcohol, overgewicht en roken zijn ook thema’s in het Nationaal Preventieakkoord. Dat akkoord is samen met het gedachtegoed positieve gezondheid het uitgangspunt in het gezondheidsbeleid. De thema’s met een gemiddelde of bovengemiddelde prioritering zijn: seksualiteit, mediawijsheid, eenzaamheid, psycho sociaal welbevinden.
Gezien een belangrijk en groot regionaal project dat in 2020 van start gaat (denormalisering drugs) is de enige aanpassing aan prioritering voor 2020 het thema drugs: dat thema is aangepast naar prioritering hoog.

Afstemming
De inhoud van het uitvoeringsplan is nauw afgestemd met belangrijkste interne collega’s van andere beleidsterreinen. Gezondheid is een steeds belangrijker wordend onderwerp binnen elk domein. Denk daarbij aan jeugd, milieu, lucht, veehouderijen, onderwijs, sport, veiligheid. Daarom zijn bij het opstellen van dit plan meerdere gemeentelijke collega’s betrokken. Geprobeerd daarbij wordt het gedachtegoed positieve gezondheid binnen de hele organisatie in te bedden, via de programmalijn gezondheid.

Jaarlijkse aanpassingen
Elk jaar kunnen er aanpassingen doorgevoerd worden ten aanzien van het uitvoeringsplan om daar waar nodig nieuwe accenten aan te brengen. Hierdoor blijft het uitvoeringsplan recht doen aan de huidige situatie. Mogelijke aanpassingen betreffen alleen de genoemde interventies in het uitvoeringsplan. Het is niet de bedoeling om het gehele uitvoeringsplan elk jaar volledig aan te passen. Omdat er dit jaar nieuwe interventies aan het uitvoeringsplan zijn toegevoegd, wordt de raad geïnformeerd over het plan.

Planning
De interventies, genoemd in het uitvoeringsplan, worden in 2020 uitgevoerd. Een groot deel van de interventies is in 2019 al gestart. In 2020 vindt het vervolg daarop plaats. Ook zal in 2020 een aantal nieuwe interventies worden bedacht, opgesteld en uitgevoerd.
Het (concept)uitvoeringsplan is te vinden bij de vergaderstukken op de gemeentelijke website.
Uitvoeringsplangezondheid2020gemmeierijstad febr2020

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//