foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Woonvisie Meierijstad: sturing op realisatie en kwaliteit

meierijstad1Meierijstad - Op 5 juli staat de Woonvisie Meierijstad op de agenda voor de gemeenteraad. Een visie op wonen hebben is noodzakelijk, maar nog belangrijker is wát er concreet gebouwd wordt. Het college van B&W van Meierijstad zet daarom maximaal in op realisatie én op de juiste woonkwaliteit. Om daarop te kunnen sturen is een aantal maatregelen nodig. Bouwen naar behoefte van de woningzoekenden. In de Woonvisie is de woningbehoefte in beeld gebracht. De aantallen zijn voor Meierijstad als totaal en per kern benoemd. De verdeling naar prijsklasse is voor Meierijstad in zijn geheel bepaald. Want bouwen voor een behoefte die er niet is, is niet zinvol.

 
Woonvisiebouwennaarbehoefte
* Aantal woningen op 1-1-2017 (bron: afdeling statistiek en onderzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch die voor de gemeente Meierijstad de woonstatistieken verzorgt).Er liggen meer dan genoeg woningbouwplannen voor Meierijstad om aan die woningbehoefte te voldoen. De aandacht en energie wordt gericht op die plannen die de meeste kans van slagen hebben om daadwerkelijk gebouwd te worden. Plannen die niet alleen invulling geven aan de woningbehoefte op dit moment, maar voorál ook die passen bij de woningbehoefte in de toekomst. Het gaat dan om de juiste woningen, op de juiste plek en op het juiste moment. Daarom weegt de gemeente alle liggende plannen af tegen de totale woningbehoefte, op korte en lange termijn. Dit proces heet Herijking Woningbouwprogramma. Het college verwacht het proces in het voorjaar van 2019 af te ronden. Dan wordt duidelijk welke ruimte er is in het woningbouwprogramma voor nieuwe plannen in de verschillende kernen.

Focus op bouwen en de juiste woningbouwplannen
Gemeente Meierijstad wil dat er voor haar inwoners en voor mensen die in Meierijstad willen wonen, meer gebouwd wordt; net als de provincie en het Rijk. Aan de hoeveelheid plannen ligt het niet. Op dit moment is zelfs al duidelijk dat er voor een aantal kernen meer woningbouwplannen liggen dan waar er, volgens onderzoeken naar de woningbehoefte van woningzoekenden, behoefte aan is. Met een teveel aan plannen ontstaat de situatie dat de plannen elkaar beconcurreren en daardoor juist niet van de grond komen. Het averechts effect doet zich dan voor dat er in zijn totaliteit juist minder gebouwd wordt. Om die ongewenste situatie te voorkomen wil het college keuzes maken en plannen prioriteren en faseren.

Nieuwe plannen voor een aantal kernen niet direct nodig
Het is goed te constateren dat er voor een aantal kernen binnen Meierijstad al voor meer woningen plannen zijn dan wat de woningbehoefte is. Dat betekent dat tijdelijk, in elk geval gedurende de periode van herijking van het woningbouwprogramma, voorstellen voor nieuwe woningbouwplannen niet in behandeling worden genomen. Het gaat dan om de kernen Boerdonk, Boskant, Erp, Mariaheide en Veghel. Dat schept vooraf duidelijkheid aan eventuele initiatiefnemers. Een uitzondering daarop kan gemaakt worden voor plannen die, vanuit duurzaamheids- en volkshuisvestelijke overwegingen, prioriteit hebben. Dat betreft herontwikkeling van bestaand vastgoed voor specifieke woningen die onvoldoende aanwezig zijn in de bestaande woningvoorraad én in het huidige woningbouwprogramma. Bijvoorbeeld de transformatie van een kerk of kantoor naar nieuwe woonvormen voor ouderen of kleine, betaalbare woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens. Ook kan er een uitzondering gemaakt worden voor zogenaamde ‘ruimte voor ruimte’ woningen en voor plannen waar een aantoonbare ruimtelijke kwaliteitswinst wordt bereikt.

Aanpassen in toekomst
Als de komende jaren blijkt dat er in een bepaalde kern toch behoefte is aan meer woningen en die ook gerealiseerd kunnen worden, wil de gemeente kijken naar mogelijkheden om binnen het totale woningbouwprogramma te schuiven om daarvoor ruimte te maken. Bijvoorbeeld uitruil met kernen waar minder behoefte is aan woningen dan was aangenomen. Op deze wijze kan er tempo gehouden worden in het realiseren van woningen om daarmee te voorzien in de totale woningbehoefte.

Locaties sociale huurwoningen
De gemeente heeft samen met de corporaties Area, Brabant Wonen en Woonmeij in het Aanjaagteam de locaties in beeld gebracht waar mogelijk sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. Ook binnen die lijst ligt de prioriteit van Meierijstad bij de plannen die de meeste kans op realisatie hebben; dit heeft geresulteerd in een shortlist. Deze locaties en de behoefte aan sociale huurwoningen neemt de gemeente mee in het overleg met de corporaties en in het proces van de Herijking van het woningbouwprogramma.

meierijstad1 

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal