foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Seniorenraad en gemeente zetten samenwerking voort

OndertekeningconvenantseniorenraadMeierijstad - Het vorige convenant, een samenwerking tussen Seniorenraad Meierijstad en gemeente Meierijstad, was van kracht sinds 1 januari 2017 (voordien Seniorenraad Schijndel) en liep af op 31 december van het oude jaar. Dat vorige convenant, en daarmee de samenwerking tussen Seniorenraad en gemeente, is ambtelijk en bestuurlijk geëvalueerd. Daaruit blijkt dat beide partijen de samenwerking willen voortzetten. Aanleiding tot het tekenen van een nieuw convenant gisterenavond 13 januari dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 van kracht is. De Seniorenraad heeft zich in het recente verleden duidelijk bewezen als een belangenbehartiger voor alle senioren: als Seniorenraad Schijndel tot 1 januari 2017 en als Seniorenraad Meierijstad sinds 1 januari 2017. Beide partijen, gemeente en seniorenraad willen dit traject nu vanaf 1 januari 2020 ook voortzetten.

Belangrijke partner
Er komen namelijk steeds meer senioren in Nederland, en daarmee ook binnen de gemeente Meierijstad. Door het convenant te tekenen, laat de gemeente zien dat de Seniorenraad een belangrijke partner voor de gemeente is voor zaken die gerelateerd zijn aan senioren maar ook een belangenbehartiger namens senioren. De Seniorenraad is daarmee meer dan alleen een adviesorgaan, voor beleid van de gemeente dat senioren raakt. De Seniorenraad weet wat er speelt bij de senioren.


Samenwerking optimaliseren
Door het convenant te tekenen, laten beide partijen de intentie zien om de samenwerking verder te optimaliseren De samenwerking tussen de Seniorenraad en de gemeente verloopt steeds beter. Waar in het verleden drempels waren in de samenwerking, komen beide partijen steeds dichter bij elkaar. Daarbij wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van elkaars expertise. De Seniorenraad pakt zaken op die senioren aangaan en stemt die af met de gemeente. Andersom maakt de gemeente gebruik van de kennis en kunde van de Seniorenraad waar nodig.

Legitimatie
De Seniorenraad hecht grote waarde om de samenwerking met de gemeente vast te leggen in een convenant. De Seniorenraad ziet in een convenant tussen de gemeente en de Seniorenraad de legitimatie voor samenwerking. Het nieuwe convenant geeft naar andere samenwerkende partners op het gebied van welzijn, wonen en zorg een bepaalde status waardoor meteen duidelijk wordt waarvoor de Seniorenraad staat. Het fundament van de Seniorenraad is dan ook een convenant met de gemeente waarin over en weer verantwoordelijkheden worden aangegeven. De Seniorenraad heeft een voorstel gedaan voor een convenant. Dit convenant is ambtelijk, bestuurlijk en juridisch beoordeeld en vervolgens weer afgestemd met de Seniorenraad.
Het convenant werd door beide partijen getekend op de avond van maandag 13 januari tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Seniorenraad met al hun convenantpartners en vrijwilligers. De Adviesraad Sociaal Domein en Stichting Toegankelijk Meierijstad worden geïnformeerd over het nieuwe, getekende convenant. Het gemeentebestuur stelt de Stichting de financiële middelen ter beschikking, die het gemeentebestuur nodig acht om de Stichting haar taak naar behoren uit te voeren. De hoogte van het subsidiebedrag en daarbij horende voorwaarden zijn vastgelegd in de nadere regels subsidiëring Advies- en overlegorganen Sociaal Domein’. De hoogte van het subsidiebedrag is hetzelfde als voorgaande jaren.

Afspraken uit het Convenant Seniorenraad Meierijstad en gemeente Meierijstad (van kracht per 1-1-2020)
1. Partijen komen minimaal twee keer per jaar bestuurlijk bij elkaar (Seniorenoverleg). Dit overleg is gericht op senioren. Het overleg wordt gevoerd op basis van een realistische inschatting van de mogelijkheden en beperkingen tot beleidsveranderingen.
2. Het voorzitterschap van het Seniorenoverleg wordt gevoerd door de Stichting, het secretariaat door de gemeente. Als een tussentijds overleg door één der partijen nodig wordt geacht, wordt dit door voorzitter en secretaris gerealiseerd.
3. De gemeente zal de Stichting om advies vragen over de evaluatie van beleid dat met name senioren raakt, en voordat wordt besloten tot vaststelling van nieuw gemeentelijk seniorenbeleid. De gemeente zal de majeure beleidsvoornemens, die met name de senioren raken, altijd voor advies voorleggen aan de Stichting en deze adviezen een belangrijke rol toedichten in de ontwikkeling van beleid.
4. De Stichting heeft het recht om ongevraagd te adviseren (proactieve beleidsvorming).
5. De gemeente geeft binnen zes weken na ontvangst van de beleidsvoorstellen of adviezen van de Stichting een schriftelijke of mondelinge reactie aan de Stichting.
6. De gemeente hoeft geen onderwerpen voor te leggen aan of op adviezen van de Stichting te reageren als de gemeente hierover in overleg is of advies gevraagd heeft aan de Adviesraad Sociaal Domein of de Stichting Toegankelijkheid Meierijstad.
7. In geval de gemeente in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het gevraagde advies van de Stichting, wordt dit aan de Stichting medegedeeld.
8. Als de Stichting het nodig acht nadere en meer informatie over een onderwerp te verkrijgen, kan zij daartoe deskundigen of functionarissen van gemeente of externen uitnodigen voor één van haar vergaderingen. Voor vragen aan de gemeentelijke organisatie zal daartoe steeds gebruik gemaakt worden van een door de gemeente aan te wijzen functionaris.
9. Het gemeentebestuur stelt de Stichting de financiële middelen ter beschikking, die het gemeentebestuur nodig acht om de Stichting haar taak naar behoren uit te laten voeren. De hoogte van het subsidiebedrag en daarbij horende voorwaarden zijn vastgelegd in de nadere regels subsidiëring Advies- en overlegorganen Sociaal Domein.
10. Het convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen eenzijdig, onderbouwd met argumenten, opgezegd worden.
Convenantmetseniorenraadmeierijstadjan2020
Ondertekeningconvenantseniorenraad
Foto: bron gemeente Meierijstad

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//