foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Intrekking en wijziging Reconstructieplannen

LogoTVSchijndelnieuwBrabant / Regio - Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben met in acht name van de uitspraak van de Raad van State van 27 november 2013 en de ingekomen inspraakreacties tegen het ontwerp besluit tot intrekking van de Reconstructieplannen gedateerd 20 december 2011 in hun vergadering van 7 februari 2014 een hernieuwd besluit genomen aangaande de reconstructieplannen Beerze Reusel, Baronie, Boven- Dommel, Maas en Meierij [incl. Schijndel], Meierij, De Peel en Peel en Maas. De wijziging van de reconstructieplannen is op 19 maart 2014 in werking getreden. De intrekking van de reconstructieplannen treedt in werking op de dag nadat de minister de Reconstructiewet concentratiegebieden heeft ingetrokken.

Terinzagelegging
Vanaf 19 maart 2014 tot en met 6 mei 2014 ligt het wijzigings- en intrekkingsbesluit met onderliggende stukken ter inzage in het informatiecentrum van het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.


Provinciale Staten hebben besloten om:
1. De reconstructieplannen Beerze Reusel, Baronie, Boven- Dommel, Maas en Meierij, Meierij, De Peel en Peel en Maas te wijzigen door de rechtstreekse werking van de begrenzing van de integrale zonering ex artikel 27 Reconstructiewet concentratiegebieden in Paragraaf 11.6 Doorwerking naar bestemmingsplannen van deel B van deze plannen te verwijderen.
2. De bij besluit van 22 april 2005 vastgestelde en met ingang van 29 juli 2005 in werking getreden reconstructieplannen delen A en B Beerze Reusel, Baronie, Boven-Dommel, Maas en Meierij, Meierij, De Peel en Peel en Maas in te trekken.
3. De bij besluit van 27 juni 2008 vastgestelde en met ingang van 9 september 2008 in werking getreden correctieve herziening reconstructieplannen delen A en B Beerze Reusel, Baronie, Boven-Dommel, Maas en Meierij, Meierij, De Peel en Peel en Maas in te trekken.
4. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van de plannen zoals bedoeld onder 1 in werking treedt daags nadat dit besluit op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt.
5. Te bepalen dat de besluiten onder 2 en 3 in werking treden de dag nadat de Minister de Reconstructiewet concentratiegebieden heeft ingetrokken.


Beroep
Van 26 maart 2014 tot en met 6 mei 2014 kan beroep worden ingesteld tegen het besluit door een belanghebbende. Het beroep is op grond van jurisprudentie alleen mogelijk tegen de onderdelen die voor planologische doorwerking zijn aangewezen. In de reconstructieplannen is dit de begrenzing van de integrale zonering. Het wijzigingsbesluit heeft als doel deze planologische doorwerking te laten vervallen.

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//