foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Samenwerking gemeente Schijndel en Huis & Erf versterkt

tekekenSchijndel - De afgelopen maanden hebben de gemeente en Huis & Erf constructief samengewerkt om tot nieuwe prestatieafspraken te komen. In de prestatieafspraken zijn o.a. afspraken opgenomen over de wijze waarop de gemeente en Huis & Erf samen uitvoering geven aan de door de gemeenteraad van Schijndel in april 2013 vastgestelde Woonvisie. Deze Woonvisie is in samenspraak met velen tot stand gekomen. In de prestatieafspraken zijn zowel de vorm van samenwerking als inhoudelijke vraagstukken opgenomen. De partijen hebben onder meer afspraken gemaakt over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen Maar ook over woonlasten, de samenstelling en de kwaliteit van de woningvoorraad, duurzaamheid, woningtoewijzing, het huisvesten van bijzondere doelgroepen en leefbaarheid. [Foto: wethouder Eijkemans en directeur-bestuurder Meulen ondertekenen prestatieovereenkomst]

Op het thema voldoende betaalbare woningen is afgesproken dat er onderzoek komt naar de situatie met betrekking tot de laagste inkomensgroepen en hun mogelijkheden op de woningmarkt. De uitkomsten daarvan kunnen tot nieuwe afspraken leiden. Ook is er aandacht voor de woonlasten, zowel voor gemeentelijke heffingen als voor energiebesparende maatregelen. Op het thema wonen, welzijn en zorg wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten van het in 2013 gehouden onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing, de veranderingen in de zorg en de scheiding van wonen en zorg.

Zowel in de gemeentelijke woningbouwprogrammering als met andere zorg- en welzijnsinstellingen in Schijndel zal er uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen die uit het onderzoek kwamen. Tenslotte is op de thema’s duurzaamheid en leefbaarheid afgesproken dat we zuinig en optimaal omgaan met wat er is. Met respect voor (mede)mens, milieu en volgende generaties.

Waarom prestatieafspraken?
We leven in een tijd met economische teruggang, minder financiële middelen, demografische veranderingen met vergrijzing en kleinere huishoudens en een groter bewustzijn op het gebied van duurzaamheid. Deze leiden tot veranderingen op de woningmarkt en een grotere behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen of mensen, met een zorgbehoefte. Tegelijkertijd vraagt dit om een zuinig gebruik van wat er is. Dat vraagt om scherpere keuzes. Met de prestatieafspraken willen we vooral richting geven aan onze samenwerking om zo effectief mogelijk te kunnen werken aan vraagstukken waar we samen voor staan.PLUS

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//