foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Tijdelijke verkeersmaatregelen Groeneweg tijdens vernieuwing riolering en uitbreiding blauwe zone

nieuwe blauwe zone SchijndelSchijndel - Begin oktober maakte de gemeente bekend dat het college van B&W de huidige blauwe zone [maximaal 2 uur parkeertijd] in Schijndel wil uitbreiden [zie kaartje]. Op 31 oktober 2013 gaf de gemeenteraad haar unanieme steun aan uitbreiding en wijziging van de blauwe zone in het centrum van Schijndel. Daar hoort ook de Groeneweg bij. De riolering in de Groeneweg moet ook vernieuwd worden. Deze straat wordt daarom tegelijkertijd heringericht. Voor het gedeelte van de Groeneweg tot aan de Dr. Poelsstraat – Pater van den Elsenstraat wordt de blauwe zone ingevoerd. Het werk begint dit voorjaar en zal in totaal 4 maanden in beslag nemen. Hieronder kunt u lezen wat met de herinrichting van de Groeneweg beoogd wordt te realiseren. U kunt eventueel een bezwaar indienen tegen dit besluit.

Eerder nieuws hierover via deze link.

Officiële bekendmaking uitbreiding blauwe zone Groeneweg

De riolering in de Groeneweg wordt vernieuwd. Deze straat wordt tegelijkertijd heringericht. Voor het gedeelte van de Groeneweg tot aan de Dr. Poelsstraat – Pater van den Elsenstraat wordt blauwe zone ingevoerd.
Burgemeester en wethouders;
Overwegende dat:
• De Groeneweg ten gevolge van het vernieuwen van de riolering opnieuw wordt ingericht;
• De Groeneweg duurzaam veilig en conform de CROW-eisen voor 30 km/u gebieden wordt heringericht;
• De herinrichting overeenkomstig de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid dient te worden uitgevoerd;
• De herinrichting in een aantal bijeenkomsten met de bewoners van de Groeneweg is besproken;
• Ook de uitbreiding van de blauwe zone tot aan de kruising Dr. Poelsstraat - Pater van den Elsenstraat in deze bijeenkomsten is besproken en hiermee ingestemd is;
• Hiermee bereikt wordt dat parkeren buiten de parkeervakken in dat gedeelte van de Groeneweg niet is toegestaan;
• Hiermee bereikt wordt dat de rijbaan gevrijwaard blijft van geparkeerde voertuigen;
• De doorstroming van het verkeer hiermee gebaat is;
• De verkeersveiligheid hiermee gebaat is;
• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gepleegd met de korpschef van het regionale politiekorps;
besluiten:
door het plaatsen van verkeersborden model E10 (blauwe zone) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en bijbehorende markeringen de blauwe zone in de Groeneweg uit te breiden tot de kruising Dr. Poelsstraat - Pater van den Elsenstraat.

Geldigheid verkeersmaatregel

Deze verkeersmaatregel treedt in werking als de herinrichting van de Groeneweg is voltooid. Uitvoering maatregel Deze maatregel is onderdeel van de herinrichting van de openbare ruimte in de Groeneweg. De werkzaamheden hiervoor starten in het voorjaar 2014 en zullen een viertal maanden in beslag nemen.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. Hierin vermeldt u in ieder geval:
•uw naam;
uw adres;
•een omschrijving van het besluit;
•de motivering van uw bezwaar;
•de datum;
•uw handtekening.
In spoedeisende gevallen kunt u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Hiervoor brengt de rechtbank u kosten in rekening.
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Vakmeester Guus

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

De Verfzaak

Klik > website

Klik > Website

The Social Club

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

20 FIT

Klik > website

Klik > Website

Scootmobielen Veghel

Klik > website

Klik > Website

Bloemboetiek

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2024  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//