foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Huisvesting van extra arbeidsmigranten

huisvestingarbeidsmigranten2019maakerwerkvanMeierijstad - In het college is de beleidsnota 'Huisvesten arbeidsmigranten, maak er werk van!' besproken. Deze nota is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Werkgeversorganisatie POM, ZLTO, Uitzendorganisaties Hobij, Otto Workforce en Synergie, Politie en Woningcorporaties in Meierijstad. Door een snelgroeiende economie is er een groeiende vraag naar arbeidsmigranten. Dit geldt ook voor de gemeente Meierijstad. Natuurlijk zijn er al arbeidsmigranten in Meierijstad. Er is een schatting gemaakt naar het aantal arbeidsmigranten dat woont (circa 4500-5500) en werkt (circa 8000-10.000) binnen Meierijstad. Hierdoor is de ambitie opgesteld om circa 2000-2500 arbeidsmigranten extra te huisvesten. Het college heeft over de hierover een 9-tal besluiten genomen. U vindt deze hieronder.

Doel
Het doel van deze beleidsnota is het opstellen van beleidskaders voor structurele huisvesting van (tijdelijke) arbeidsmigranten. Waarbij enerzijds voldoende ruimte aan de markt geboden wordt om de opgave van Meierijstad zoveel mogelijk te kunnen realiseren en anderzijds kwalitatief goede en verantwoorde huisvesting zowel voor de arbeidsmigranten als de omgeving mogelijk wordt gemaakt.

Visie
Meierijstad heeft de wil actief de huisvesting van arbeidsmigranten te faciliteren. Door de huisvesting te faciliteren voorkomt de gemeente in ieder geval een deel van de strijdige huisvestingssituaties. Daarnaast stimuleert zij de economische groei als zij meerdere huisvestingsmogelijkheden faciliteert. In het beleid heeft Meierijstad nadrukkelijk oog voor de maatschappelijke impact: wat betekent het voor de omgeving en wat betekent het voor de arbeidsmigrant zelf, belangrijke aandachtspunten zijn integratie, onderwijs en zorg maar ook beperking van overlast.

Proces
De projectgroep heeft als opdracht gekregen om een advies te formuleren voor het college van B&W en voor de gemeenteraad. Uitgangspunt van de projectgroep was om het vraagstuk te bekijken vanuit verschillende perspectieven: dat van de arbeidsmigranten zelf, de uitzendorganisaties, de werkgevers (POM en ZLTO) en de woningcorporatie, vanuit oogpunt van veiligheid, door bijvoorbeeld de politie aan te laten sluiten en ook vanuit leefbaarheid: de wijk- en dorpsraden zijn ook gevraagd hierin mee te denken.
Alle invalshoeken waren onderwerp van gesprek en vormden de basis voor het op te stellen advies aan het college om te komen tot een beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In totaal kwam de projectgroep acht keer bij elkaar. Binnen de projectgroep is het beleid ook bekeken vanuit de expertise van integrale veiligheid, gebiedsontwikkeling, (burger)participatie en communicatie.


Rand van bedrijventerreinen

Om dit te realiseren wordt in de beleidsnota grootschalige huisvesting aan de rand van het bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Daarnaast worden de maximale aantallen in het buitengebied voor arbeidsmigranten die bij de agrariër gehuisvest zitten losgelaten. De gemeente Meierijstad is ervan op de hoogte dat dit een (grote) impact heeft op de omgeving.

Omgevingsdialoog en contactpersoon
Hiervoor heeft zij de richtlijn in haar beleidsnota toegevoegd dat een omgevingsdialoog verplicht gesteld wordt als het initiatief buiten de beleidskaders valt of een grote impact heeft op de omgeving. Ook wordt een contactpersoon per huisvestingslocatie verplicht gesteld, waar de omgeving heen kan voor vragen en/ of klachten.

Handhaving
Het beleidskader doet een voorstel tot afspraken met werkgevers en huisvesters. In de afspraken staat dat zij arbeidsmigranten moeten stimuleren om BRP in te schrijven, of hier toeristenbelasting over moeten betalen. Daarbij is afgesproken dat de ondertekende partijen vermoedens van strijdige huisvesting doorgeven, zodat hier beter op gehandhaafd kan worden.

Besluit college
1. De beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten vast te stellen.
En in te stemmen met:
2. de visie om door middel van een actief beleid op de huisvesting van arbeidsmigranten strijdige situaties tegen te gaan;
3. de ambitie om een betere balans te creëren tussen het aantal wonende en het aantal werkende arbeidsmigranten in Meierijstad, en hiermee in te stemmen met de opgave van circa 2000-2500 extra bedden voor arbeidsmigranten;
4. grootschalige huisvesting aan de rand van het bedrijventerrein onder de in de beleidsnotitie opgenomen randvoorwaarden;
5. grootschalige huisvesting in het buitengebied onder de in de beleidsnotitie opgenomen randvoorwaarden;
6. de verplichtstelling van een contactpersoon vanuit de huisvester bij elke woongelegenheid van een arbeidsmigrant;
7. de afspraken die vastgelegd worden middels een convenant tussen werkgevers, huisvesters en gemeente;
8. het actief wegwijs maken van arbeidsmigranten in de gemeente o.a. door middel van een brochure en een periodiek evenement voor arbeidsmigranten;
9. een coördinator die de verbinding legt tussen de verschillende werkateliers en dient als contactpersonen voor mensen buiten de gemeente.

Monitoring en evaluatie
In de beleidsnota wordt aangegeven dat na de vaststelling van het beleidsplan door de raad de daartoe ingestelde projectgroep wordt opgeheven. Voorstel is om de leden van de projectgroep 2 à 3 keer per jaar bij elkaar te laten komen om het beleid te monitoren en evalueren.

Meierijstad wil huisvesting arbeidsmigranten mogelijk gaan maken

huisvestingarbeidsmigranten2019


fDeel
9

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Rabobank

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Korsten tweewielers

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Bij Jet

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2019  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal