foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

College Meierijstad legt kadernota 2022 voor aan gemeenteraad

gemeentehuisMeierijstadMeierijstad - De gemeente maakt elk jaar een kadernota met daarin de plannen voor de komende jaren. Deze nota geeft richting aan wat ze gaan doen voor de inwoners van Meierijstad. Wethouder van financiën Jan Goijaarts bood op 4 juni de kadernota 2022 van gemeente Meierijstad aan de gemeenteraad aan. Nu kan de raad aangeven op welke terreinen er meer moet worden uitgegeven en waar het eventueel minder kan. Vervolgens is het aan het college om te kijken hoe dit gerealiseerd kan worden en alles uit te werken in de begroting 2022 die in het najaar volgt.

Samen doorgaan op de ingeslagen weg
De eerste raadsperiode van de gemeente Meierijstad eindigt in 2022. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 neemt een nieuw college het stokje over. In het laatste anderhalf jaar wordt nog flink doorgepakt. Het college geeft de resterende bestuursperiode de hoogste prioriteit aan de realisatie van eerder afgesproken ambities met de doelstelling: flink investeren in Meierijstad. In onder andere scholen, sportvoorzieningen, wegen, verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, de transformatie van het sociaal domein en het verbeteren van de dienstverlening.

Financieel gezien zijn er behoorlijke onzekerheden. Het Rijk heeft de besluitvorming voor de

omvang van het gemeentefonds uitgesteld. Een nieuw kabinet gaat hierover een besluit nemen.
Bovendien zijn de langere termijneffecten van de coronamaatregelen nog onvoldoende in te
schatten. Voor 2022 zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht. Het financieel meerjarenbeeld
is op dit moment nog niet sluitend.

Wethouder Jan Goijaarts: “Deze kadernota 2022–2025 laat onder aan de streep een beperkt

structureel tekort zien met ingang van 2023. Of er bij de programmabegroting 2022–2025 ook
echt een tekort is dat moet worden opgelost, is nog de vraag. Veel hangt af van de
kabinetsformatie en de onderhandelende partijen zullen afspraken moeten maken over een
aantal onderwerpen. Het gaat dan vooral om de herverdeling van de gelden en het al dan niet
verruimen van de grootte van het totale gemeentefonds. Ook speelt landelijk de discussie over
de omvang van de jeugdbudgetten, waarbij onduidelijk is of er extra middelen beschikbaar
komen.”

De gemeenteraad heeft eerder de behoefte uitgesproken aan een keuzedocument. Het college

legt de raad daarom nu de keuzes voor en vraagt mee te denken over alternatieve
oplossingsrichtingen om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. De
keuzemogelijkheden worden op 17 juni 2021 aan de raadsleden voorgelegd. Besluitvorming
door de gemeenteraad gebeurt op 1 en 8 juli.

gemeentehuisMeierijstad

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Sterk_FIT

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > website

Klik > Website

Easypos Software

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//