foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie

DuurzaamheidsambitiesmeierijstadMeierijstad - De Rekenkamercommissie Meierijstad heeft onderzoek gedaan naar twee centrale thema's uit het collegewerkprogramma 'Mijlpalen van Meierijstad': duurzaamheid en participatie. Het onderzoeksrapport 'Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief', dat morgen op de agenda van de commissie staat, bevat een aantal conclusies en aanbevelingen. Het is aan de raad om hierover een uitspraak te doen. Zij wordt gevraagd om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen en het college op te dragen deze te betrekken bij de in voorbereiding zijnde duurzaamheidsvisie en over de uitvoering van de aanbeveling gericht tot de raad (zoek tussentijds contact met maatschappelijke initiatieven), procesafspraken te maken in de Agendacommissie.

Duurzaamheidsfoto en lokale initiatieven
Het college heeft in zijn werkprogramma Mijlpalen van Meierijstad zowel duurzaamheid als participatie aangewezen als centrale thema's die voor alle beleidsterreinen leidend zijn. De rekenkamercommissie wil de raad en het college in dit streven ondersteunen. Zij heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren waarin de thema's duurzaamheid en participatie met elkaar worden verbonden, enerzijds door een duurzaamheidsfoto te maken van de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid en anderzijds door een beschrijving van de lokale initiatieven op de ecologische dimensie van duurzaamheid.

Onderzoeksvraag
Van de deelonderzoeken zijn afzonderlijke rapportages opgesteld. De nulmeting is uitgevoerd door Telos, Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Onderzoeksbureau KplusV heeft in het participatiedeel van het onderzoek de lokale initiatieven beschreven en de rol van de raad verkend. In de Bestuurlijke nota worden de belangrijkste bevindingen uit de deelonderzoeken nog eens op een rij gezet en worden de onderzoeksvragen beantwoord. Ook de conclusies en aanbevelingen zijn hierin terug te vinden.
De centrale onderzoeksvraag luidde:
"Hoe kan de gemeenteraad van Meierijstad lokale initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het terrein van de milieudimensie van duurzaamheid aanjagen, stimuleren en faciliteren?"
De deelvragen luidden:
• Foto: hoe presteert de gemeente Meierijstad op de drie dimensies van duurzaamheid – sociaal, economisch en milieu?
• Inventarisatie: welke lokale initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op specifiek het terrein van de milieudimensie van duurzaamheid (in verschillende stadia van volwassenheid) zijn er in de gemeente Meierijstad?
• Evaluatie: hoe gaat de gemeenteraad van Meierijstad om met dergelijke lokale initiatieven?
• Activering/stimulering: (= centrale vraag) hoe kan de gemeenteraad van Meierijstad lokale initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het terrein van de milieu dimensie van duurzaamheid aanjagen, stimuleren en faciliteren?

Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief
Het duurzaamheidsportret laat zien hoe de gemeente Meierijstad ervoor staat als het gaat om duurzaamheid op sociaal-cultureel, economisch en ecologisch terrein. Het doel van het portret is niet om een oordeel te vellen over de Meierijstadse duurzaamheidsprestaties. Elke gemeente is anders en heeft haar eigen ambities. Als gemeente hoef je daarom niet op alle onderdelen hoog te scoren, maar is het zaak prioriteiten te stellen.
Aangezien deze keuzes in Meierijstad nog niet zijn gemaakt, worden geen uitspraken gedaan of de gemeente op de goede weg is. Bovendien zijn niet alle aspecten van duurzaamheid lokaal te beïnvloeden, zoals in het onderzoek naar voren komt.
Niettemin zijn er kansen te benoemen om de duurzaamheidsprestaties van de gemeente (verder) te verbeteren. Er zijn namelijk duurzaamheidsaspecten met ruimte voor verbetering én met mogelijkheden voor beïnvloeding. Inzoomend op de ecologische dimensie van duurzaamheid zijn dan vooral de thema’s energie, afval en grondstoffen, bodem en infrastructuur en bereikbaarheid interessant. In dit verband kan het aanjagen, stimuleren en faciliteren van maatschappelijk initiatief van grote toegevoegde waarde zijn, zo concludeert de rekenkamercommissie.

Aanbevelingen
1. Bepaal de ambities:
a. Wat willen we als gemeente bereiken als het gaat om duurzaamheid?
b. Hoe hoog zijn onze ambities op elk duurzaamheidsaspect?
c. Wat mag dat kosten?
2. Vul (het bereiken van) de ambitie verder in met partijen uit de samenleving op de navolgende duurzaamheidsaspecten:
a. Energie: elektriciteitsverbruik huishoudens
b. Energie: zonnepanelen en windenergie
c. Afval- en grondstoffen
d. Luchtkwaliteit: mobiliteit en bedrijvigheid
e. Intensieve veehouderij: bodem en water
3. Hanteer randvoorwaarden tijdens participatietrajecten (verwachtingenmanagement)
4. Zoek tussentijds contact met maatschappelijke initiatieven
5. Informeer partijen in de samenleving over mogelijkheden, regelgeving en het aanbod van de gemeente
De aanbevelingen 1 t/m 3 zijn zowel aan raad als college gericht. De aanbevelingen 4 en 5 zijn specifiek aan raad respectievelijk college gericht.

Bestuurlijke zienswijze van het college
De overwegend positieve reactie van het college is integraal opgenomen in de Bestuurlijke Nota Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief.

Participatie
Maatschappelijk initiatief op het gebied van duurzaamheid staat centraal in dit voorstel.

Duurzaamheid
Het onderzoek behandelt de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid.

Bijlage(n)
1. Bestuurlijke Nota Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief
2. Duurzaamheid en Participatie in Meierijstad - Rapport maatschappelijke initiatieven
3. Duurzaamheid en Participatie in Meierijstad - Rapport duurzaamheidsportret 2018

Duurzaamheidsportrettelos
Duurzaamheidsambitiesmeierijstad

Lacros

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Dennis van der Ven

Klik > email

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Guus Auto Service

Klik > website

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVSchijndel adverteren

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2021  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//