foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zichtlocaties voor windturbines rondom Schijndel en Keldonk

InblauwmogelijkewindparkenMeierijstad - Het College heeft het oog laten vallen op locaties in de omgeving van Schijndel en Keldonk om windturbines te plaatsen, zo meldt de politieke partij Hart nog in het oude jaar. Het College heeft de locaties bekendgemaakt waar mogelijk windturbines en (velden met) zonnepanelen komen. Ze komen waarschijnlijk vooral rond de bebouwde kom van Schijndel en in het zuidwesten van Keldonk. Tenminste, als de gemeenteraad daarmee instemt. De locaties (zie afbeelding) staan in het rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad'. Dat rapport is geschreven vanwege de opgave voor gemeenten om het opwekken van duurzame energie op grote schaal mogelijk te maken: locaties voor 35 windmolens en 914 hectare om zonnepanelen op te leggen binnen Meierijstad. Waarbij het college trouwens terecht aangeeft dat het net zo wezenlijk is om energie te besparen, aldus Hart. Afbeelding: in blauw mogelijke windparken

Zichtlocaties
Voor de windmolens zijn de volgende locaties bedacht: smalle stroken langs de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Wijboschbroek en Keldonk, de Vlagheide, een fors gebied ten westen van de sportvelden van het Zuideinderpark (Schijndel) en nog een keer bij Keldonk – een gebied aan de andere kant van het kanaal bij dat dorp. Behalve de dertien bebouwde kommen in Meierijstad, vallen ook gebieden ten zuiden van Sint-Oedenrode en in de omgeving van Veghel af. Dat komt door de vliegvelden bij Volkel en Eindhoven.


Besluit gemeenteraad
De gemeenteraad neemt pas in februari een besluit over het rapport. Dan wordt ook besloten of een nog in te stellen commissie zich gaat buigen over mogelijke zonneparken. Nog geen idee wie er in die commissie gaan zitten, het College denkt aan een ecoloog, landschapsarchitect en een agrarisch specialist. Voor de windparken vinden burgemeester en wethouders zo’n commissie voorlopig niet nodig – het College wil zelf nog onderzoeken hoe het daarmee verder moet.
Hart vraagt zich af over de mogelijkheden die inwoners en andere belanghebbenden hebben in het proces dat volgt.

Uitgegeven persbericht Zon en wind in Meierijstad
Wat zijn de mogelijkheden voor opwekking van wind- en zonne-energie in het buitengebied van Meierijstad? Met het rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad' geeft het college antwoorden op die vraag. Als de gemeenteraad het voorstel op 6 februari 2020 aanneemt, gaat in maart 2020 de inschrijving open van de eerste tranche voor 50 hectare zonneparken. Voor windparken zijn er zeer beperkt mogelijkheden. Het college presenteert 4 zoekgebieden waarvoor vervolgonderzoek nog duidelijk moet maken of windturbines er daadwerkelijk haalbaar zijn.

Passen en meten
Om het buitengebied vitaal te houden is de gemeente Meierijstad sinds 2018 aan de slag met het project Vitaal Buitengebied. De agenda is samen met inwoners en veel belanghebbenden opgesteld. De roep om duidelijke kaders voor de opwekking van duurzame energie in het buitengebied is met voorrang opgepakt. Gemeente Meierijstad heeft als doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn, benadrukt duurzaamheidswethouder Harry van Rooijen nog maar eens: "Dat is een immense opgave. We kunnen en moéten aan 2 knoppen draaien: Met z’n allen energie besparen én duurzame energie opwekken. Voor dat laatste hebben we, naast zonnepanelen op daken, zonneparken én windparken nodig. Daarom willen we zulke initiatieven positief benaderen. Tegelijk koesteren we ons mooie en waardevolle buitengebied en is de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners belangrijk."
Met het rapport 'De toekomst van zon en wind in Meierijstad' geeft het college duidelijkheid; het maakt helder binnen welke kaders initiatieven mogelijk zijn en wanneer niet.

Zon: onderlinge kwaliteitsmeting
Plannen voor zonneparken indienen kan in het voorstel 1 keer per jaar. In de eerste tranche is ruimte voor 50 hectare. Een speciale commissie beoordeelt alle plannen tegelijk op kwaliteit en komt tot een voorkeursvolgorde. Hoofdvragen daarbij zijn:
• Zijn locatiekeuze, omvang en inpassing passend bij het landschapstype?
• Is er sprake van meerwaarde door combinatie van het zonnepark met ‘n andere functie?
• Participatie van omgeving is vereist: in proces en financieel
Het college beslist daarna welke deelnemers hun initiatief mogen uitwerken.

Wind: vervolgonderzoek in 4 zoekgebieden
Voor windparken geldt een andere aanpak. Kansrijk zijn gebieden met een zekere grootschaligheid die samengaat met de schaal van windturbines: bedrijventerreinen, grote infrastructurele werken en open productielandschappen. Maar veel gebieden vallen al op voorhand af vanwege belemmerende factoren (bijvoorbeeld aanvliegroutes Eindhoven en Volkel). Resultaat na deze screening is een kaart met 4 globale zoekgebieden (zie hieronder). De gemeente gaat in 2021 zelf vervolgonderzoek doen. De opzet van dit vervolgonderzoek (plan van aanpak) wordt eind 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. "Zelfs in een gemeente als Meierijstad, met een groot buitengebied, zijn de mogelijkheden erg beperkt wat betreft de mogelijke windlocaties; en we houden er rekening mee dat er nog afvallen in het vervolgonderzoek. Bovendien zien we nu al dat deze gebieden zich alleen lenen voor kleine aantallen. Al met al wordt het nog een hele toer voor ons om Meierijstad CO2-neutraal te krijgen", aldus wethouder Jan Goijaarts, bestuurlijk trekker voor het project Vitaal Buitengebied.
Inblauwmogelijkewindparken
In blauw mogelijke windparken, bron info en afbeelding: Hart 


TVSchijndel adverteren

Klik > email

Klik > Website

InSchijndel

Klik > website

Klik > Website

Neutraal keuren

Klik > website

Klik > Website

PLUS

Klik > website

Klik > Website

Bouwman

Klik > website

Klik > Website

Woonwinkel

Klik > website

Klik > Website

Easypos

Klik > website

Klik > Website

Klaver

Klik > website

Klik > Website

De Beddenwinkel

Klik > website

Klik > Website

De Hoevenbraak

Klik > website

Klik > Website

Van Wanrooij

Klik > website

Klik > Website

Voetselect

Klik > website

Klik > Website

IT-OK

Klik > website

Klik > Website

TVE

Klik > website

Klik > Website

Mutsaars

Klik > website

Klik > Website

De Sok

Klik > website

Klik > Website

Foto Keetels

Klik > website

Klik > Website

Twan Vissers

Klik > website

Klik > Website

Hart

Klik > website

Klik > Website

Lacros

Klik > website

Klik > Website

De Nachtegaal

Klik > website

Klik > Website

ANGRO

Klik > website

Klik > Website

Copyright 2020  TVSchijndel, Je ziet ons echt overal

//